Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra

loga Ministerstvo práce SR, Ěurópska únia a operačný program ľudské zdroje

Názov projektu: Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra

Kód projektu: 312031ASL5

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: 3. Zamestnanosť  

Investičná priorita: 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily

Špecifický cieľ: 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, adaptability zamestnancov, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach

Kód vyzvania: OP ĽZ NP 2020/3.1.2/03

Typ projektu: Národný projekt

Termín realizácie:  08/2020 – 11/2023

Prijímateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Partneri projektu:

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a. s.

Mesto Handlová

Mesto Prievidza

Mesto Nováky

 

Stručný popis projektu:

Cieľom národného projektu je zmierniť dopady ukončenia banskej činnosti na zamestnancov Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. a vytvoriť podmienky pre ich  plynulý prechod z utlmovaného odvetvia ťažby hnedého uhlia do nového zamestnania v iných odvetviach hospodárskej činnosti v regióne. Zamestnancom,  ktorí v dôsledku ukončenia ťažby hnedého uhlia stratia možnosť pracovať vo svojej profesii bude poskytnutá cielená pomoc a podpora zameraná na zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikácie, rozvoj osobných kompetencií a mäkkých zručností. Výsledkom projektu bude zvýšenie adaptability zamestnancov na nové podmienky a uľahčenie ich plynulého prechodu do nového zamestnania či  k podnikaniu, čím bude  projekt eliminovať  negatívny vplyv na ekonomickú, sociálnu a spoločenskú situáciu končiacich zamestnancov a riziko nárastu nezamestnanosti v regióne.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

www.esf.gov.skwww.employment.gov.skwww.nphornanitra.sk.