Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kedy zaniká mandát primátora

§ 13a

 1. Mandát primátora zaniká
 1. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
 2. uplynutím funkčného obdobia,
 3. vzdaním sa mandátu,
 4. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
 5. pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
 6. vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní primátora, ktorým sa rozhodlo o odvolaní primátora,
 7. zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
 8. v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
 9. smrťou,
 10. zrušením mesta.
 1. Vzdanie sa mandátu primátora sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia mestskému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
 2. Mestské zastupiteľstvo
 1. vyhlási miestne referendum o odvolaní primátora, ak
 1. o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov (§ 2 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.)
 2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti primátora, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
 1. môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní primátora, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť primátora na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.
 1. O návrhu podľa odseku 3 písm. a) druhého bodu rozhoduje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.
 2. Primátor je povinný skutočnosti podľa odseku 1 písm. d), g) a h) bezodkladne písomne oznámiť mestu.