Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

PHSR všeobecne

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová (PHSR)
 
predstavuje podľa Zákona o podpore regionálneho rozvoja č.538/2008 (§ 5 a § 8) základný strednodobý programový dokument regionálneho rozvoja mesta. Úlohou mesta je podľa uvedeného zákona: vypracúvať, schvaľovať, vyhodnocovať a zabezpečovať jeho plnenie (§ 12). Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/ mesta a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné/mestské zastupiteľstvo (§ 8, ods.7). 


Z obsahového hľadiska je PHSR rozčlenený do troch ucelených kapitol, logicky na seba nadväzujúcich:
1. analýza súčasného stavu, potenciálu a možnostiach rozvoja mesta v oblastiach, ktoré priamo či nepriamo súvisia s rozhodovaním a právomocami samosprávy,
2. SWOT analýza slabých stránok, silných stránok, príležitostí a ohrození,
3. návrh stratégie rozvoja mesta prostredníctvom strategických zámerov, cieľov a nástrojov a ich implementácie na základe navrhnutých opatrení

Zámerom  PHSR je, aby sa realizovali také riešenia, ktoré budú v súlade s princípmi efektívnej, zodpovednej a transparentnej samosprávy, a ktoré budú smerovať k ekonomicky udržateľnému rozvoju mesta. Program bol spracovaný na základe spolupráce všetkých odborných subjektov na Mestskom úrade v Handlovej, bol preokovaný vo všetkých komisiách pri MsZ.

V roku 2008 Mestské zastupiteľstvo schválilo "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová na roky 2008-2013", s tým, že záverečná časť dokumentu „Stratégia rozvoja mesta“ sa bude aktualizovať v pravidelných ročných intervaloch.
 
V roku 2014 Mestské zastupiteľstvo schválilo predĺženie PHSR na ďalšie dva roky s aktualizovaným názvom "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová na roky 2008 - 2015".
 
V roku 2015 bol vypracovaný a schválený nový "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová na roky 20016-2020". Od začiatku roka 2020 prebieha práca na tvorbe nového Programu rozvoja mesta.