Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prvý PHSR - Strategické ciele

Hlavný cieľ - zvýšiť konkurencieschopnosť mesta
a jeho vnútornú schopnosť rozvíjať sa


Stratégia rozvoja mesta definuje hlavný cieľ, dva strategické ciele, dva horizontálne ciele, päť priorít a 16 opatrení, ktoré sú navzájom logicky prepojené. Východiskami pre formulovanie stratégie boli:
 vízie do roku 2035 pre päť kritických oblastí rozvoja mesta,
 analýza – profil mesta,
 analýzy SWOT pre 5 kritických oblastí a jej vyhodnotenie,
 analýza problémov pre 5 kritických oblastí,
 diskusie s občanmi – čaje o piatej,
 diskusia občanov a priateľov mesta na webovej stránke strategia.handlova.sk,
 miniprieskum o imidži mesta medzi občanmi SR,
 výsledky ankety Handlová hľadá supernápad.

Stratégiu rozvoja mesta ako súčasť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová schválila Rada pre strategický rozvoj mesta dňa 24.11.2005 ako podklad pre rokovanie Mestského zastupiteľstva.
v


 

Strategický cieľ 1
Zvýšiť kvalitu života občanov v meste

Priorita 1.1 Zvýšiť kvalitu vzdelávania v meste

Opatrenie 1.1.1 Vybudovať kvalitnú školskú sieť a kvalitným obsahom a procesom
vzdelávania s ohľadom na trh práce
Aktivity:
 spracovať a realizovať koncepciu školskej politiky
 spracovať a realizovať koncepciu modernizácie škôl z hľadiska ďalšej perspektívy
 nadviazať spoluprácu vedenia základných, stredných škôl, firiem a samosprávy v meste
Opatrenie 1.1.2 Podporovať prístup k vzdelávaniu pre znevýhodnené skupiny
Aktivity:
 spracovať a realizovať koncepciu rozvoja vzdelávania pre znevýhodnené skupiny
Opatrenie 1.1.3 Rozvoj talentu detí a mládeže
Aktivity:
 spracovať a realizovať koncepciu rozvoja talentu detí a mládeže
 využiť potenciál existujúcich zariadení pre rozvoj talentu detí a mládeže vzhľadom na súčasné potreby mladých ľudí
 podporovať vznik a fungovanie klubov pre mladých
Opatrenie 1.1.4 Podporovať rozvoj celoživotného vzdelávania
Aktivity:
 otvoriť školy okoliu pre možnosti celoživotného vzdelávania
 podporovať projekt Otvorená škola.

Priorita 1.2 Znížiť výskyt sociálno – patologických javov v meste

Opatrenie 1.2.1 Vytvoriť systém prevencie sociálno-patologických javov
Aktivity:
 spracovať a realizovať koncepciu smerovania sociálnej práce v meste
 spracovať a realizovať koncepciu prevencie sociálno-patologických javov
 zmapovať problémy a potreby jednotlivých skupín obyvateľstva
 analyzovať štruktúru sociálnych služieb v regióne
 vytvoriť a realizovať koncepciu rozvoja Rómskej osady
 podporovať rôzne typy sociálnych služieb v meste
 vytvoriť podmienky pre vznik a podporu organizovanej dobrovoľníckej práce
 podporovať rozvoj rovesníckych programov
 zvýšiť bezpečnosť v meste prostredníctvom sprevádzkovania monitorovacieho kamerového systému

Opatrenie 1.2.2 Realizovať osvetu zameranú na dospelých s cieľom posilniť ich
zodpovednosť za mládež
Aktivity:
 spolupracovať pri plánovaní a realizácii osvety medzi inštitúciami
 informovať o právach, povinnostiach i represívnych opatreniach v prípade ohrozovania mravnej výchovy detí a mládeže v zmysle sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately detí a mládeže

 

Strategický cieľ 2
Zvýšiť prílev a obrat financií v mestePriorita 2.1 Zvýšiť počet občanov, ktorí zostanú v meste bývať,
nakupovať a pracovať

Opatrenie 2.1.1 Zvýšiť počet pracovných príležitostí v meste
K realizácii tohto opatrenia prispeje realizácia opatrení 2.3.2 a 2.3.3
Opatrenie 2.1.2 Vytvoriť atraktívne ponuky pre trávenie voľného času v meste
Aktivity:
 spracovať a realizovať koncepciu práce s mládežou
 vytvoriť systémové funkčné miesta pre prácu s mládežou
 nadviazať pravidelnú komunikáciu medzi inštitúciami voľného času
 vytvoriť schému na zisťovanie potrieb mladých ľudí a ich akceptovanie v práci s mládežou
 prehodnotiť možnosti Domu kultúry z hľadiska súčasných potrieb a možností občanov mesta, trendov v kultúre, spoločnosti a rozvojových zámerov mesta
 vytvoriť a realizovať dlhodobú koncepciu investičného rozvoja a materiálno-technologického vybavenia zariadení voľného času
 zlepšiť materiálny a technický stav budov a vybavenosti zariadení voľného času
 podporovať výchovu mladých lídrov
 podporovať organizovanie podujatí
 budovanie detských ihrísk a miest pre trávenie voľného času rodičov s deťmi
 vytvoriť a dobudovať miesta pre aktívne trávenie voľného času pre mládež – skate dráha, U-rampa, dobudovanie a otvorenie športovísk, aj na školách
 podporovať malé združenia a rozvojové projekty
Opatrenie 2.1.3 Zlepšiť stav životného prostredia, technickej infraštruktúry a budov
Aktivity:
 investovať do zlepšenia technického stavu budov a bytového fondu
 budovať bezbariérové vstupy a prístupy do budov a na chodníky
 zlepšiť informovanosť občanov o podmienkach rekonštrukcie budov
 spracovať mapu podzemných inžinierskych sietí v digitalizovanej podobe
 dobudovať kanalizáciu a ČOV v okrajových častiach
 uplatňovať efektívny systém kontroly VZN Mesta Handlová č.5/1996 o zdravom životnom prostredí, udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta
 motivovať vlastníkov pozemkov k starostlivosti o ne
 výchova občanov k starostlivosti o životné prostredie
 realizovať projekt separácie odpadu
 zabezpečiť potrebné technické vybavenie pre odvoz komunálneho odpadu
 zlepšiť spoluprácu inštitúcií v oblasti projektov i spolufinancovania
 využiť programy na riešenie území postihnutých banskou činnosťou
 realizovať investície do zlepšenia stavu komunikácií a verejných
priestranstiev (s dôrazom na námestie)
 realizovať investície do zlepšenia stavu verejného osvetlenia
Opatrenie 2.1.4 Podporovať rozvoj občianskej vybavenosti na sídliskách
Aktivity:
 zabezpečiť dostupnosť a kvalitu služieb v oblasti obchodu, poskytovania zdravotnej starostlivosti, sociálnej starostlivosti
 podporovať komunitný rozvoj na sídliskách

Priorita 2.2 Zvýšiť návštevnosť mesta Handlová o 100%

Opatrenie 2.2.1 Zlepšiť vzhľad mesta
Aktivity:
 zlepšiť údržbu technickej infraštruktúry, budov a tokov
 spracovať územný plán zón v meste
 spracovať generel zelene
 dodržiavať štandardy parkových úprav
 zabezpečovať údržbu tokov a brehových porastov
 zabezpečovať údržbu mestských komunikácií
Opatrenie 2.2.2 Vytvoriť komplexnú a atraktívnu ponuku pre cestovný ruchv kontexte
mikroregiónu Handlovskej doliny
Aktivity:
 vytvoriť a realizovať koncepciu rozvoja cestovného ruchu vrátane poverenia subjektu koordináciou rozvoja cestovného ruchu
 zmapovať ponuku a dopyt v cestovnom ruchu
 rozvoj ponuky kvalitných služieb, atrakcií a podujatí pre cestovný ruch
 vytvoriť trvalý verejný priestor pre vystavovanie a archiváciu historických i súčasných dokumentov, umeleckých diel, spojený s predajom, možnosťou oddychu apod.
 prehodnotiť možnosti využitia termálnej vody pre cestovný ruch
 podporovať budovanie rekreačno-oddychových zón
 podporovať budovanie a prevádzku kvalitných služieb cestovného ruchu
 prehodnotiť možnosť prezentácie technického zvládnutia stabilizácie zosuvov
 spolupracovať so Združením Handlovskej doliny a so subjektmi zo širšieho regiónu pre rozvoj cestovného ruchu
 využiť rok 2009 – 100-ročné výročie od priemyselnej ťažby uhlia na prepojenie ponúk, podujatí počas roka
Opatrenie 2.2.3 Zabezpečiť dostatočnú propagáciu mesta ako cieľového miesta
cestovného ruchu v spolupráci so Združením obcí Handlovskej doliny
Aktivity:
 vytvoriť subjekt zodpovený za koordináciu propagácie mesta pre cestovný ruch
 posilniť kapacity informačného centra pre potreby cestovného ruchu
 vydávať vhodné propagačné materiály o meste
 využiť rok 2009 – 100-ročné výročie od priemyselnej ťažby uhlia na propagáciu mesta.

Priorita 2.3 Zvýšiť počet a ekonomickú silu malých a stredných podnikov v meste

Opatrenie 2.3.1 Zvýšiť atraktívnosť a kvalitu pracovnej sily
Aktivity:
 podporovať projekty na aktiváciu pracovnej sily a uľahčenie vstupu návratu na trh práce ľuďom vzdialeným od trhu práce
Opatrenie 2.3.2 Vytvoriť systémy pre podporu a rozvoj inovatívneho podnikania
v meste
Aktivity:
 spracovať a eralizovať koncepciu podpory podnikania v meste
 vytvoriť systémy na podporu začínajúcich podnikateľov v meste (priestory, finančná podpora, informácie, poradenstvo)
 vytvoriť pravidlá na využitie podnikateľského inkubátora a informovať o nich verejnosť
 spracovať ponuku nehnuteľností vhodných na podnikanie
 zlepšiť vzájomnú komunikáciu a informovanosť inštitúcií v meste – podnikatelia, podniky, samospráva, školy a i.
 posilniť komunikáciu mesta s najväčším zamestnávateľom v meste s cieľom hľadania spoločného riešenia dopadov útlmu baníctva na rozvoj mesta
 podporovať inovačné aktivity a rozvoj poznatkovej ekonomiky
 podporovať systémy na získavanie a transfer informácií
 odstrániť prekážky pre využívanie prírodných zdrojov a daností (andezit, termálna voda, príroda)
Opatrenie 2.3.3 Vytvoriť kapacity pre manažovanie podmienok pre investovanie v
meste
Aktivity:
 dobudovať inžinierske siete v priemyselnej zóne Banícka kolónia
 zmapovať technický stav infraštruktúry a objektov v majetku mesta
 určiť zodpovednosti za komunikáciu s potenciálnymi i existujúcimi investormi, za vyhľadávanie vhodných sprostredkovateľských kanálov pre získavanie investorov
 realizovať a pravidelne aktualizovať pasportizáciu pozemkov v meste
 podporovať výstavbu rýchlostnej komunikácie.

 

Horizontálne cieleHorizontálne ciele sú ciele, ktoré je potrebné ich rešpektovať paralelne pri realizovaní všetkých opatrení, súvisiacich so strategickými cieľmi. Pre PHSR Mesta Handlová boli stanovené dva horizontálne ciele.

A. Zlepšiť komunikáciu medzi rôznymi subjektmi v meste a vytvárať trvalé siete spolupráce a partnerstvá
B. Zlepšiť kvalitu života sociálne vylúčených skupín obyvateľstva s prioritou rómskej komunity

Horizontálny cieľ A -Zlepšiť komunikáciu medzi rôznymi subjektmi v meste a vytvárať trvalé siete spolupráce a partnerstvá

Pri analýze problémov vo všetkých pracovných skupinách sa ukázalo, že vzájomná komunikácia subjektov v meste je kľúčovým prvkom, ktorý podmieňuje rozvoj mesta. Paralelné projekty, nedostatočné financovanie čiastkových aktivít, nízka informovanosť, malá podpora pre realizáciu individuálnych nápadov – to sú problémy, ktoré vznikajú vďaka nedostatočnej komunikácii. Počas tvorby PHSR sa vytvoril priestor pre komunikáciu predstviteľov inštitúcií v pracovných skupinách, ktoré sa počas roka stretli šesť až sedemkrát. Realizácia PHSR vo viacerých oblastiach si vyžaduje pripraviť niekoľko koncepcií – tu je príležitosť v pokračovaní partnerskej spolupráce, ktorá bola začatá v roku 2005. Vytváranie neformálnych, prípadne formálnych partnerstiev v meste pre realizáciu jednotlivých aktivít bude podmienkou realizácie PHSR. Aj keď Mesto Handlová má v tomto procese kľúčovú úlohu, bez spolupráce s ďalšími inštitúciami súkromného i verejného sektora, vrátane občianskych združení, ale aj individuálnych občanov, prichádzajúcich s podnetnými nápadmi, bude tento proces veľmi ťažký.

Aktivity pre realizáciu horizontálneho cieľa A:
 vypracovať a realizovať koncepciu komunikácie a vytvoriť pracovné miesto koordinátora komunikácie na mestskom úrade
 uplatňovať partnerský princíp pri plánovaní rozvoja jednotlivých oblastí, spracovaní koncepcií, riešení problémov a vyhľadávania možností na rôznych úrovniach (mesto – inštitúcie, inštitúcie navzájom, mesto - občania)
 spolupracovať na vyhľadávaní finančných zdrojov na realizáciu PHSR, na ich získavaní, písaní a realizácii projektov
 pokračovať v iniciovaní stretnutí Rady pre strategický rozvoj mesta, ako aj jej pracovných skupín v pôvodnej, alebo pre konkrétne potreby riešených oblastí v aktualizovanej zostave
 neustále využívať miestne médiá a komunikačné prostriedky na dobrú informovanosť o rozvojových aktivitách a výsledkoch, rovnako dôležité je komunikovať tieto správy aj navonok, v rámci regiónu, SR, prípadne do zahraničia
 vytvárať a udržiavať platformy na prúdenie a výmenu aktuálnych informácií – najvhodnejšie sú plánovacie alebo monitorovacie stretnutia, porady, workshopy, metské alebo regionálne konferencie na aktuálne témy, doplnené aj o ďalšie komunikačné prostriedky (mailová komunikácia, webstránka, letáky apod.)
 podpora občianskych združení a malých projektov zo strany mesta – občianske združenia majú zvyčajne silnú motiváciu pomôcť, inšpiratívne nápady, vlastné siete a poznanie problémov zvnútra, pričom im zvyčajne chýbajú finančné, technické, či priestorové možnosti na rozvoj
 budovanie technických podmienok na rozšírenie možností získavania aktuálnych informácií pre občanov – prístup k internetu na verejných miestach, budovanie a modernizácia sietí, rekonštrukcia alebo budovanie nových priestorov pre stretávanie, prezentácie, konferencie
 rozširovanie zručností a motivovanie občanov k práci s informáciami.


Horizontálny cieľ B - Zlepšiť kvalitu života sociálne vylúčených skupín obyvateľstva s prioritou rómskej komunity


Trvalá vysoká nezamestnanosť, ako aj zamestnanosť s nízkymi príjmami spôsobuje znižovanie kvality života dospelých i detí, zhoršuje sa ich prístup k vzdelaniu, k informáciám, k službám, narastajú problémy v rodinách, narastajú nežiadúce spoločenské javy - kriminalita, utiekanie sa k alkoholu, drogám. Postupne sa zvyšuje podiel občanov, ktorí sa ocitajú mimo obvyklých systémov spoločnosti, žijú v chudobe a nemajú dostatok vlastných síl na odvrátenie tohto stavu.

Strategickým cieľom č. 1 je Zvýšiť kvalitu života občanov v meste. Zvláštnu pozornosť vo viacerých opatreniach Programu rozvoja mesta v tomto, ale i v druhom strtegickom cieli je však potrebné venovať sociálne vylúčeným skupinám občanov. To sa týka tak prístupu k vzdelaniu v každom veku, rozvoju talentu detí a mládeže, riešenia a prevencie výskytu sociálno-patologických javov, zlepšenia prístupu k pracovným príležitostiam, možnostiam trávenia voľného času, zlepšenia podmienok bývania a dostupnosti služieb, ako aj možnosti aktívne začat podnikať, spolupracovať na riešení vzhľadu mesta a v neposlednom rade na riešení vlastných problémov.

Aktivity pre realizáciu horizontálneho cieľa B:
 v každom opatrení PHSR prihliadať na hľadanie spôsobu riešenia situácie sociálne vylúčených skupín obyvateľstva, pre ktorých by inak riešenia v rámci daného opatrenia nemuseli byť dostupné
 spolupracovať so sociálne vylúčenými skupinami pri hľadaní efektívnych riešení vychádzajúcich z vlastného poznania situácie a možností
 vyžadovať aktívnu spoluprácu sociálne vylúčených skupín pri realizácii aktivít
 udržiavať, v prípade potreby vytvárať pracovné miesta alebo inštitúcie pre túto oblasť
 monitorovať výsledky, na ich základe aktualizovať spôsoby práce a publikovať a rozširovať dobré príklady

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Strategické ciele Mesta Handlová Veľkosť: 204 kB Formát: doc Dátum: 23.3.2020