Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Handlovský banícky spolok

Handlovský banícky spolok vznikol ako občianské združenie handlovských baníkov, ktoré po podaní prihlášky bolo zapísané na Ministerstve vnútra SR 5. septembra 2006 pod č. VVS/1-900/90-28757, podľa zákona SNR č. 83/1990.

zdar_boh_logo_handlova zdar_boh_pecatidlo_handlova

Z preambuly stanov HBS

Handlová je mesto, ktoré je úzko späté s ťažbou hnedého uhlia a rozvojom tepelnej energetiky na Slovensku. Aby sa zachovali banícke tradície a materiálne pamiatky na ťažbu hnedého uhlia, bolo založené v roku 2006 občianske združenie Handlovský banícky spolok. Členmi spolku môžu byť bez rozdielu národnosti, spoločenského postavenia, politickej a ideovej príslušnosti všetci, ktorí pracovali pri ťažbe uhlia, podporovali a rozvíjali banícke podnikanie a majú k baníctvu, ako základu priemyselného podnikania hlboký vzťah a vážia si ťažkú banícku prácu a tradície baníckeho stavu.

Ciele činnosti spolku

Hlavným cieľom a poslaním spolku je rozvíjanie a udržanie baníckych tradícii a baníckeho stavu z pohľadu histórie a súčasnosti hnedouhoľného baníctva na Hornej Nitre, so zvláštnym zreteľom na banícku históriu ťažby hnedého uhlia v Handlovej.

Spolok zameria svoju činnosť hlavne na:

  • Historický prieskum banskej činnosti od objavenia hnedouhoľného ložiska v Handlovej, jeho využívanie až po súčasnosť.
  • Chronologické zdokumentovanie baníckej činnosti na handlovskom ložisku hnedého uhlia.
  • Spracovanie údajov dotýkajúcich sa života, tradícií a baníckych zvykov handlovských baníkov.
  • Vyhľadávanie a propagácia umeleckých diel s baníckou tematikou zameraná v prvom rade na diela handlovských umelcov.
  • Vyhľadávanie a sústredenie pracovných pomôcok, baníckeho náradia a vybavenosti baníkov, strojného zariadenia s možnosťou poskytnúť tento fond baníckemu múzeu.
  • Prezentáciu baníckych tradícii prostredníctvom tzv. baníckych šachtágov, účasťou na dôležitých pietnych a spomienkových akciách v meste, najmä na oslavách Dňa baníkov v meste Handlová a celoslovenských oslavách. 
  • V spolupráci so samosprávnymi orgánmi mesta usilovať o zriadenie expozitúry Slovenského banského múzea so zameraním na uhoľné baníctvo na Slovensku v meste Handlová a trvale s ním spolupracovať.
  • Vypracovať návrhy na náučný turistický banícky chodník spájajúci povrchové pamiatky na banícku činnosť v okolí Handlovej. Upozorňovať na potrebu zachovať objekty baníckej činnosti pre budúce generácie a v spolupráci s orgánmi mesta rokovať s majiteľmi týchto objektov a navrhovať ich využitie pre náučné či muzeálne účely.
  • Oboznamovať svojich členov s históriu baníctva na Slovensku.

Kontaky a základné informácie

Názov spolku: Handlovský banícky spolok

Založený: 5. septembra 2006

Počet členov: k 31.12.2021 - 76 členov 

Predseda spolku:  Vladimír Podoba (od 13. apríla 2022), Tel. kontakt: 0915 618 560, 046/547 34 85, Adresa: Námestie baníkov 7, 972 51 HANDLOVÁ, E-mail: banicky.spolok@handlova.sk

Bývalí predsedovia spolku: Ing. Anton Ondrejkovič, Ing. Igor Reiff, Ing. Ján Ihring

Tajomník spolku: Arpád Koszta, Tel. kontakt: 0948 303 374, 0910 985 979, 046/5476 130, Adresa: Partizánska 35/5, 972 51 Handlová,  E-mail: koszta@atlas.sk

 

ZNAKY HBS

Autorom znakov Handlovského baníckeho spolku je Vojtech Hégli, člen Rady spolku, ktorý bol zároveň jeho zakladajúcim členom.

Pri návrhu vychádzal zo skutočnosti, že mesto Handlová má svoj erb, ale aj svoje pečatidlo. Vo svojom pečatidle a v okrúhlej pečiatke má sv. Katarínu, ktorá v pravej ruke drží meč a v ľavej drží zlomené koleso. Erb mesta však pozostáva iba zo štítu, v ktorom je umiestnené zlomené koleso. Tento erb sa používa pri bežnej korešpondencii na "hlavičkovom papieri" mesta Handlová.

Rovnako aj Handlovský banícky spolok má svoje dva znaky. Jeden pozostáva zo stredovej časti, ktorá znázorňuje tri vrchy, pod ktorými sa nachádza dobýva-ný uhoľný sloj. Sú nimi Biely kameň, Veľký Grič a Malý Grič. Stredný vrch, nad ktorým sú banícke kladivá, je čierny. Je v ňom umiestnený portál štôlne s nápi-som ZDAR BOH. Symbolizuje to skutočnosť, že pod tento vrch smeruje vyrazená Hlavná štôlňa, z ktorej odbočujú do rôznych smerov prekopy k častiam uhoľného sloja. Pri korešpondencii sa na hlavičkovom papieri používa znak, pozostávajúci iba z vyššie popísanej stredovej časti a vedľa, v pravej časti riadku, je názov spolku.
V druhom znaku okolo stredovej časti sú do dvoch polkruhov umiestnené dva nápisy. Spodný (HANDLOVSKÝ BANÍCKY SPOLOK) reprezentuje názov spolku. Vrchný nápis (BANÍCKY STAV NECH JE VELEBENÝ) reprezentuje túžbu baníkov o výraznejšie spoločenské postavenie ich stavu. Oba tieto nápisy sú aj súčasťou spolkovej zástavy.
Tento znak je pečatidlom HBS a rovnako okrúhlou pečiatkou. Tiež je súčasťou dekorácie ošliadora, ktorý dotvára ďalšiu, iba symbolickú insígniu spolku, preto-že ošliador sa v uhoľnom baníctve nepoužíval. V súčasnosti sa používa pri obrade prijímania nových členov do spolku preskokom cez kožu, čím, ako prvý uhliarsky spolok na Slovensku, chceme prechovávať úctu k tejto peknej, historic-kej tradícii rudniarskych spolkov.
Ošliador tiež navrhol a vyrobil autor znakov Handlovského baníckeho spolku.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
ZNAK HBS Veľkosť: 13.5 kB Formát: png Dátum: 17.5.2022
ZNAK HBS PECATIDLO Veľkosť: 53.7 kB Formát: png Dátum: 17.5.2022
STANOVY HBS Veľkosť: 157.5 kB Formát: pdf Dátum: 17.5.2022