Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Opatrenia na prevenciu pred povodňami a suchom

EEA Granty                             Úrad vlady SR

Projekt „POVODIE HORNEJ NITRY – OPATRENIA NA PREVENCIU PRED POVODŇAMI  A SUCHOM“

 

Program: „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“

Opatrenie: "Vody hornej Nitry pre jej ĺudí"

Vyhlasovateľ : Úrad vlády Slovenskej republiky   

Žiadateľ / Prijímateľ : SVP, š.p. OZ PIEŠŤANY

Kód výzvy : acc01

Dátum predloženia žiadosti o projekt : 28.06.2013

Dátum Rozhodnutia o schválení projektu : 30.04.2014

Dátum podpisu Projektovej zmluvy : 13.08.2014

Termín realizácie projektu : do 30.04.2016

 

Cieľom projektu je znižovať zraniteľnosť ľudí hornej Nitry a ekosystémov voči klimatickým zmenám.

 

Identifikácia partnerov projektu :

Mesto Nováky (partner 1)  Mesto Handlová (partner 2)

 

Partnerská dohoda medzi SVP, š.p. OZ Piešťany (prijímateľ) a oboma partnermi bola podpísaná dňa 18.07.2014 s cieľom spoločne realizovať projekt.

 

Financovanie projektu :

 
Súhrnné údaje (bez DPH) :
1. Celkové oprávnené výdavky projektu nepresiahnu 3.764.500 Eur.
2. Projektový grant nepresiahne 3.199.824 Eur.
3. Neoprávnené výdavky projektu sú 0 eur.
4. Miera projektového grantu nepresiahne 85,00%.
5. Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov nepresiahne 564.676 Eur.
6. Projektový grant aj každá jeho časť je tvorená z príspevku príslušného Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a príspevku štátneho rozpočtu SR v pomere 85% / 15%.

 

Rozdelenie celkových oprávnených výdavkov :

Celkové oprávnené výdavky prijímateľa nepresiahnu 2.962.608 Eur.
Celkové oprávnené výdavky partnera 1 nepresiahnu 416.892 Eur.
Celkové oprávnené výdavky partnera 2 nepresiahnu 385.000 Eur.

 

Rozdelenie Projektového grantu :
Projektový grant prijímateľa nepresiahne 2.518.216 Eur.
Projektový grant partnera 1 nepresiahne 354.358 Eur.
Projektový grant partnera 2 nepresiahne 327.250 Eur.

 

Spolufinancovanie :
Prijímateľ je povinný spolufinancovať projekt vo výške 444.392 Eur, t.j. v pomere 15,00%z Celkových oprávnených výdavkov projektu prijímateľa.
Partner 1 je povinný spolufinancovať projekt vo výške 62.534 Eur, t.j. v pomere 15,00% z Celkových oprávnených výdavkov projektu partnera 1.
Partner 2 je povinný spolufinancovať projekt vo výške 57.750 Eur, t.j. v pomere 15,00% z Celkových oprávnených výdavkov projektu partnera 2.

 

Oprávnené územie :

Oprávnené projektové územie pre opatrenie „Vody hornej Nitry pre jej ľudí“ je región hornej Nitry - horná časť povodia rieky Nitra (4-21-11).

 

Projekt vychádza z odsúhlasenej stratégie, ktorá účinne, ekonomicky efektívne a enviromentálne udržateľne napomôže k prevencii pred povodňami a suchom ako následku klimatických zmien.  

 

Členenie projektu :

Na základe analýzy boli navrhované opatrenia sústredené na povodie toku Nitra od Prievidze po sútok s Bebravou a jej prítokov - Bebrava a Handlovka.

Čiastkové povodie Váhu (Horná Nitra po Bebravu – rkm 98,60 – rkm 147,29) 4-21-11
Handlovka → Nitra (zaústenie rkm 135,70) 4-21-11-1877
Bebrava → Nitra (zaústenie rkm 98,60) 4-21-11-924
Radiša → Bebrava 4-21-11-1003

 

V rámci projektu sa navrhuje riešenie 11 lokalít :

Lokalita/Tok: Bebrava→Nitra

1. Žitná Radíša (Bánovce n.B.) - tok Rakovec : prehrádzka a stabilizácia koryta

2. Rybany (Bánovce n.B.) - tok Bebrava : na toku Rybany - Bebrava sa realizujú vodozádržné objekty

3. Nadlice (Partizánske) - Nadlický potok : Nadlice - Nadlický potok - sfunkčnenie existujúceho poldra

Lokalita / Tok: Nitra (po Bebravu)

4. Nováky (Prievidza) - realizácia vodozádržnych opatrení na toku Nitra

5. Nováky (Prievidza) - Staré rameno Nitry : protipovodňové opatrenia v meste Nováky v lokalita Brod

6. Nováky (Prievidza) - Lelovský potok: protipovodňové opatrenia v meste Nováky - lokalita Lelovský potok.

7. Lehota pod Vtáčnikom (Prievidza) - Lehotský potok: oprava prehrádzky

8. Veľké Uherce (Partizánske) - Dráhožica - VN : Veľké Uherce - Dráhožica, oprava vodnej nádrže

Lokalita / Tok: Handlovka→Nitra

9. Handlová (Prievidza) tok Handlovky : stabilizačné opatrenia na toku Handlovka                          

10. Handlová (Prievidza) prítoky Handlovky: opatrenia na prítokoch Handlovky (Jalovský potok, Račí potok, potok Horeňovo)

11. Handlová (Prievidza) v meste Handlová dôjde k realizácií vodozádržnych opatrení v rámci intravilánu mesta.

 

Lokality č. 5 a 6 – spolufinancuje partner 1, ktorým je Mesto Nováky.

Lakalitu č. 11 spolufinancuje partner 2, ktorým je Mesto Handlová.

 

V priebehu roka 2014 zabezpečoval SVP, š.p. OZ Piešťany inžiniersku činnosť za účelom získania územných rozhodnutí a stavebných povolení na jednotlivé navrhované opatrenia. V súčasnosti sú vydané územné rozhodnutia na všetky navrhované opatrenia a zároveň sú začaté stavebné konania, ktoré by mali byť ukončené začiatkom roka 2015. V januári 2015 bude  realizované obstaranie na externého obstarávateľa, ktorý zabezpečí verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác jednotlivých navrhovaných opatrení. Samotná realizácia navrhovaných opatrení by mala byť stavebne ukončená do konca roka 2015.