Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza

EU_loga

 

Názov projektu: Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza

 

Kód projektu: 314011ARK2

 

Operačný program: Efektívna verejná správa 2014 – 2020

 

Prioritná os: 1. Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS


Investičná priorita: Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy

 

Špecifický cieľ: 1.1. Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

 

Kód výzvy: OP EVS DOP-P01-SC1.1-2019-2

 

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný

 

Termín realizácie: 04/2021 – 03/2023

 

Prijímateľ: Mesto Prievidza (Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza)

 

Partneri projektu: Mesto Handlová a Mesto Bojnice

 

Schválená výška NFP: 473 556,47 EUR

 

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu je zvýšiť koordinačné a implementačné kapacity miestnych samospráv za účelom zefektívnenia ich činností pri výkone originálnych a prenesených kompetencií. Cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie troch hlavných aktivít:

  1. Zlepšené procesy, systémy a politiky v meste Prievidza,
  2. Zlepšené procesy, systémy a politiky v meste Handlová a
  3. Zlepšené procesy, systémy a politiky v meste Bojnice.

Obsahom aktivít je podporenie jestvujúcich a vytvorenie nových pracovných pozícií samospráv zameraných na manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja a miestneho územného rozvoja v kľúčových oblastiach.

Výstupmi projektu budú koncepčné, analytické a metodické materiály; hodnotenia, analýzy a štúdie (primárne programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja, projektové zámery a iné), ktoré je potrebné modifikovať v závislosti od prognózy vývoja regiónu horná Nitra a zosúladiť ich s národnými a európskymi plánovacími i strategickými dokumentami.

V záujme trvalo udržateľného rozvoja regiónu sa žiadateľ a partneri pri plánovaní činností miestnych samospráv spojili a vzhľadom na útlm baníctva ako doposiaľ významnej oblasti hospodárstva a zamestnávania v dotknutom území pripravili predkladaný projekt. Cieľovou skupinou, ktorá bude dotknutá realizáciou projektu, sú obyvatelia a subjekty pôsobiace v okrese Prievidza.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu.

 

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk