Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rekonštrukcia mestskej knižnice

Regionálny operačný systém slovenský znak EU logo

 

                                     

Identifikácia výzvy:

Riadiaci Orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Operačný program: Regionálny operačný program

Prioritná os programu: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu 

Opatrenie: 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

Oblasť podpory: 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií.

Kód výzvy: ROP-3.1-2013/01

Cieľ výzvy: posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov zvýšením kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami a revitalizáciou významných pamiatkových objektov.

Východiskový stav 

Budova Domu kultúry mesta Handlová bola sprevádzkovaná v roku 1961.Súčasný technický stav stavebných konštrukcií a využívaných technológií je nevyhovujúci a vykazuje havarijný stav. Mestská knižnica v Handlovej, ako príspevková organizácia Mesta Handlová, disponuje v súčasnej dobe priestormi v jednom trakte budovy, pričom v susedných priestoroch sídlia aj ďalšie dve organizácie zriadené mestom Handlová a to Dom kultúry a Centrum voľného času. Knižnica vo svojích priestoroch plní svoje úlohy od roku 1991 poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastných knižničných fondov a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov. Priestorové možnosti nevytvárajú ideálne podmienky pre fungovanie knižnice ako takej. Napriek tomu dosahuje vynikajúce výsledky v skromných priestoroch už 23 rokov. Z výdavkov Domu kultúry v pavilóne Mestskej knižnice sa počas týchto rokov riešili len nevyhnutné drobné opravy.

Čo čaká handlovskú knižnicu ?

Projektom sledujeme dva ciele. Prvým z nich je rekonštrukcia a modernizácia objektu z pohľadu stavebno-technických riešení. Táto časť sleduje komplexnú výmenu, zateplenie strešného plášťa a povrchu plochej strechy, zateplenie fasády, výmena okenných a dverných výplní, ďalej stavebno-technické riešenia interiéru (zmena dispozícií, výmena podláh, nová zdravotechnika, vzduchotechnika, klimatizácia, oprava existujúcich rozvodov vody, kanalizácie, elektrickej energie a pod.).

Súčasťou projektu je obstaranie interiérového vybavenia (knižničné regály, obslužné pulty,  šatníkové zostavy, vybavenie detského kútika a ďalší mobiliár) a samozrejme aj obstaranie modernej výpočtovej, audiovizuálnej a projekčnej techniky vrátane štruktúrovanej kabeláže a tiež kamerového systému ako nového prvku pri prevencii pred znehodnocovaním či už knižného fondu, samotného vybavenia a tiež prevádzky letnej čitárne). Všetky navrhované riešenia zohľadňujú architektonicko-stavebné a typologicko-prevádzkové minimum bezbariérovej architektúry, obstará sa aj schodisková plošina pre imobilných, vedúca na 2.nadzemné podlažie.

Druhý cieľ projektu úzko súvisí s predchádzajúcim. Najdôležitejší je práve prínos pre čitateľa - poskytovanie kvalitnejších služieb v kvalitnejších priestoroch pre všetkých bez rozdielu. Projektom dosiahneme skvalitnenie zázemia pre knižničnú činnosť, záujmovo umeleckú činnosť, voľnočasové aktivity ako aj aktivity občiansko-spoločenského života.

Nové prvky 

 • zmena hlavného vchodu, ktorý bude situovaný priamo zo vstupnej haly Domu kultúry;
   
 • schodisková plošina pre imobilných, vedúca na II. nadzemné podlažie;
   
 • vybudovanie letnej čitárne v priestore existujúceho vstupu do knižnice;
   
 • viac priestoru pre deti a mládež aj v tzv. rozprávkovej miestnosti, v detskom kútiku a študovni;
   
 • zriadenie miestnosti pre celoživotné vzdelávanie;
   
 • všeobecná študovňa;
   
 • vytvorenie tematických úsekov pre knižničný fondu napr. aj regionálna príručná knižnica;
   
 • internetová miestnosť.     

Samotný projekt samozrejme sleduje aj očakávané výstupy technicko-prevádzkového charakteru, ktorými sú : zlepšenie technického stavu budovy; zníženie nákladov na energie a úsporu prevádzkových nákladov; zlepšenie prevádzkových a materiálnych podmienok; skvalitnenie zázemia pre knižničnú činnosť, záujmovo umeleckú činnosť, voľnočasové aktivity ako aj aktivity občiansko-spoločenského života; lepšia prístupnosť priestorov aj pre imobilných obyvateľov a vytvorenie systému efektívnejšieho využívania priestorov.

Rozpočet projektu :

Celkové oprávnené výdavky : 1.090.971,12 Eur.

Nenávratný finančný príspevok z EU a štátneho rozpočtu SR : 1.036.422,56 Eur.

Spolufinancovanie vlastnými zdrojmi mesta Handlová : 54.548,56 Eur.

Súčasný stav:

dokladovanie povinných príloh na Ministerstvo, podpis Zmluvy o poskytnutí NFP, realizácia verejných obstarávaní, v súčasnom období prebieha proces verejného obstarávania, predpokladaný termín ukončenia 31.07.2015

Čo ďalej: hlavné aktivity projektu - stavebné práce a obstaranie vybavenia cca od augusta 2015, publicita, administrácia, monitoring.

Verejné obstarávanie na časť stavebné práce je ukončené a spis je na kontrole na RO.