Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kompetencie samosprávy a prehľad predpisov

Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia prostredníctvom:

Popri týchto formách môže mesto využívať aj iné vhodné nástroje a prostriedky, napr. informatívne stretnutia, zhromaždenia a pod. Pri ich realizácii však musia byť splnené podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch.

Kompetencie samosprávy mesta Handlová

Svoju činnosť samospráva mesta zabezpečuje prostredníctvom MsÚ Handlová, organizácii zriadených mestom, organizáciám kde má mesto účasť, organizáciám, ktoré boli vybrané v súlade s vyššou legislatívou.  Mesto je povinné pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v meste a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v meste, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov. Mesto tiež úzko spolupracuje aj s ostatnými podnikateľskými subjektmi, ktorých činnosť má alebo môže mať dosah a význam pre mesto, najmä z pohľadu zabezpečovania jednotlivých samosprávnych funkcií mesta.

 1. Úlohy, ktoré mesto pri výkone samosprávnych funkcií plní ustanovuje zákon o obecnom zriadení v platnom znení, ďalšie osobitné zákony a všeobecne záväzne právne predpisy (v súbore na stiahnutie nižšie)
 2. Podrobnosti o postavení, právomoci a pôsobnosti orgánov samosprávy mesta Handlová, upravuje Štatút mesta Handlová VZN č.5/2007.
 3. Na plnenie úloh samosprávy mesta, alebo ak to ustanovuje zákon mesto vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenia“). Nariadenia mesta nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení mesta, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, štatút mesta Handlová a Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Handlovej.
 4. Ak zákon pri úprave pôsobnosti mesta neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti mesta.

Samospráva mesta Handlová vykonáva najmä:

 1. úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania, Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
 2. rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu
 3. zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet mesta
 4.  usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, a ak tak ustanovuje osobitný predpis vydáva súhlas, záväzné stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta
 5. plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská, 
 6. zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodnosti mesta, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste
 7. zabezpečuje udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu verejnej zelene
 8. zabezpečuje verejnoprospešné služby, t.j. nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, správu verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu
 9.  obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v meste
 10. vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta
 11. spracováva koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta
 12. zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové
 13. organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
 14. organizuje hlasovanie obyvateľov mesta o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta, 
 15. zabezpečuje verejný poriadok v meste, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určité miesto 
 16. zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov
 17. dbá o zachovanie prírodných hodnôt 
 18. plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu 
 19. vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách 
 20. vedie mestskú kroniku v štátnom jazyku 
 21. utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport

Prehľad predpisov  

Mesto Handlová podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p. zverejňuje prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých mesto Handlová koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k mestu:

Od 1. januára 2016 sú bezplatne k dispozícii záväzné znenia právnych predpisov publikovaných v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, a to v elektronickej podobe na adrese: www.slov-lex.sk.

Ďalšie právne predpisy právneho poriadku Slovenskej republiky publikované v Zbierke zákonov.

Prehľad predpisov nižšej právnej sily, podľa ktorých mesto a jeho orgány konajú a rozhodujú alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k mestu:

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Úlohy, ktoré plní mesto pri výkone samosprávnych funkcií Veľkosť: 133 kB Formát: pdf Dátum: 2.3.2020