Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Postavenie zástupcu mesta

Všeobecne: 

 • Primátora mesta zastupuje zástupca, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poveruje zastupovaním do 60 dní od zloženia sľubu primátora. (Ak by tak neurobil primátor mesta, zástupcu zvolí mestské zastupiteľstvo.)
 • Ak je v meste zriadená mestská rada, zástupca primátora je jej členom.
 • Zástupca primátora môže byť len poslanec.
 • Primátor môže zástupcu kedykoľvek odvolať.
 • Ak primátor odvolá zástupcu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania.
 • Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátorky.
 • Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.
 • Zástupcovi primátora, ktorý plní úlohy primátora, patrí plat podľa osobitného zákona.
 • Voľbou do funkcie zástupcu primátora sa nezakladá jeho pracovný pomer s mestom.
 • Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátokou v písomnom poverení.

V meste Handlová bol poverený výkonom funkcie zástupcu primátorky Ing. Radoslav Iždinský dňa 10.12.2018 na Ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve mesta Handlová po voľbách z 10.11.2018.

Primátorka mesta poverila dňom 10.12.2019 písomným poverením zástupcu primátorky v súlade s § 13b zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zastupovaním v rozsahu poverenia zástupcu primátorky Ing. Radoslava Iždinského. Zástupcovi primátorky určila rozsah zastupovania primátorky v uvedených oblastiach nasledovne:

 1.  
 • podieľa sa na tvorbe, realizácií a kontrole regionálneho rozvoja mesta, rozvojových programov a investícií;
 • podieľa sa na tvorbe, realizácií a kontrole opatrení v oblasti životného prostredia, čistoty a údržby verejnej zelene, problematike odpadového hospodárstva;
 • podieľa sa na tvorbe, realizácií a kontrole opatrení v oblasti bytovej politiky, sociálnej politiky, politiky mesta v oblasti dobrej správy vecí verejných a v oblasti zvyšovania transparentnosti samosprávy;
 • spolupracuje a komunikuje s verejnosťou pri vytváraní zdravého životného prostredia, úprave verejných priestranstiev a výstavbe verejných kultúrnych a športových zariadení, zariadení občianskej vybavenosti a podobne;
 • reprezentuje a zastupuje mesto na oficiálnych prijatiach a podujatiach s patronátom alebo účasťou mesta;
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy, školami, charitatívnymi, spoločenskými, kultúrnymi a športovými združeniami a podnikateľskými subjektmi pri presadzovaní a ochrane záujmov mesta;
 • podieľa sa na rozvoji partnerskej spolupráce s domácimi a zahraničnými subjektmi;
 • podieľa sa na získavaní finančných prostriedkov pre potreby mesta;
 • koordinuje činností stálych komisií mestského zastupiteľstva v súčinnosti s odbornými útvarmi mestského úradu, mestskou radou a mestským zastupiteľstvom;
 • koordinuje rozdelenie úloh v súčinnosti s orgánmi mesta a poslancami mestského zastupiteľstva;
 • tvorí stanoviská a pripomienky k materiálom na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií pri mestskom zastupiteľstve a pre primátora;
 • zúčastňuje sa na rokovaniach, previerkach a kontrolách mesta a mestského zastupiteľstva;
 • plní úlohy určené primátorkou mesta, mestským zastupiteľstvom a mestskou radou;
 • prijíma a vybavuje žiadostí, podnetov a pripomienok občanov a organizácií pôsobiacich na území mesta;
 • podieľa sa na vypracovávaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, zabezpečenie kontroly jeho plnenia pri návrhu rozpočtu a schvaľovaní jeho záverečného účtu;
 • spolupracuje so zamestnávateľmi na území mesta;
 • vyhľadáva nových investorov pre rozvoj cestovného ruchu, podnikania zamestnanosti na území mesta;
 • pripomienkuje všeobecne záväzné nariadenia, interné predpisy a iné riadiace akty;
 • plní ďalšie úlohy na základe písomného poverenia primátora mesta;

Výkon úkonov a činností zástupcu primátora v uvedených oblastiach má trvalý charakter a spočíva vo vykonávaní koordinačných, koncepčných a kontrolných činností a spolupráci pri riadení dotknutých organizačných útvarov mestského úradu, ktoré  úlohy vo vymenovaných oblastiach zabezpečujú.

 1. Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátorky mesta: 
 1. Počas krátkodobej neprítomnosti z dôvodu služobnej cesty, dovolenky a práceneschopnosti resp. iného dôvodu:
 • vykonáva všetky úkony a činnosti uvedené v bode A tohto poverenia;
 • vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady;
 • vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva a so zabezpečením chodu mesta;
 • v majetkoprávnych vzťahoch vykonáva potrebné úkony smerujúce k uzatvoreniu zmlúv resp.  dohôd, t. j. zúčastňuje sa rokovaní, podieľa sa na zhromažďovaní a spracovávaní podkladov a pod., okrem oprávnenia podpisovať zmluvy prípadne dohody;
 • v pracovnoprávnych vzťahoch sa podieľa na zhromažďovaní údajov a podkladov k pracovnoprávnym úkonom, okrem oprávnenia podpisovať právne úkony ohľadne vzniku, zmeny a zániku pracovného pomeru a pracovných činností vykonávajúcich mimo pracovného pomeru.
 1. Počas dlhodobej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátorky v zmysle § 13b ods. 4 zákona o obecnom zriadení v platnom znení vykonáva všetky funkcie primátorky mesta v plnom rozsahu.

Poverenie nezahŕňa podpisovanie akýchkoľvek právnych úkonov, zmlúv alebo akýchkoľvek iných dokladov a dokumentov, z ktorých by mestu Handlová vznikali finančné záväzky. Poverenie zároveň nezahŕňa ani podpisovanie rozhodnutí mesta Handlová.

Zástupca primátorky je povinný všetky úkony súvisiace s týmto poverením vykonať osobne. Poverenie sa stáva platným dňom jeho podpísania primátorkou mesta a zástupcom primátorky mesta. 

1. volebné obdobie

V Handlovej, dňa 10. 12. 2018, Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta Handlová. Poverenie vo vyššie uvedenom rozsahu prijal Ing. Radoslav Iždinský 10. 12. 2018

2. volebné obdobie

V Handlovej, dňa 28. 11. 2022, Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta Handlová. Poverenie vo vyššie uvedenom rozsahu prijal Ing. Radoslav Iždinský 28. 11. 2022