Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Poslanci EP schválili rozhodnutie Európskej rady, ktorým sa zvyšuje počet kresiel v Európskom parlamente na nasledujúce volebné obdobie zo 705 na 720. Slovensko bude mať o jedno kreslo viac. Nadchádzajúce voľby (6. – 9. júna 2024) sa tak uskutočnia už s ohľadom na nový počet kresiel v Parlamente. 

Európske voľby na Slovensku sa budú konať v sobotu 8. júna 2024.

Právo voliť majú všetci občania EÚ s trvalým pobytom v SR, ktorí v termíne konania volieb dovŕšili 18 rokov.

→ → Všetko čo potrebujete o voľbách do europarlamentu vedieť nájdete v tomto odkaze: Európske voľby 2024

Po prejdení na stránku Európske voľby si zo zoznamu krajín vyberte Slovensko a jazyk slovenčina a nájdete odpovede na všetky otázky týkajúce sa volieb. 

Prehľad dôležitých lehôt a informácií pred voľbami do Európskeho parlamentu nájdete po kliknutí na tento odkaz

Volebná kampaň

Volebná kampaň pred voľbami do EP sa začala v sobotu 10. februára, dňom uverejnenia rozhodnutia predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov SR. Končí sa 48 hodín predo dňom konania volieb, o polnoci z 5. na 6. júna.

Politická strana môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 3 000 000 eur vrátane DPH. Do limitu sa započítava aj rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a cenou obvyklou. Takisto spadajú do limitu aj náklady na propagáciu, ktoré strana vynaložila v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, teda od 14. 8. 2023.

Na úhradu nákladov na volebnú kampaň môže politická strana použiť len finančné prostriedky vedené na transparentnom osobitnom platobnom účte, vkladať naň možno finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu. Adresu účtu oznámi politická strana bezodkladne po zriadení ministerstvu vnútra, ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.

 

Právo voliť do EP

Právo voliť na území SR majú občania SR, ako aj občania iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na Slovensku nad 18 rokov. Voliť budú môcť na území SR aj slovenskí občania nad 18 rokov bez trvalého pobytu v SR alebo inom členskom štáte EÚ

Občan iného štátu EÚ, ktorý má záujem voliť na Slovensku, musí najneskôr do 29. apríla predložiť obci trvalého pobytu v SR žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov a vyhlásenie. Vo vyhlásení okrem iného uvádza poslednú adresu pobytu v štáte EÚ, ktorého je občanom, aj volebný obvod, v ktorom bol naposledy zapísaný v zozname voličov. Deklaruje tiež, že volí len na území SR a že nebol pozbavený práva voliť.

Občania SR bez trvalého pobytu na Slovensku alebo v inom štáte EÚ môžu hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku po predložení slovenského cestovného dokladu a čestného vyhlásenia o trvalom pobyte v cudzine.

 

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb nebude môcť voliť vo svojom okrsku podľa trvalého pobytu, môže požiadať obec trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Voliť s ním môže v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku. Obce začnú vydávať hlasovacie preukazy od 24. apríla 2024. 

O hlasovací preukaz bude možné požiadať elektronicky a listinne najneskôr do 20. mája, pričom žiadosť musí byť do uvedeného termínu aj obci doručená. Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce (najneskôr v piatok 7. júna).

Žiadosti môžete vybaviť osobne na Mestskom úrade, 1. posch. vľavo u Ing. Stanislavy Kriváňovej, 046/ 519 25 33 alebo elektronicky zaslaním žiadosti na email: stanislava.krivanova@handlova.sk

 

Kandidátne listiny

Kandidátnu listinu môžu podávať politické strany alebo koalície najneskôr do 10. marca do polnoci zapisovateľke Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Uviesť môžu na nej najviac 15 kandidátov. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené potvrdenie o uhradení volebnej kaucie 1 700 eur.

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán preskúma kandidátne listiny najneskôr do 20. marca a najneskôr do 30. marca zaregistruje kandidátne listiny, ktoré sú v súlade so zákonom, a určí žrebom ich čísla.

Politická strana môže najneskôr 6. júna do 7:00 h písomne prostredníctvom splnomocnenca vziať späť svoju kandidátnu listinu. Do rovnakého termínu sa môže svojej kandidatúry vzdať kandidát, prípadne môže kandidáta odvolať aj politická strana.

Spodná veková hranica pre kandidatúru je dovŕšenie 21 rokov v deň volieb. Kandidovať v eurovoľbách môže občan SR s trvalým pobytom na Slovensku, ako aj občan iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom v SR, ktorý nebol zbavený práva byť volený v štáte, ktorého je štátnym občanom.

Prekážkou práva byť volený je podľa slovenskej legislatívy výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Informácie pre voliča 

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

  • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,
  • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu alebo
  • na základe slovenského cestovného dokladu, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

Delegovanie do volebných komisií

Politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka do okrskových a okresných volebných komisií do 9. apríla. Prvé zasadnutia volebných komisií sa uskutočnia do 26. apríla.

Všetky potrebné informácie o voľbách do Európskeho parlamentu zverejňuje MV SR na svojom webovom sídle na odkaze: https://www.minv.sk/?volby-ep.

 

KANDIDÁTI DO EU VOLIEB 2024

https://www.minv.sk/?ep24-kandidati1 

ZOZNAM KANDIDÁTOV

https://www.minv.sk/?ep24-kandidati3

1   Slovenský PATRIOT (PDF, 246 kB) - VZDALA SA KANDIDÁTKA S č.15

2   MySlovensko (PDF, 244 kB)

3   Demokrati (PDF, 246 kB)

4   Magyar Szövetség - Maďarská aliancia (PDF, 248 kB)

5   SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana (PDF, 186 kB)

6   Spájame Občanov Slovenska - SOSK (PDF, 248 kB)

7   Pirátska strana - Slovensko (PDF, 246 kB) - ODVOLALI KANDIDATÚRU

8   SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA (PDF, 242 kB)

9   Socialisti.sk (PDF, 248 kB)

10  Slovenská národná strana (PDF, 246 kB)

11   REPUBLIKA (PDF, 247 kB)

12   Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku (PDF, 249 kB)

13   SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA (PDF, 246 kB)

14   Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (PDF, 249 kB)

15   ZDRAVÝ ROZUM (PDF, 248 kB)

16   Komunistická strana Slovenska (PDF, 245 kB)

17   Kresťanská únia (PDF, 248 kB)

18   SMER - sociálna demokracia (PDF, 191 kB)

19   Kresťanskodemokratické hnutie (PDF, 248 kB)

20   Sloboda a Solidarita (PDF, 194 kB)

21   Progresívne Slovensko (PDF, 248 kB)

22   SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ (PDF, 192 kB)

23   HLAS - sociálna demokracia (PDF, 246 kB)

24   Volt Slovensko (PDF, 247 kB)

 

VZDANIE SA A ODVOLANIE KANDIDATÚRY

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/120_ep/ep24_kandidati/WEP24_ZmenyKL.pdf

Vzdanie sa kandidatúry
Kandidátna listina č. 1
Slovenský PATRIOT
15. Gabriela Michaláková, Mgr., 36 r., pedagogička, Vysoké Tatry

Odvolanie sa kandidatúry
Kandidátna listina č. 7
Pirátska strana - Slovensko
1. Zuzana Šubová, Ing., 55 r., ekonómka, Bratislava
2. Rastislav Dubovský, Mgr., 44 r., redaktor spravodajskej televízie, Bratislava
3. Veronika Kvetáková, Ing., 47 r., projektová manažérka, Bratislava
4. Michal Pírek, Mgr., PhD., 46 r., historik, Hamuliakovo
5. Zuzana Šestáková, Mgr., 53 r., šéfredaktorka, prekladateľka, tlmočníčka, Bratislava
6. Juraj Krátky, Ing., 55 r., IT projektový manažér, Žiar nad Hronom
7. Karolína Ivanová, Ing., 60 r., profesionálna koučka, Dunajská Lužná
8. Martin Eštočák, JUDr., 35 r., právnik a mestský poslanec, Prešov
9. Ľubica Peerová, Ing., 58 r., pedagogička, Bratislava
10. Drahomír Širůčka, JUDr., 58 r., sociálny pracovník, Rimavská Sobota
11. Jaroslav Nosaľ, Mgr., MSc., LL.M, 45 r., informatik, Vyšná Šebastová
12. Juraj Bittmann, 25 r., IT manažér, Žiar nad Hronom
13. Katarína Ringelband, Bc., 54 r., medicínska konzultantka, Bratislava
14. Norbert Astaloš, Ing., 45 r., inšpektor úradnej kontroly potravín, Rimavská Sobota
15. Lucia Appelová, Bc., 37 r., administratívna pracovníčka, Stupava

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Vyhlásenia volieb do EU 2024 Veľkosť: 186.9 kB Formát: pdf Dátum: 13.2.2024
Organizačno technické zabezpečenie EU parlament 2024 Veľkosť: 221.3 kB Formát: pdf Dátum: 4.3.2024
Harmonogram organizačno technického zabezpečenia EU parlament 2024 Veľkosť: 307.5 kB Formát: pdf Dátum: 4.3.2024
Hranice volebnych okrskov volby EU parlament 2024 Veľkosť: 131.3 kB Formát: pdf Dátum: 5.3.2024
INFORMATION FOR VOTERS Veľkosť: 8.61 kB Formát: pdf Dátum: 22.4.2024
Vysledky volieb do EU Parlamentu 2024 v Handlovej Veľkosť: 314.3 kB Formát: pdf Dátum: 10.6.2024