Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kompetencie samosprávy

Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia prostredníctvom:

• orgánov mesta
• verejným zhromaždením
• miestnym referendom

Popri týchto formách môže mesto využívať aj iné vhodné nástroje a prostriedky, napr. informatívne stretnutia, zhromaždenia a pod. Pri ich realizácii však musia byť splnené podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch.


Kompetencie samosprávy mesta Handlová

Svoju činnosť samospráva mesta zabezpečuje prostredníctvom MsÚ Handlová, organizácii zriadených mestom, organizáciám kde má mesto účasť, organizáciám, ktoré boli vybrané v súlade s vyššou legislatívou.  Mesto je povinné pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v meste, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov. Mesto tiež úzko spolupracuje aj s ostatnými podnikateľskými subjektmi, ktorých činnosť má alebo môže mať dosah a význam pre mesto, najmä z pohľadu zabezpečovania jednotlivých samosprávnych funkcií mesta.

 1. Úlohy, ktoré mesto pri výkone samosprávnych funkcií plní ustanovuje zákon o obecnom zriadení v platnom znení, ďalšie osobitné zákony a všeobecne záväzne právne predpisy (v súbore na stiahnutie nižšie)
 2. Podrobnosti o postavení, právomoci a pôsobnosti orgánov samosprávy mesta Handlová, upravuje Štatút mesta Handlová VZN č.5/2007.
 3. Na plnenie úloh samosprávy mesta, alebo ak to ustanovuje zákon mesto vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenia“). Nariadenia mesta nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení mesta, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, štatút mesta Handlová a Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Handlovej.
 4. Ak zákon pri úprave pôsobnosti mesta neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti mesta.

 

Samospráva mesta Handlová vykonáva najmä:

 1. úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania, Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
   
 2. rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu
   
 3. zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet mesta
   
 4. usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, a ak tak ustanovuje osobitný predpis vydáva súhlas, záväzné stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta
   
 5. plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
   
 6. zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodnosti mesta, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste
   
 7. zabezpečuje udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu verejnej zelene
   
 8. zabezpečuje verejnoprospešné služby, t.j. nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, správu verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu
   
 9. obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v meste
 10. vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta
   
 11. spracováva koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta
   
 12. zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové
 13. organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
   
 14. organizuje hlasovanie obyvateľov mesta o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta,
   
 15. zabezpečuje verejný poriadok v meste, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určité miesto
   
 16. zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov
 17. dbá o zachovanie prírodných hodnôt
   
 18. plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu
   
 19. vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách
   
 20. vedie mestskú kroniku v štátnom jazyku
   
 21. utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport

 

Prehľad predpisov  

Mesto Handlová podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z.n.p. zverejňuje  prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých mesto Handlová koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k mestu:

 

Ústava Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 460/1992 Zb. )

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zákon č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov

Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Zákon č. 253/1998 Z.z.o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov

Zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších prepisov

Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších prepisov

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších prepisov

Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších prepisov (Zákonník práce)

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon  č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami

Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve

Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov

Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon  č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov

Zákon č. 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon  č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Zákon  č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon  č. 189/2015 Z. z. o kultúrno - osvetovej činnosti

Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

Zákon č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Zákon č.  355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov

Zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

Nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z.z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní

Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania

Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej  povinnosti a ohlasovacej povinnosti

Vyhláška MŽP SR č. 370/2015 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu

Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Vyhláška MŽP SR  č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti

Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Vyhláška. MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

Oznámenie č. 368/2015 Z. z. ako výnos č. 1/2015 o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov

Ďalšie právne predpisy právneho poriadku Slovenskej republiky publikované v Zbierke zákonov.

Prehľad predpisov nižšej právnej sily, podľa ktorých mesto a jeho orgány konajú a rozhodujú alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k mestu:

Od 1. januára 2016 sú bezplatne k dispozícii záväzné znenia právnych predpisov publikovaných v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, a to v elektronickej podobe na adrese: www.slov-lex.sk.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Úlohy, ktoré plní mesto pri výkone samosprávnych funkcií Veľkosť: 133 kB Formát: pdf Dátum: 2.3.2020