Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Školská

EÚ, Integrovaný operačný systém a MH SR

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Školská v Handlovej

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302021J012-222-13

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 26 v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Prijímateľ: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

Financovanie projektu

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:132 210,80 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 118 293,87 EUR

Spolufinancovanie žiadateľa: 6 958,46 EUR

Stručný popis projektu

Cieľom projektu s názvom „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Školská v Handlovej“ je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole Školská v Handlovej. Žiadateľom je mesto Handlová.

Projekt bude realizovaný piatimi hlavnými a jednou podpornou aktivitou projektu:

Hl. aktivita č.1: Obstaranie materiálového a technického vybavenia pre jazykovú učebňu na ZŠ Školská Handlová

Hl. aktivita č.2: Obstaranie materiálového a technického vybavenia pre biologicko – chemickú učebňu na ZŠ Školská Handlová

Hl. aktivita č.3: Obstaranie materiálového a technického vybavenia pre polytechnickú učebňu na ZŠ Školská Handlová

Hl. aktivita č.4: Obstaranie materiálového a technického vybavenia pre IKT učebňu na ZŠ Školská Handlová

Hl. aktivita č.5: Stavebno – technická úprava priestoru pre potreby obstarania polytechnickej učebne

Podporná aktivita: Publicita a informovanosť, interné riadenie projektu

Miestom realizácie projektu je mesto Handlová, Základná škola, Školská ul. 526/53, Handlová.

Projektom podporíme 1 základnú školu s počtom žiakov 337.Žiakom ZŠ výrazne zlepšíme podmienky výučby vybudovaním dvoch nových učební a materiálovo-technickým dovybavením dvoch existujúcich učební. Nevyhnutnými stavebno-technickými úpravami oživíme niekdajšie priestory dielní v areály ZŠ a vytvoríme tak novú polytechnickú učebňu. Zriadením novej IKT učebne kapacitne odbremeníme staršiu učebňu a umožníme aj žiakom iných vyučovacích predmetov vzdelávať sa prostredníctvom IKT technológii. Do pomerne novo zrekonštruovanej chemicko-biologickej učebne obstaráme nové vybavenie a didaktické pomôcky. Existujúcu jazykovú učebňu podporíme obstaraním nového materiálovo-technického vybavenia.

Projekt je v súlade s investičnou prioritou IROP č.2.2. Tiež podporuje integrovaný prístup ako komplementárnu podporu aktivít z IROP a OP ĽZ a inkluzívne vzdelávanie.

Miesto realizácie projektu: Handlová

Dátum začatia realizácie projektu: 09/2018

Dátum ukončenia realizácie projektu: 03/2019