Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Etický kódex poslancov mesta Handlová

ETICKÝ KÓDEX

VOLENÝCH PREDSTAVITEĽOV SAMOSPRÁVY MESTA HANDLOVÁ

My, volení predstavitelia samosprávy mesta Handlová si plne uvedomujeme, že prijatím  tohto etického kódexu (ďalej len „etický kódex“) prispievame k zvýšeniu kvality verejnej služby volených predstaviteľov samosprávy v meste Handlová, k budovaniu dôvery medzi nami a obyvateľmi Handlovej, k vytvoreniu a šíreniu dobrého mena mesta Handlová, ako aj k upevňovaniu hodnôt právneho štátu, ochrany ľudských práv a základných slobôd. Týmto čestne prehlasujeme, že budeme vždy konať vo verejnom záujme, nestranne, profesionálne a transparentne.

 

Čl. 1

Predmet úpravy

 1. Tento etický kódex ustanovuje zásady etického správania v súvislosti s vykonávaním verejnej služby v prospech obyvateľov Handlovej.
 2. Tento Etický kódex ako základná etická norma správania volených predstaviteľov mesta nadväzuje na Etický kódex zamestnancov Mestského úradu v Handlovej (ďalej len ako „MsÚ“).

Čl. 2

Základné ustanovenia

1. Pod pojmom volený predstaviteľ samosprávy mesta Handlová sa pre účely etického kódexu rozumie:

 1. primátor mesta Handlová (ďalej len „primátor“),
 2. každý poslanec mestského zastupiteľstva mesta Handlová (ďalej len ako „MsZ“) ktorý získal mandát priamymi voľbami od občanov mesta Handlová (ďalej len „poslanec“),
 3. volenými predstaviteľmi samosprávy mesta Handlová, volené a menované osoby, najmä, nie len:
 1. štatutárne orgány a riaditelia spoločností, združení a organizácií, v ktorých má mesto majetkovú účasť alebo je ich zakladateľom či zriaďovateľom,
 2. členovia dozorných a správnych rád spoločností, združení a organizácií, v ktorých má mesto majetkovú účasť alebo je ich zakladateľom, či zriaďovateľom
 3. hlavný kontrolór mesta,
 4. členovia bytovej rady a školských rád,
 5. členovia obecnej školskej rady,
 6. členovia komisií, ktoré zriadilo a schválilo MsZ,
 7. členovia komisií podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,    ktorých menuje primátor mesta, prednosta mestského úradu, MsZ alebo Mestská rada mesta Handlová,
 8. členovia komisií pre posúdenie predložených súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších právnych predpisov v spojení s ustanoveniami § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov
 9. iné subjekty, v ktorých má mesto zastúpenie alebo zastupujú samosprávu mesta Handlová navonok a dovnútra.

2. Verejný záujem je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov.

3. Osobný (súkromný) záujem je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech voleným predstaviteľom alebo ich blízkym osobám. Súkromný záujem zahŕňa akúkoľvek výhodu pre volených zástupcov, ich rodinu, blízke osoby, a ktorý by mohol vplývať na nestranný a nezaujatý výkon ich funkcie

4. Volení predstavitelia:

 1. vykonávajú svoj mandát vždy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami mesta Handlová a vnútornými predpismi mesta Handlová vo verejnom záujme v prospech obyvateľov mesta Handlová,
 2. pri plnení svojich funkcií vždy slúžia verejnému záujmu a zdržiavajú sa akéhokoľvek konania, ktoré by ohrozilo dôveryhodnosť ich mandátu,
 3. pri výkone funkcie sa správajú tak, aby bolo zachované dobré meno mesta Handlová a jeho obyvateľov,
 4. chápu hodnotu služieb, ktoré poskytuje samospráva svojim obyvateľom s dôrazom na vlastnú dôveryhodnosť v očiach obyvateľov.

5. Výkon verejnej správy je službou verejnosti.

 

Čl. 3

Zásady etického správania

1. Volení predstavitelia:

 1. si plnia svoje povinnosti a vykonávajú svoje práva nestranne a vo verejnom záujme,
 2. nezneužívajú svoju funkciu a privilégiá mandátu na dosiahnutie svojich osobných záujmov; zdržiavajú sa rozhodnutí, ktoré by priamo alebo nepriamo zvýhodňovali jeho, jeho príbuzných, iných blízkych jednotlivcov alebo skupiny,
 3. pravdivo deklarujú svoje majetkové pomery v súlade s platným zákonom o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
 4. priznávajú akýkoľvek osobný (majetkový, rodinný, stranícky) záujem vo verejných záležitostiach a zriekajú sa účasti v akýchkoľvek diskusiách, alebo vyjadreniach k stanoviskám vo veciach, kde hrozí konflikt záujmu,
 5. pri výkone svojich rozhodovacích právomocí sa rozhodujú výlučne na základe objektívne zistených skutočností, v súlade s platnou legislatívou, bez osobnej predpojatosti alebo predsudkov,
 6. nevykonávajú nič, čo by mohlo viesť k tomu, aby verejné finančné prostriedky alebo iné verejné aktíva boli použité na priame alebo nepriame osobné účely,
 7. odmietajú všetky osobné dary alebo výhody od osôb niečo požadujúcich, ktorých cieľom je ovplyvniť ich rozhodovanie,
 8. sú pripravení poskytnúť detailné informácie a uviesť všetky skutočnosti, ktoré ich k rozhodnutiu viedli a preukázať, ako prijaté rozhodnutie korešponduje s platnou legislatívou; ak existujú dôvody pre dôverný alebo utajený prístup, dôvod vysvetlia,
 9. rešpektujú nezávislosť, právomoci a výsady iných volených predstaviteľov a zamestnancov samosprávy, nepožadujú od nich úkony, ktoré by im prinášali priame alebo nepriame osobné výhody, alebo z ktorých jednotlivcovi alebo skupine ľudí odvodzujú priame či nepriame výhody,
 10. otvorene odpovedajú na otázky občanov alebo médií o výkone svojich funkcií, pričom nezverejňujú informácie, ktoré sú dôverné alebo sa týkajú súkromného života iných osôb,
 11. pri hlasovaní sa riadia ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a dohodami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky, a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a to podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia,
 12. na verejnosti vystupujú kultivovane, so znalosťou veci, dôveryhodne, tolerantne, objektívne a zásadovo, na zasadnutia zastupiteľstva a iných orgánov samosprávy prichádzajú pripravení,
 13. podporujú budovanie a posilňovanie transparentného samosprávneho systému ako základu demokraticky usporiadanej spoločnosti,
 14. vykonávajú svoje politické funkcie v súlade s prirodzeným mravným poriadkom s dôrazom na všeobecné dobro, svojimi skutkami, autoritou a osobnou iniciatívou pracujú v prospech verejného záujmu,
 15. navzájom dodržiavajú základnú úctu a rešpekt voči sebe, primátorovi a zamestnancom mesta; zdržiavajú sa osobných urážok, invektív, ohovárania, mediálnych a verejných zosmiešnení práce a konania iných poslancov, primátora a obyvateľov mesta,
 16. nevyužívajú svoje postavenie a nedávajú osobné prísľuby, ktoré by plnili z titulu svojej budúcej funkcie.

Čl. 4

Konflikt záujmov

Volení predstavitelia:

1. Konajú výhradne vo verejnom záujme a zdržiavajú sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu verejného záujmu s jeho osobnými záujmami.

2. Predchádzajú vzniku konfliktu záujmov.

3. Ak majú pochybnosť o svojom konflikte záujmov, bez zbytočného odkladu to oznámia MsZ, resp. príslušnej komisii, valnému zhromaždeniu a pod.

4. Nesmú byť v konflikte záujmov vo vzťahu k uchádzačom alebo záujemcom vo veci verejného obstarávania na akýkoľvek predmet zákazky, konajú a postupujú v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a príslušných právnych predpisov.

 

Čl. 5

Medziľudské vzťahy

Volení predstavitelia:

1. S verejnosťou, ostatnými zamestnancami MsÚ, mestských organizácií a predstaviteľmi samosprávy konajú čestne a v súlade so zásadami slušného správania.

3. Dbajú o dobré medziľudské vzťahy, podporujú spoluprácu a tímového ducha, posilňujú vnímanie verejnej služby založenej na pravidlách rovnakého zaobchádzania.

4. Zdržiavajú sa konania, ktoré poškodzuje zamestnancov MsÚ a mestských organizácií upozorňujúcich na všetky formy neetického a protiprávneho konania.

 

Čl. 6

Profesionalita

Volení predstavitelia:

1. Podporujú a presadzujú ustanovenia tohto etického kódexu.

2. Dôrazne dbajú o to, aby sa verejné zdroje a majetok mesta využívali hospodárne, efektívne a účelne.

3. Konajú transparentne, odborne a zodpovedne.

4. Rozhodujú vo verejnom záujme, neustále sa snažia o zlepšenie kvality služieb mesta v prospech jeho obyvateľov, chránia verejný majetok pred poškodením, zničením alebo zneužitím.

5. Nešíria polopravdy a informácie, ktoré sú nepravdivé alebo zavádzajúce a môžu poškodiť povesť mesta, MsÚ a jeho zamestnancov, mestských organizácií a ich zamestnancov a ostatných volených predstaviteľov.

 

Čl. 7

Majetkové priznania

1. Volení predstavitelia povinní v súlade s platnou právnou úpravou Slovenskej republiky/alebo/Primátor a poslanci podávajú písomné oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok v súlade s osobitným právnym predpisom.

2. Oznámenia sú registrované komisiou ochrany verejného záujmu Ms Handlová a sú prístupné verejnosti v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

 

Čl. 8

Dary a iné výhody

1. Pri výkone funkcie sa volení predstavitelia zdržiavajú akéhokoľvek konania, ktoré je aktuálne platnými zákonmi definované ako korupčné alebo nelegálne. Ak sa o takom konaní dozvedia, oznámia túto skutočnosť príslušným orgánom.

2. Z titulu svojich funkcií volení predstavitelia neprijímajú ani nevyžadujú pasívne ani aktívne žiadne dary, služby, finančné prostriedky ani iné výhody. Zaväzujú sa všetky dary alebo finančné prostriedky, získané na oficiálnych podujatiach z titulu svojich funkcií registrovať v osobitnom registri mesta a používať ich ako verejné zdroje a pre verejné účely.

3. Volení predstavitelia sa zaväzujú všetky dary alebo finančné prostriedky, získané na oficiálnych podujatiach z titulu svojich funkcií registrovať v osobitnej evidencii mesta a používať ich ako verejné zdroje a pre verejné účely s výnimkou drobných upomienkových predmetov a propagačných materiálov v celkovej hodnote do 100 eur.

 

Čl. 9

Zneužitie funkcie verejného predstaviteľa

1. Volení predstavitelia dohliadajú na čerpanie mestského rozpočtu a konajú tak, aby bola dodržaná finančná disciplína, ktorá garantuje riadenie verejných finančných zdrojov a majetku mesta Handlová v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Pri výkone svojej funkcie volený predstaviteľ prijíma opatrenia a rozhodnutia s ohľadom na budúci verejný záujem.

 

Čl. 10

Nezlučiteľnosť funkcií 

1. Volení predstavitelia dodržiavajú všetky aktuálne platné všeobecne záväzné právne predpisy (napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších právnych predpisov), ktoré súvisia s obmedzením vykonávať iné mandáty alebo funkcie. Zároveň sa zdržia vykonávania takých funkcií, ktoré by nepriaznivo mohli ovplyvňovať výkon ich mandátu ako volených predstaviteľov.

 

Čl. 11

Kontrola

1. Volení predstavitelia dohliadajú na hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom mesta Handlová v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Pri výkone svojich funkcií postupujú volení predstavitelia otvorene a transparentne a nebránia vykonaniu kontroly alebo kontrolného opatrenia v zmysle osobitných právnych predpisov, ktoré sa oprávnené interné alebo externé kontrolné orgány rozhodnú vykonať.

 

Čl. 12

Volení predstavitelia a zamestnanci

1. Pri výkone svojich funkcií volení predstavitelia rešpektujú úlohy a povinnosti zamestnancov mesta a bez zaujatosti im poskytnú potrebné informácie v súlade s ich postavením a funkciou.

2. Volení predstavitelia za žiadnych okolností nevyžadujú od zamestnancov, aby zanedbávali alebo obchádzali platné všeobecne záväzné právne predpisy s cieľom poskytnúť priamy alebo nepriamy prospech sebe, im blízkym osobám ani iným fyzickým osobám alebo právnickým osobám.

3. Výkony a správanie sa zamestnancov budú volení predstavitelia posudzovať bez predsudkov a zaujatosti, objektívne, transparentne a v súlade s platnou legislatívou. Tieto posúdenia sú pripravení vysvetliť a zdôvodniť.

4. Volení predstavitelia podporujú opatrenia, ktoré vedú k zvýšeniu efektívnosti a flexibilnosti fungovania zamestnancov mesta a uplatňujú princípy ich pozitívnej motivácie.

 

Čl. 13

Spolupráca s médiami

 1. Volení predstavitelia odpovedajú otvorene a v plnom rozsahu na otázky zástupcov médií, ktoré sa týkajú výkonu ich funkcií, poskytnú všetky požadované informácie, súvisiace s výkonom funkcií s výnimkou tých, ktorých poskytnutie vylučujú osobitné právne predpisy.

 

Čl. 14

Pravidlá upravujúce volebnú kampaň

1. Primátor a poslanci počas výkonu svojej funkcie nepoužívajú finančné prostriedky mesta ani majetok mesta v prospech volebnej kampane svojej alebo iného kandidáta.

2. Primátor a poslanci počas výkonu svojej funkcie nenútia žiadnym spôsobom obyvateľov mesta, ani iných volených predstaviteľov hlasovať inak ako podľa ich vlastného rozhodnutia.

3. Primátor a poslanci sa nesnažia získať hlasy voličov ohováraním iných kandidátov, využívaním násilia alebo vyhrážania, navádzaním na porušovanie volebných pravidiel alebo výsledkov volieb, prísľubom finančných prostriedkov alebo iných darov či zvýhodnenia pri výkone svojej budúcej funkcie.

 

Čl. 15

Záverečné ustanovenia

1. Volení predstavitelia sa stotožňujú s princípmi tohto kódexu, pri výkone svojej práce sa riadia jeho ustanoveniami a podporujú tieto princípy osobným príkladom.

2. Volení predstavitelia sa hlásia k tomuto kódexu schválením kódexu poslancami MsZ Handlová a prijatím svojej volenej funkcie. Za prijatie volenej funkcie sa v prípade primátora a poslancov považuje najmä zloženie zákonom stanoveného sľubu a v prípade ostatných volených predstaviteľov uvedených v čl. 2 bode 1 písm. c) tohto etického kódexu prijatím uznesenia MsZ o voľbe a menovaní voleného zástupcu.

3. Týmto kódexom nie sú dotknuté povinnosti volených predstaviteľov ako verejných funkcionárov v zmysle osobitných právnych predpisov (napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších právnych predpisov).

4. Etický kódex bol prijatý uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Handlová č. 158, dňa 30.03.2023.

5. Etický kódex je verejne prístupný na webovom sídle mesta www.handlova.sk.

 

Čl. 16

Účinnosť

Tento etický kódex nadobúda účinnosť 03.04.2023.

 

V Handlovej, dňa 03.04.2023

Mgr. Silvia Grúberová

primátorka mesta Handlová

 

 

 

 

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
etický_kodex_volenych zastupcov mesta Veľkosť: 517 kB Formát: pdf Dátum: 26.4.2023