Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prevody majetku mesta

ZVEREJNENIE PREVODU A PRECHODU MAJETKU MESTA HANDLOVÁ INEJ OSOBE PODĽA ZÁKONA NR SR č.211/2000 Z.z. O VEREJNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

Informácie sa zverejňujú po dobu jedného roka odo dňa, keď došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva. Zverejňuje sa:

  • označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy
  • dátum prevodu
  • právny titul prevodu
  • meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo, IČO, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa

Použité skratky: MsZ – Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová. Pod pojmom právny titul sa rozumie schválenie prevodu majetku MsZ.

 

MsZ schválilo 26.03.2021 uznesením č. 801 a) a b):

  1. a) Predaj prebytočného majetku mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 150 – budova - postavená na pozemku parcela C-KN č. 229/2 a pozemky parcela C-KN č. 229/2 – zastavaná plocha o výmere 174 m2 a parcela C-KN č. 229/1 – zastavaná plocha o výmere 651 m2 podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. na základe obchodnej verejnej súťaže v prospech víťaza súťaže Ing. Jozef Hric, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 72 a manželka Martina, trvalý pobyt Žiar nad Hronom, M. R. Štefánika 451/8 za kúpnu cenu vo výške 15 100,00 €, v predloženom rozsahu.

Termín prevodu majetku: 23.06.2021 pod č. V 3137/21

  1. b) Predaj prebytočného majetku mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 3935 – OÚNZ - postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 489/1 a parcela C-KN č. 488/1 a pozemku parcela C-KN č. 489/1 – zastavaná plocha o výmere 223 m2 podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. na základe obchodnej verejnej súťaže v prospech víťaza súťaže hukoflek group, s.r.o., so sídlom Handlová, Okružná 9 za kúpnu cenu vo výške 51 370,00 €, v predloženom rozsahu.

Termín prevodu majetku: 21.05.2021 pod č. V 2203/21

 

MsZ schválilo 26.03.2021 uznesením č. 799:

Predaj majetku mesta - nehnuteľností pozemkov v k.ú. Handlová vytvorených geometrickým plánom č. 79/2020 vyhotoveným GEOMETRA Ing. Dana Gašparovičová Prievidza dňa 09.11.2020 a overeným dňa 03.12.2020 pod č. 1316/2020, a to parcela C-KN č. 2975/7 - záhrada o výmere 920 m2 a parcela C-KN č. 2976/4 – trvalý trávny porast o výmere 80 m2 podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v prospech víťaza priameho predaja Mgr. Eva Gálová, trvalý pobyt 971 01 Prievidza, Astrová č. 1 za kúpnu cenu vo výške 15,00 €/m2, t.j. 15 000,00 €, v predloženom rozsahu.

Termín prevodu majetku: 31.05.2021 pod č. V 2396/21

 

MsZ schválilo 26.03.2021 uznesením č. 785:

Predaj prebytočného majetku mesta – nehnuteľnosť v k.ú. Nová Lehota, a to pozemok parcela C-KN č. 404/2 – trvalý trávny porast o výmere 2810 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel chovu oviec a spracovania sena ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Norbert Ondriš a manželka Denisa, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 83, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 6,74 €/m2, t.j. 18 939,40 €, v predloženom rozsahu.

Termín prevodu majetku: v štádiu riešenia

 

MsZ schválilo 29.04.2021 uznesením č. 829:

Predaj prebytočného majetku mesta - nehnuteľnosti pozemku parcela C-KN č. 3354/1 - záhrada o výmere 3296 m2 v k.ú. Handlová vytvoreného geometrickým plánom č. 26/2021 vyhotoveným GEOREAL Handlová dňa 29.03.2021 a overeným dňa 12.04.2021 pod č. 304/2021 podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v prospech víťaza priameho predaja Pavol Jurenka, trvalý pobyt Valaská Belá č. 221 a manželka Eva, trvalý pobyt Handlová, Morovnianska cesta 18/14 za kúpnu cenu vo výške 8,71 €/m2, t.j. 28 708,16 €, v predloženom rozsahu.

Termín prevodu majetku: 14.10.2021 pod č. V 3181/21

 

MsZ schválilo 24.06.2021 uznesením č. 907:

Predaj prebytočného majetku mesta – nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to stavba súp. č. 1652 – kolkáreň postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č, 25/2 a pozemky parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 a parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu verejného záujmu za účelom zriadenia onkologickej ambulancie ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech MUDr. Mária Pastorková Šafáriková, trvalý pobyt Handlová, Robotnícka č. 25 za kúpnu cenu vo výške 50 000,00 €, v predloženom rozsahu.

Termín prevodu majetku: 31.08.2021 pod č. V 4939/21

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Výmena pozemkov Handlová - Males Veľkosť: 92.3 kB Formát: pdf Dátum: 12.6.2020