Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

PRM mesta Handlová 2021-2027

Spracovanie dokumentu "Program rozvoja mesta Handlová 2021-2027" prebieha počas roka 2021.

Zámer prípravy tohto dokumentu bol poslaneckému zboru mesta prezentovaný na rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta Handlová (MsZ) 10.2.2020, ktorý ho zobral na vedomie bez výhrad. Pôvodný harmonogram tvorby PRM bol pozmenený v nadväznosti na obdobie trvania mimoriadnej situácie (COVID-19), počas ktorej nebolo možné realizovať stretnutia odborných skupín. Členmi odborných pracovných skupín môžu byť interní́ odborníci (pracovnici mesta Handlová a poslanci MsZ) a externí́ odborníci (zástupcovia inštitúcií́, podnikateľských subjektov a mimovládnych organizácií́ pôsobiacich v meste a regióne a zástupcovia odbornej verejnosti). Úlohou pracovných skupín bude poskytovať̌ odborné informácie a stanoviská, podávať̌ a hodnotiť̌ návrhy.

Program rozvoja mesta (PRM) je strednodobým rozvojovým dokumentom v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v Národnom strategickom referenčnom rámci SR, pričom zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja príslušného vyššieho územného celku a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie regiónu a mesta. V zmysle § 4 ods. 2. zákona č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov je existencia PRM podmienkou pre získanie zdrojov zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov pre rozvojové projekty mesta. 

Mestské zastupiteľstvo 14. 12. 2020 schválilo predĺženie platnosti súčasného Programu rozvoja mesta 2016-2020 do 31. 12. 2021. Dôvodom je zosúladenie so stratégiou Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá bude vypracovaná počas roku 2021. Zároveň budú v roku 2021 špecifikované rámce pre čerpanie eurofondových zdrojov na nadchádzajúce programové obdobie a rámce pre čerpanie z Fondu spravodlivej transformácie, do ktorého je zahrnutý aj región hornej Nitry. Dáta z nižšie uvedeného dotazníku budú spracované a výsledky použité v Programe rozvoja mesta Handlová 2022 - 2027, ktorého spracovanie a schválenie je plánované do augusta 2021.

Okrem zákonnej povinnosti mesta vypracovať strednodobý strategický dokument rozvoja PRM,  je základnou motiváciou jeho spracovania potreba koncepčného cieľavedomého a transparentného riadenia a rozhodovania samosprávnych orgánov v snahe čo najefektívnejšie riešiť problémy a výzvy rozvoja mesta. Pri spracovaní PRM sa bude vychádzať̌ z dostupných aktuálnych dokumentov spracovaných na nadnárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Spracovanie PRM zabezpečuje kancelária primátorky mesta Handlová v spolupráci oddelením mestských projektov. V procese spracovania PRM bude použitá́ dvojstupňová́ riadiaca štruktúra: riadiaci tím a odborná́ pracovná́ skupina.

Ďalšie informácie k príprave PRM mesta Handlová poskytne oddelenie mestských projektov: Mgr. Zuzana Pogádlová, referentka pre strategické plánovanie a cestovný ruch – junior OP/2, tel. +421 (0)46 38 10 585, email: zuzana.pogadlova@handlova.sk

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
16C_MsZ_27022020_Informácia o príprave strategického dokumentu Program rozvoja mesta od roku 2021 Veľkosť: 897.2 kB Formát: pdf Dátum: 23.3.2020