Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza

EU_loga

 

Stručný popis projektu (apríl 2021)

Cieľom projektu je zvýšiť koordinačné a implementačné kapacity miestnych samospráv za účelom zefektívnenia ich činností pri výkone originálnych a prenesených kompetencií. Cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie troch hlavných aktivít:

  1. Zlepšené procesy, systémy a politiky v meste Prievidza,
  2. Zlepšené procesy, systémy a politiky v meste Handlová a
  3. Zlepšené procesy, systémy a politiky v meste Bojnice.

Obsahom aktivít je podporenie jestvujúcich a vytvorenie nových pracovných pozícií samospráv zameraných na manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja a miestneho územného rozvoja v kľúčových oblastiach.

Výstupmi projektu budú koncepčné, analytické a metodické materiály; hodnotenia, analýzy a štúdie (primárne programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja, projektové zámery a iné), ktoré je potrebné modifikovať v závislosti od prognózy vývoja regiónu horná Nitra a zosúladiť ich s národnými a európskymi plánovacími i strategickými dokumentami.

V záujme trvalo udržateľného rozvoja regiónu sa žiadateľ a partneri pri plánovaní činností miestnych samospráv spojili a vzhľadom na útlm baníctva ako doposiaľ významnej oblasti hospodárstva a zamestnávania v dotknutom území pripravili predkladaný projekt. Cieľovou skupinou, ktorá bude dotknutá realizáciou projektu, sú obyvatelia a subjekty pôsobiace v okrese Prievidza.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk

 

Projektové aktivity ukončené – my pokračujeme ďalej (apríl 2023)

Mesto Handlová sa v apríli 2021 stalo súčasťou projektu „Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza“. Ako prijímateľ vystupovalo mesto Prievidza, partnermi projektu sa stali mestá Handlová a Bojnice. Projekt bol realizovaný prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. Cieľom projektu bolo zvýšiť koordinačné a implementačné kapacity miestnych samospráv za účelom zefektívnenia ich činností pri výkone originálnych a prenesených kompetencií. Prenesenie hlavných aktivít projektu do praxe znamenalo, že v období apríl 2021 až marec 2023 naša samospráva mohla rozvíjať svoje projektové aktivity aj prostredníctvom dvoch zamestnancov, ktorých mzdy boli refundované práve z tohto projektu. Zamestnanci pracovali na Oddelení mestských projektov MsÚ Handlová.

Výsledkom ich práce sú napr. koncepčné materiály: Vyhodnotenie Programu rozvoja mesta 2016-2022, Program rozvoja mesta Handlová 2022-2030 alebo sumarizačný dokument Cestovný ruch v Handlovej. S pomocou tohto konkrétneho projektu a vďaka spolupráci s ďalšími kolegami máte možnosť napríklad zahrať si stolný tenis, šachy alebo petang v HANDparku, prelistovať si rôzne zaujímavosti v novom INFOkiosku pri mestskej knižnici alebo si pripomenúť históriu našich HAIKON prostredníctvom nových informačných tabúľ. Pracovníci sa podieľali aj na implementácií ďalších „eurofondových“ projektov ako napríklad Podpora a skvalitňovanie domácej opatrovateľskej služby mesta Handlová, Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v meste Handlová, Revitalizácia vnútrobloku Morovnianska cesta alebo asistovali pri veľmi prínosnom projekte Mestskej polície Handlová zameraného na prevenciu pred šikanou a kyberšikanou. Pravidelne vykonávali menej viditeľnú, ale nevyhnutnú agendu vypracovania monitorovacích správ, zabezpečovali každodennú administratívu a komunikáciu s kolegami z MsÚ Handlová a inými organizáciami.

Projekt Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza bol ukončený k 31. 3. 2023. Ciele projektu boli naplnené prostredníctvom splnenia merateľných ukazovateľov projektu. Mesto Handlová touto cestou vyjadruje poďakovanie kolegom z Mestského úradu Prievidza, že zastrešili implementáciu projektu ako hlavný prijímateľ.

Zapojením sa mesta Handlová do projektu môžeme jednoznačne konštatovať, že v období projektu boli posilnené administratívne kapacity samosprávy. Každý rozvoj mesta je však beh na veľmi dlhú trať, kde často nie je možné zreteľne vidieť cieľ. Preto sa neustále ukazuje potreba pokračovať v personálnom posilňovaní samosprávnych štruktúr, ktoré nám umožnia sa k nášmu spoločnému cieľu efektívne približovať.  

 

Názov projektu: Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza

Kód projektu: 314011ARK2

Operačný program: Efektívna verejná správa 2014 – 2020

Prioritná os: 1. Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS Investičná priorita: Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy

Špecifický cieľ: 1.1. Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Kód výzvy: OP EVS DOP-P01-SC1.1-2019-2

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný

Termín realizácie: 04/2021 – 03/2023

Prijímateľ: Mesto Prievidza (Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza)

Partneri projektu: Mesto Handlová a Mesto Bojnice

Schválená výška NFP: 473 556,47 EUR