Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Etický kódex zamestnanca mesta Handlová

My, zamestnanci mesta Handlová si plne uvedomujeme, že prijatím a podpísaním tohto etického kódexu (ďalej len „etický kódex“) prispievame k vytvoreniu a šíreniu dobrého mena mesta Handlová, k zvýšeniu dôvery obyvateľov mesta k Mestskému úradu v Handlovej (ďalej „mestský úrad“) ako inštitúcii verejnej správy ako aj k upevňovaniu hodnôt právneho štátu, ochrany ľudských práv a základných slobôd, vo verejnom záujme, nestranne, profesionálne, transparentne, v súlade s dobrými mravmi a spoločnosťou všeobecne uznávanými pravidlami zdvorilosti a slušnosti. S plnou podporou a účasťou vedenia mesta sa hlásime k tomuto etickému kódexu, čo potvrdzujeme svojim podpisom a čestne vyhlasujeme, že sa ním budeme riadiť.

  § 1

Predmet úpravy

 1. Etický kódex zamestnanca mesta Handlová ustanovuje zásady etického správania zamestnanca v súvislosti s vykonávaním verejnej služby a postup zamestnanca pri ich dodržiavaní a uplatňovaní.
 2. Tento Etický kódex ako základná etická norma správania zamestnancov mesta priamo nadväzuje na ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, predovšetkým na Ústavu Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, pričom konkretizuje práva a povinnosti zamestnancov mesta Handlová.
 3. Cieľom etického kódexu je dodržiavanie etických hodnôt a zásad pri výkone zamestnania na   mestskom úrade, popis etického správania s ohľadom na verejný záujem a zvýšenie dôvery obyvateľov a verejnosti voči zamestnancom mestského úradu a miestnej samosprávy. Etické správanie zamestnancov mestského úradu je zároveň dôležitým faktorom pre správne fungovanie právneho štátu, ochranu ľudských práv a základných slobôd a dôveru v štát a orgány verejnej moci.

 § 2

Základné ustanovenia

 1. Zamestnancom mesta Handlová pre účely tohto Etického kódexu (ďalej len „zamestnanec“) sa rozumie osoba, ktorá je v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo inom pracovnoprávnom vzťahu s mestom Handlová.
 2. Verejný záujem je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov.
 3. Osobný (súkromný) záujem je záujem, ktorý prináša majetkový prospech, iný neoprávnený prospech alebo nenáležitú výhodu zamestnancovi alebo jemu blízkym osobám (§ 116 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník). Súkromný záujem zahŕňa akúkoľvek výhodu pre zamestnanca, jeho rodinu, blízke osoby a právnické alebo fyzické osoby, s ktorými mal alebo má obchodné alebo politické vzťahy, a ktorý by mohol vplývať na nestranný a nezaujatý výkon jeho funkcie.
 4. Zamestnanec koná vždy vo verejnom záujme.
 5. Výkon verejnej správy je službou verejnosti.

 

Zásady etického správania

§ 3

Politická neutralita

 1. Zamestnanec koná politicky neutrálne, podporuje výkon kompetencií zamestnávateľa.
 2. Postoje a konanie zamestnanca musia byť politicky nezávislé. Postoje v práci nesmú odrážať jeho politickú príslušnosť alebo sympatie k niektorej z politických strán.

 § 4

Nestrannosť

 1. Zamestnanec koná a rozhoduje vždy objektívne, nestranne, bez predsudkov a zaujatosti. Zohľadňuje práva, povinnosti a právom chránené záujmy všetkých dotknutých strán.
 2. Zamestnanec koná a rozhoduje na základe riadne zisteného skutkového stavu veci, pričom dbá na rovnosť dotknutých strán tak, že nedochádza k ujme na ich právach a právom chránených záujmoch. Správa sa tak, že nenarúša dôveru v nestrannosť a objektivitu jeho konania a rozhodovania.

§ 5

Verejný záujem

 1. Zamestnanec koná výhradne vo verejnom záujme a zdrží sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu verejného záujmu s jeho osobnými záujmami.
 2. Zamestnanec predchádza vzniku konfliktu záujmov.
 3. Zamestnanec nesmie byť v konflikte záujmov vo vzťahu k uchádzačom alebo záujemcom vo veci verejného obstarávania na akýkoľvek predmet zákazky, koná a postupuje v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. a doplnení niektorých zákonov a príslušných právnych predpisov.
 4. Ak má zamestnanec pochybnosť o svojom konflikte záujmov, bez zbytočného odkladu to oznámi nadriadenému zamestnancovi.

§ 6

Medziľudské vzťahy

 1. Zamestnanec pri plnení služobných úloh postupuje zdvorilo, s porozumením, úctou a ochotou.
 2. Zamestnanec koná s verejnosťou, ostatnými zamestnancami a predstaviteľmi orgánov verejnej moci čestne a v súlade so zásadami slušného správania.
 3. Zamestnanec dbá na dobré medziľudské vzťahy, podporuje spoluprácu a tímového ducha, posilňuje vnímanie verejnej služby založenej na pravidlách rovnakého zaobchádzania.
 4. Zamestnanec sa zdrží konania, ktoré poškodzuje zamestnancov upozorňujúcich na všetky formy neetického a protiprávneho konania.

§ 7

Profesionalita

 1. Zamestnanec plní služobné úlohy svedomito, na vysokej odbornej úrovni, snaží sa o čo najlepšie výsledky a podporuje a presadzuje ustanovenia etického kódexu. Zamestnanec je zodpovedný za kvalitu vykonávaných služobných úloh a za rozvoj svojich schopností, vedomostí a zručností.
 2. Zamestnanec dbá o hospodárne, efektívne a účelné nakladanie s verejnými zdrojmi a majetkom mesta.
 3. Zamestnanec zachováva služobné a iné tajomstvo, chráni informácie získané pri vykonávaní verejnej služby a poskytuje ich výlučne podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov mestského úradu.
 4. Zamestnanec koná transparentne, odborne, zodpovedne, usiluje sa o zákonné zjednodušenie procesných postupov, dbá na vydávanie rozhodnutí v čo najkratšom čase, tak, že dotknutým fyzickým osobám, právnickým osobám ani mestskému úradu nevznikajú neodôvodnené náklady.
 5. Zamestnanec sa snaží o zlepšenie služieb v prospech verejnosti, rozvíja svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti prostredníctvom vzdelávania, vytvára pracovné prostredie, ktoré podporuje tímovú prácu, učenie sa a inovácie, chráni verejný majetok pred poškodením, zničením alebo zneužitím.
 6. Zamestnanec nezadržiava informácie, ktoré majú byť riadne sprístupnené, neposkytuje informácie, o ktorých vie alebo o ktorých sa môže dôvodne domnievať, že sú nepravdivé alebo zavádzajúce a môžu poškodiť povesť mesta či mestského úradu alebo ostatných zamestnancov mesta.

§ 8

Majetkové priznania

 1. Vedúci zamestnanec si plnia svoju zákonnú povinnosť v oblasti deklarovania svojich majetkových pomerov pravdivo, v rozsahu, spôsobom a v súlade s ustanoveniami zákona č. 522/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 2. Nedodržanie tohto postupu sa považuje za porušenie zákonom stanovenej povinnosti a pracovnej disciplíny.
 3. Vedúci zamestnanec deklaruje svoje majetkové pomery prostredníctvom majetkového priznania a odovzdá ho personálnemu oddeleniu mestského úradu, ktoré vedie register majetkových priznaní vedúcich zamestnancov mesta Handlová.

§9

Dary a iné výhody

 1. Zamestnanec neprijíma a nepožaduje dary a iné výhody, ktoré môžu ovplyvniť alebo vyvolať zdanie vplyvu na jeho konanie a rozhodovanie vo veci, alebo ktoré je možné považovať za odmenu za splnenie pracovnej úlohy.
 2. Zamestnanec môže v súlade s platným právnym predpisom prijať mimoriadne dary alebo iné výhody poskytnuté mestským úradom a dary alebo iné výhody poskytované pri oficiálnych rokovaniach a stretnutiach súvisiacich s výkonom verejnej služby, ktoré nemôžu ovplyvniť plnenie jeho služobných úloh.
 3. Zamestnanec sa vyvaruje vzťahu vzájomnej závislosti a nenáležitého vplyvu inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorý môže ohroziť jeho nestrannosť a nenavádza iného na poskytovanie darov alebo iných výhod v súvislosti s výkonom svojej práce.

§ 10

Postup pri dodržiavaní a uplatňovaní zásad etického správania

 1. Zamestnanec si uvedomuje vážnosť verejnej služby a je zodpovedný za dodržiavanie zásad etického správania. Mestský úrad rozvíja a podporuje etické správanie zamestnancov a zapracúva uplatňovanie etického kódexu do všetkých oblastí riadenia zamestnancov.
 2. Nadriadený zamestnanec vedie podriadených zamestnancov k dodržiavaniu etického kódexu najmä prostredníctvom osobného príkladu, zabezpečením oboznámenia sa zamestnancov s jeho obsahom a vyžadovaním a podporovaním etického správania zamestnancov.
 3. Zamestnanec upozorní nadriadeného zamestnanca a Splnomocnenca pre etiku na porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov alebo Etického kódexu iným zamestnancom ihneď, ako sa o porušení dozvie.
 4. Zamestnanec môže osobne alebo anonymne, vhodením podania, v zalepenej obálke s písomným označením „Schránka dôvery“, do Schránky podateľne mestského úradu oznámiť podozrenie z nedodržiavania interných predpisov vzťahujúcich sa na výkon zamestnania. Pokus o korupciu, podozrenie na korupciu alebo samotnú korupciu alebo akékoľvek porušenie alebo nedostatok protikorupčného systému riadenia.
 5. Podanie podľa bodu 4 tohto článku sa neeviduje v doručovacom denníku a zalepená obálka je odovzdaná Splnomocnencovi pre etiku.

§ 11

Ostatné vystupovanie zamestnanca navonok

 1. Zamestnanec v rámci svojho etického cítenia dbá tiež vo vzťahu k obyvateľom a ďalším subjektom, s ktorými pracovne prichádza do kontaktu na estetický dojem svojho zovňajšku, ktorý prispôsobí vhodne príležitosti, ktorej sa zúčastňuje.
 2. Zachováva a posilňuje dobré meno zamestnávateľa a to tak na pracovisku, ako aj mimo neho. Nekoná tak, aby bola narušená dôvera verejnosti voči zamestnávateľovi.
 3. Pri vyjadrovaní sa k témam prostredníctvom sociálnych sietí a na verejnosti, ktoré súvisia s prácou by malo byť toto založené na objektívnych faktoch, a nie subjektívnych dojmoch a osobných postojoch, spôsob vyjadrenia má byť zdvorilý a slušný.
 4. Pri vyjadrovaní sa k témam prostredníctvom sociálnych sietí a na verejnosti, ktoré nesúvisia s prácou, sa taktiež zamestnanec vyjadruje tak, aby vyjadrenie nebolo nenávistné ani urážlivé.

§ 12

Splnomocnenec pre etiku a komisia

 1. Splnomocnenec pre etiku je zamestnanec volený zamestnancami mesta Handlová, nadpolovičnou väčšinou všetkých zamestnancov v pracovnom pomere, na obdobie dvoch rokov.
 2. Splnomocnenec pre etiku: a) prijme podanie zamestnanca v písomnej forme, b) vyhodnotí povahu podania, c) v prípade, že nevie prijať rozhodnutie o vyhodnotení povahy podania, požiada o súčinnosť právnika mesta.
 3. Splnomocnenec pre etiku vyhodnotené podanie: a) postúpi na vybavenie podľa príslušných právnych predpisov alebo interných predpisov zamestnávateľa, b) v prípade, ak z podania vyplýva, že sa môže jednať o porušenie etických pravidiel, ktoré nemožno vybaviť podľa písmena a) tohto odseku, Splnomocnenec pre etiku písomne navrhne zriadenie komisie na prešetrenie podania.
 4. Komisiu na prešetrenie podania podľa odseku 3. písm. b) tohto článku zriaďuje primátor mesta do 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu. Komisia má minimálne 3 členov, určených zo zamestnancov mesta Handlová. Členom komisie je vždy Splnomocnenec pre etiku okrem prípadu, keď sa podnet vzťahuje na jeho osobu. Za člena komisie nemôže byť vymenovaný zamestnanec, na ktorého sa podanie vzťahuje, ani zamestnanec v jeho priamej riadiacej pôsobnosti.
 5. Komisia vybaví podnet najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia návrhu podľa odseku 3. písm. b) tohto článku. Vybavením podnetu sa rozumie odôvodnené písomné stanovisko komisie, či bol alebo nebol porušený Etický kódex. Písomné vyhodnotenie sa doručuje do rúk primátora.
 6. Splnomocnenec pre etiku vedie evidenciu podaní v poradí, ako sú podnety doručené v samostatných spisoch, ktoré sú uložené v kancelárii Splnomocnenca pre etiku v uzamykateľnom priestore.

§ 13

Záverečné ustanovenia

 1. Zamestnanec sa stotožňuje s princípmi tohto kódexu, pri výkone svojej práce sa riadi jeho ustanoveniami a podporuje tieto princípy osobným príkladom.
 2. Zamestnanec sa hlási k tomuto kódexu individuálne vlastnoručným podpisom.
 3. Zamestnanec má právo obrátiť sa na svojho nadriadeného zamestnanca a Splnomocnenca pre etiku v prípade akýchkoľvek pochybností alebo nejasností, týkajúcich sa jednotlivých článkov tohto Etického kódexu.
 4. Týmto kódexom nie sú dotknuté povinnosti zamestnanca v zmysle osobitných právnych predpisov.
 5. Etický kódex je súčasťou pracovného poriadku.
 6. Etický kódex je verejne prístupný na webovom sídle mesta www.handlova.sk

 

§ 14

Účinnosť

Tento etický kódex nadobúda účinnosť 1. februára 2022.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
eticky_kodex_msu_handlova_2022 Veľkosť: 1.35 MB Formát: pdf Dátum: 14.3.2023