Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Skvalitnenie a rozšírenie opatrovateľskej služby

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
 

Skvalitnenie a rozšírenie opatrovateľskej služby mesta Handlová

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku I312041R40201

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava
v zastúpení: Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Prijímateľ: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

Financovanie projektu:
NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK : 474 240,00 EUR
(100% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu)

Stručný popis projektu:
Cieľom projektu „Skvalitnenie a rozšírenie opatrovateľskej služby mesta Handlová“ je podpora sociálnych služieb terénnej formy, komunitnej starostlivosti a z toho plynúce udržanie klienta čo najdlhšie v prirodzenom prostredí domova. V rámci podaného projektu plánujeme zvýšiť počet opatrovateliek o 7 nových opatrovateliek, čím by sa celkový počet opatrovateliek mesta zvýšil na 32. Všetky budú zapojené do projektu, kde budeme poskytovať zamestnancom i supervíziu a vzdelávanie na vybrané odborné témy. Zapojením sa do projektu budeme mať možnosť poskytovať opatrovateľskú službu odkázaným občanom operatívnejšie a vo väčšom počte, vrátane priľahlých mestských oblastí. Očakávame nárast počtu fyzických osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba na 144 klientov. Prioritou mesta Handlová je podpora a rozvoj sociálnych služieb terénnej formy, t.j. vytváranie podmienok pre rozvoj komunitnej starostlivosti, tak aby bola klientovi dostupnejšia a stala sa pre neho prirodzenou voľbou a uprednostnením pred voľbou starostlivosti inštitucionálnej.

Miesto realizácie projektu: Handlová
Dátum začatia realizácie projektu: 04/2019
Dátum ukončenia realizácie projektu: 05/2021