Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v meste Handlová

 

EU_kohezny_fond           OP_kvalita_ZP

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

www.op-kzp.sk

ZHODNOCOVANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ V MESTE HANDLOVÁ

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2019-56/19

Poskytovateľ :           Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

v zastúpení      :           Slovenská agentúra životného prostredia

Tajovského 28, 975 09 Banská Bystrica

Prijímateľ: Mesto Handlová

Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

Financovanie projektu:

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK :  324 455,40 EUR

Spolufinancovanie žiadateľa:  17 066,60 EUR

Stručný popis projektu

Predmetom projektu je zvýšenie kapacity kompostárne a rozšírenie kompostovania o novú BRO zložku – kuchynský odpad, formou využitia 2 hygienizačných kontajnerov a 1 drviča, zakúpenie zberového vozidla a zberných nádob. Hygienizačné kontajnery a drvič budú osadené v bezprostrednej blízkosti existujúcej kompostárne, ktorú mesto Handlová vybudovalo v roku 2019 za podpory EÚ.

Zberové vozidlo je nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzky zberu a zvozu novej zložky BRO odpadu spolu s nádobami na zber kuchynského odpadu z prípravy jedál z bytových domov v meste. Množstvo zhodnoteného kuchynského BRO v rámci projektu dosiahne 710 t/r na vstupe a 420 t/r na výstupe. Kapacita kompostárne po realizácii projektu dosiahne 1350 + 710 ton zhodnoteného odpadu ročne na vstupe a 750 + 420 t/r na výstupe.

Miesto realizácie projektu                              :           Handlová

Dátum začatia realizácie projektu                 :           10/2021

Dátum ukončenia realizácie projektu            :          10/2022