Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Centrálna mestská zóna

regionalny operacny system slovensky znak logo EÚ

                    

Prečo bolo námestie revitalizované

V roku 2013 malo mesto jedinečnú príležitosť uchádzať sa  o finančné prostriedky na rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny, nakoľko mesto spĺňalo kritériá výzvy Regionálneho Operačného Programu na uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok.

Identifikácia výzvy:

 • Riadiaci Orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci so samosprávnymi krajmi ako sprostredkovateľskými orgánmi (SO/RO - Trenčiansky samosprávny kraj)
 • Operačný program: Regionálny operačný program
 • Prioritná os programu: 4. Regenerácia sídel
 • Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídel
 • Oblasť podpory: 4.1a samostatne dopytovo orientované projekty - obnova obcí postihnutých povodňami
 • Kód výzvy ROP-4.1a-2013/01
 • Cieľ výzvy: podpora a obnova hmotnej infraštruktúry sídel so zameraním na centrálne verejné priestranstvá v lokalitách najviac postihnutých povodňami v roku 2010 v súlade s uznesením vlády SR č.566/2010.

Zmluva o poskytnutí NFP (nenávratného finančného príspevku) medzi mestom Handlová a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je zverejnená TU

 Čo všetko revitalizácia zahŕňala

"CMZ HANDLOVÁ - Revitalizácia a stavebná úprava Námestia baníkov" rieši kompletnú revitalizáciu centrálnej mestskej zóny mesta Handlová - dnešné Námestie baníkov. Z hľadiska projektovej dokumentácie sa jedná o projektové rozpracovanie víťazného súťažného návrhu, spracovaného v rámci overovacej urbanisticko-architektonickej súťaže vyhlásenej mestom Handlová v roku 2009.

Pre viac informácií o výsledkoch súťaže CMZ Handlová 2009 kliknite sem.

Poslanci MsZ Handlová odúhlasili zámer projektu a ten bol následne úspešne podaný na posúdenie Riadicím orgánom. Handlová na nové námestie čaká už niekoľko desaťročí (naposledy sa upravovalo v 50-tych rokoch minulého storočia, v roku 1952).

Úprava námestia sa realizovala v súlade s mestskými dokumentmi

 • Projektové riešenie nemení z hľadiska využitia územia jeho základné funkcie a je v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou - t.j. schváleným Územným plánom mesta Handlová schválený MsZ Handlová dňa 31.01.2013, s účinnosťou od dňa 04.03.2013
 • Platný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová na roky 2008 - 2013, schválený MsZ Handlová dňa 24.06.2008
 • Súťažný návrh “D” - CMZ Handlová - Urbanisticko-architektonická ideová súťaž 2009, autor návrhu: Ing.arch. Patrik Juríček. Súťažný návrh bol na hodnotiacom zasadnutí súťažnej poroty dňa 8. júla 2009 vyhodnotený ako víťazný.

Hlavný zámer projektu a ciele navrhovaného riešenia:

Revitalizácia centrálneho mestského priestranstva postihnutého povodňami so zámerom zvýšenia konkurencieschopnosti, atraktivity a posilnenia bezpečnosti vybavenia územia v meste Handlová. Projekt rieši kompletnú revitalizáciu centrálnej mestskej zóny. Sledujeme ním skvalitnenie bezpečnosti a funkčnosti dotknutého územia. Očakávame:

 1. vytvorenie pešej zóny pri maximálnom obmedzení dynamickej dopravy, avšak pri zachovaní dopravnej obslužnosti a potrebného počtu park.miest;
 2. vytvorenie priestoru pre rozvoj podnikateľských aktivít, vznik prevádzok kaviarní a reštaurácií s letnými terasami a pod;
 3. zachovanie zelene a tradičnej kvalitnej parkovej úpravy;
 4. poskytnutie priestoru pre trávenie voľného času občanom, návštevníkom, turistom;
 5. zachovanie ústrednej – spoločenskej funkcie pri oslavách a výročných jarmokoch.

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 01 - Dopravné riešenie a spevnené plochy - rekonštrukcia
SO 02 - Dopravné značenie - rekonštrukcia
SO 03 - Verejná zeleň a sadové úpravy - rekonštrukcia
SO 04 - Mestský mobiliár a detské ihrisko - novostavba
SO 05 - Autobusové zastávky - rekonštrukcia
SO 06 - Verejné osvetlenie - rekonštrukcia
SO 07 - Rozvody elektrickej energie - novostavba
SO 08 - Rozvody vody a kanalizácie - novostavba
SO 09 - Mestská fontána s premostením - rekonštrukcia
SO 10 - Úprava pietneho priestoru - Pamätník baníkom v SNP - novostavba
SO 11 - Kotviaci bod príležitostnej výzdoby námestia - novostavba
SO 12 - Kamenná kronika mesta - novostavba
SO 13 - Úprava okolia kaplnky sv. Jána Nepomuckého - novostavba
SO 14 - Pódium - novostavba

Harmonogram realizácie projektu

Mesto Handlová bolo úspešné predloženým projektom a získa financie z eurofondov na realizáciu rekonštrukcie. V júni sa podpisuje zmluva s ministerstvom, následne sa bude vyhlasovať verejné obstarávanie na realizátora rekonštrukcie. Začiatok fyzických prác predpokladáme na jeseň 2014. Námestie v novom šate by malo byť najneskôr v lete 2015.

Náklady na projekt

Pri plánovanom rozpočte, maximálna výška nákladov, ktoré získame zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR predstavuje sumu 2.089.540,- €. Táto maximálna výška NFP (nenávratný finančný príspevok) predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt. Minimálne financovanie projektu zo strany Mesta Handlová - je vo výške 5 % - čo je približne 110.000 €.

Realizácia

Dňa 18.06.2015 bola podpísaná Zmluva o dielo s víťazom, ktorý vzišiel z verejného obstarávania Združenie Handlová, T - C. V súčasnom období prebiehajú administratívne úkony nevyhnutné k odovzdaniu staveniska zhotoviteľovi a presmerovaniu dopravy z centra mesta. Po ich vyriešení nastane samotný proces rekonštrukcie námesta podľa schválenej technickej dokumentácie. Termín ukončenia realizácie diela je 31.10.2015.


Námestie baníkov