Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Terénna sociálna práca

EU Europsky sociálny fond logo Fond sociálneho rozvoja logo zamestnanost a sociálna inklúzia logo

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Národný projekt Terénna sociálna práca v Handlovej  v rámci výzvy FSR – NP TSP – 3/2012 je pokračovaním  výkonu terénnej sociálnej práce v Handlovej  prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI).

Číslo zmluvy: 175/2012 – IZ -5.0/V
Zmluvné strany:

        Fond sociálneho rozvoja, Špitálska 6, 814 55 Bratislava

        Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová

Miesto realizácie projektu: Handlová, Prievidza, Trenčiansky kraj
Trvanie projektu: 01.09. 2012  – 31.10. 2015
Kontaktné údaje:

        Meno žiadateľa: Mesto Handlová
        Sídlo: Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová
        Meno koordinátora: Bc. Jana Polakovičová
        Kontakty: 0917 616 391 , socialne@handlova.skwww.handlova.sk

Ciele projektu

Rovnosť príležitostí pre všetkých ohrozených sociálnym vylúčením a sociálne vylúčených občanov. Dostupnosť sociálnych služieb, sociálnej starostlivosti, poradenstva  a pomoci pri riešení problémov občanov, ktoré ich sociálne vylúčili. Pomoc pri riešení individuálnych problémov občanov v oblasti zamestnanosti, bývania, starostlivosti o deti, zdravia, vzdelania, kultúry, zvyšovania životnej úrovne, znižovania sociálno-patologických javov i domáceho násilia.

Cieľové skupiny

  • Maloleté deti ohrozené zanedbávaním, týraním a zneužívaním
  • Neaktívne osoby nad 15 rokov
  • Dlhodobo nezamestnaní
  • Nezamestnaní mladí ľudia (15 – 24 rokov)
  • Osoby s rodinnými povinnosťami
  • Osoby zdravotne postihnuté
  • Seniori
  • Osoby ohrozené sociálnym vylúčením vrátane rómskej komunity

Personálne zabezpečenie :

Terénni sociálni pracovníci: 2
Asistenti terénnych sociálnych pracovníkov: 3

Popis projektu:

Cieľom terénnej sociálnej práce je poskytnúť odbornú pomoc všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní sami ani s pomocou rodiny a blízkych osôb nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému. Terénna sociálna práca si kladie za cieľ preventívne pôsobiť na rizikové faktory a ohrozené skupiny obyvateľov, a tým predchádzať vzniku akútnych krízových situácií.

Špecifickým cieľom terénnej sociálnej práce je hľadať riešenie nepriaz¬nivej sociálnej/životnej situácie tej skupiny obyvateľov, ktorí sa pre dlhodobo neriešené sociálne problémy stali členmi vylúčenej komunity, dôsledkom čoho je nepriaznivá sociálna situácia spojená s diskrimináciou v spoločnosti v prístupe k zamestnaniu a verejným službám.


Terénna sociálna práca je súčasťou starostlivosti o uspokojovanie potrieb obyvateľov mesta  vrátane špecifických potrieb vylúčenej komunity v meste. Sociálna práca je originálnou kompetenciou mesta a súčasne jedným z nástrojov sociálneho systému, prostredníctvom ktorých mesto realizuje svoju sociálnu politiku.