Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zásady rozpočtového hospodárenia

Mestské zastupiteľstvo v Handlovej v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení sa uznieslo na týchto Zásadách rozpočtového hospodárenia Mesta Handlová.

Čl. 1
Predmet úpravy
 

(1) Tieto zásady upravujú
 a) rozpočet Mesta Handlová,
 b) rozpočtový proces, pravidlá rozpočtového hospodárenia, funkciu, zostavovanie   
     a schvaľovanie záverečného účtu mesta,
 c) finančné vzťahy medzi štátnym rozpočtom (ďalej len ŠR) a rozpočtom mesta, finančné  
     vzťahy medzi  obcami navzájom, ako aj finančné vzťahy rozpočtu mesta k iným právnickým  
     a fyzickým osobám.

(2) Na Mestom Handlová zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie ako súčasti verejného  sektora sa Zásady o rozpočtovom hospodárení vzťahujú primerane  s odchýlkami upravenými osobitným zákonom .

Čl. 2
Postavenie a obsah rozpočtu mesta

(1)  Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta. Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Zostavuje sa každoročne najmenej na tri rozpočtové roky.

(2)  Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.

(3) Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť jeho hospodárenia. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, pôsobiacich na území mesta, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení mesta, ako aj zo zmlúv. Rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

(4) Rozpočet mesta obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadených  mestom a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.

(5) Rozpočet mesta môže obsahovať finančné vzťahy k rozpočtom iných obcí, ako aj k rozpočtu vyššieho územného celku, ak plnia spoločné úlohy.

(6) V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia , ktorá sa v súlade s § 4 ods. 4 zákona NR SR č. 523/2004 vzťahuje na všetky subjekty verejnej správy.

Čl. 3
Rozpočtový proces

(1)Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci  jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky.

(2) Viacročný rozpočet tvoria:
a) rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok,
b) rozpočet mesta na dva roky, nasledujúce po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písm. a).

Čl. 4
Zostavovanie a členenie rozpočtu mesta

(1)Zostavovanie rozpočtu mesta vychádza predovšetkým z viacročného rozpočtu, z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu podľa zákona NR SR č. 564/2004 Z.z.  o rozpočtovom určení výnosu dane z prímov územnej samospráve a zo schválených finančných vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtom územných samospráv.

(2) Mesto je pri zostavovaní rozpočtu povinné prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ne vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi.

(3) Rozpočet mesta sa vnútorne člení na:
a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „  bežný rozpočet“),
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len „ kapitálový rozpočet „),
c) finančné operácie.

Čl.5
Rozpis rozpočtu a rozpočtové hospodárenie

(1) Mesto hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 302/2001 v znení neskorších predpisov.

(2)Mesto vykoná po schválení rozpočtu jeho rozpis na rozpočtové a príspevkové organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

(3) Mesto sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonáva v ňom zmeny, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo zníženie výdavkov, s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka.

 

Čl. 6
Časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov


(1)   Do plnenia rozpočtu mesta sa zahŕňajú len tie príjmy, výdavky a finančné operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom rozpočtovom  roku, pričom na  zaradenie príjmu a výdavku do plnenia rozpočtu mesta v rozpočtovom roku je rozhodujúci deň pripísania alebo odpísania prostriedkov z príslušného účtu mesta.

(2)  Rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte mesta určené.

(3)  Z rozpočtu mesta sa môžu poskytovať dotácie za podmienok, ustanovených  VZN č. 1/2005  Mesta Handlová.

(4)  Do prijatia prostriedkov ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže mesto použiť  vlastné príjmy, ktoré po prijatí prostriedkov ŠR na úhradu týchto nákladov zúčtuje v prospech svojho rozpočtu.

(5) Hospodárenie organizácií zriadených mestom a napojených na rozpočet mesta prostredníctvom príspevku sa riadi osobitným zákonom.

(6)   O hospodárení s rozpočtovými prostriedkami sa polročne predkladá mestskému  zastupiteľstvu správa.


Čl. 7
Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia


(1)  Zmeny rozpočtu schvaľuje mestské zastupiteľstvo podľa zákona NR SR č. 369/1990 Z.z.  a zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR.

(2) Zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka možno vykonávať rozpočtovými opatreniami, ktorými sú:   
a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci položiek schváleného rozpočtu ( odborného  úseku MsÚ) , pričom  sa nemenia celkové príjmy a výdavky ,
b) presun rozpočtových prostriedkov medzi položkami rozpočtu (  odbornými úsekmi MsÚ) , pričom      sa nemenia celkové príjmy a výdavky ,    
c) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov schváleného  rozpočtu pri dodržaní jeho vyrovnanosti,
d) viazanie rozpočtových výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných    príjmov alebo ak sa  očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu.

(3) Ak vznikne v priebehu roka potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte plánovaná, je možné túto úhradu realizovať:
a) úpravou rozpočtu po schválení MsZ,
b) odsunutím alebo obmedzením iného menej naliehavého výdavku, pokiaľ to nie je v rozpore
    s riadnou činnosťou mesta po schválení primátorom takto:
    - v rámci položky rozpočtu (odborného úseku MsÚ),
    - medzi položkami rozpočtu (odbornými úsekmi MsÚ),
c) o úhradách realizovaných podľa bodu 3b) je podaná  na najbližšom zasadnutí informácia.

(4) Podľa bodu 2 a 3 písm. b) tohto článku nie je možné realizovať rozpočtové opatrenia u týchto položiek rozpočtu: dary, dotácie, odmeny – poslanci, mzdy.

(5) Mesto vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných  
v priebehu rozpočtového roka.

Čl. 8
Peňažné fondy


(1)  Mesto môže vytvárať peňažné fondy. Ich zdrojmi môžu byť najmä:
 a)  prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok ,
 b)  zostatky týchto fondov z minulých rozpočtových rokov.

(2) Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadajú. O ich použití rozhoduje mestské  zastupiteľstvo.

(3) Prostriedky peňažných fondov používa mesto prostredníctvom svojho rozpočtu okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondmi navzájom a okrem prípadov, keď sa použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami svojho rozpočtu v priebehu rozpočtového roka.  

(4)  Mesto vytvára rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu podľa § 9 ods. 3 písm. a) a b).
Ďalšími zdrojmi rezervného fondu môžu byť:
- odvod z výsledku hospodárenia organizácií zriadených mestom,
- dary mestu,
. úroky z účtov,
- prevod z fondu výnosov.

Použitie rezervného fondu:
- krytie schodku hospodárenia mesta,
- prechodná výpomoc  medzi účtami pri nedostatku finančných prostriedkov ,
- obstaranie H a NIM mesta,
- úhrada rozpočtom nezabezpečených potrieb mesta .

(5)  Mesto vytvára fond rozvoja bývania. Jeho zdrojom sú okrem zdrojov podľa ods. 1 najmä príjmy mesta z predaja bytov podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o predaji bytov, ako i úroky z účtu  tohto fondu. Použitie prostriedkov  upravujú  Zásady tvorby a čerpania  FRB Mesta Handlová z 23. 10. 2003.

(6)  Mesto zriaďuje fond životného prostredia, ktorého zdrojmi sú:
- poplatky za uloženie odpadov na skládku TKO v súlade so zákonom NR SR č. 17/2004 Z.z.,  
- poplatky za znečisťovanie ovzdušia podľa zákona NR SR č. 401/1998 Z.z.,
- úroky z tohto účtu.

Použitie výnosov z fondu životného prostredia:
- ekologické investície,
- ochrana životného prostredia.

(7) Mesto zriaďuje aj fond výnosov, ktorého zdrojmi sú:
- podiel na zisku prevádzkovateľov výherných automatov a stávkových hier v súlade so  
  zákonom NR SR č. 224/1996 Z.z.,
- úroky z účtu.

Použitie fondu výnosov:
- verejnoprospešné účely, sociálne a a charitatívne účely,
- prevody do RF, FŽP.

Čl. 9
Záverečný účet mesta


(1)  Po skončení rozpočtového roka mesto údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu mesta.    

(2)  Mesto je povinné dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zákonov. Pri overovaní audítor overuje tiež hospodárenie mesta podľa jeho rozpočtu v súlade s týmito zásadami, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.


Čl.10
Kompetencie hlavného kontrolóra mesta


Vykonávanie kontroly príjmov a výdavkov rozpočtu mesta, opodstatnenosti jeho zmien, vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu, k záverečnému účtu pred schválením mestským zastupiteľstvom a dodržiavanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania  pred ich prijatím je v kompetencii hlavného kontrolóra  mesta.
     

Čl. 11
Účinnosť


(1)  Nadobudnutím účinnosti týchto zásad sa ruší platnosť Pravidiel o rozpočtovom hospodárení, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo dňa 09. 05. 1996 uznesením č. 194.

(2) Zásady rozpočtového hospodárenia boli schválené uznesením mestského zastupiteľstva č.1026   zo dňa  24. 08. 2006 a týmto dňom nadobúdajú účinnosť. Ing. Peter  Hromádka, primátor mesta