Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Revitalizácia vnútrobloku

Logo EÚ - Európsky fond regionálneho rozvoja, Integračný operačný systém, MH SR PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

Revitalizácia vnútrobloku Morovnianska cesta 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302041K323-431-16

Poskytovateľ: 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 26

v zastúpení: Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Prijímateľ: 

Mesto Handlová

Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

Financovanie projektu:

Celkové oprávnené výdavky projektu: 586 096,16 EUR

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK: 556 791,35 EUR

Spolufinancovanie žiadateľa: 29 304,81 EUR

Stručný popis projektu

Cieľom projektu „Revitalizácia vnútrobloku Morovnianska cesta“ je zveľadenie spoločného priestoru, zvýšenie jeho estetických a kultúrno-spoločenských hodnôt vybudovaním priestoru pre odpočinok a relax.
Projekt bude realizovaný jednou hlavnou a jednou podpornou aktivitou. Hlavná aktivita je rozdelená a 5 stavebných objektov:

SO 01 – Chodníky a spevnené plochy
SO 02 – Vodné hry
SO 03 – Rekonštrukcia verejného osvetlenia
SO 04 – Verejná zeleň
SO 05 – Detské ihrisko a mobiliár

Objekt SO 02 predstavuje vnesenie novej funkcie do prostredia, a to motivovať deti k exteriérovým hrám za každého počasia a zároveň rozvíjať ich pohybové ako aj vnemové schopnosti.
Projekt rieši revitalizáciu vnútrobloku v existujúcej zástavbe bytového charakteru, ktorá je tvorená prevažne panelovými bytovými domami. Ide o najväčší sídlištný útvar v meste s počtom obyvateľom približne 5 000 (takmer tretina obyvateľstva), kde sú situované aj objekty občianskej vybavenosti, konkrétne materská škola, polyfunkčné objekty s prevádzkami, zdravotné stredisko a pod. Obyvateľom však chýba priestor pre voľnočasové aktivity, postrádajú detské ihriská, ako aj oddychové zóny.
Realizácia predmetného projektu rieši potreby skupín obyvateľov žijúcich v danej oblasti. Konkrétne vybudovaním veľkého detského ihriska a systému vodných hier pre rôzne vekové kategórie detí, tiež vybudovaním nových spevnených plôch s osadením lavičiek pre rodičov ale aj seniorov k relaxu, ale aj trávnatých plôch pre rôzne športy typu bedminton, frisbee a pod.

Projekt je k stanoveným cieľom a výsledkom projektu maximálne účinný a efektívny, riešenie bolo navrhnuté projekčnou kanceláriou s bohatými skúsenosťami zo severských krajín Európy, kde sa riešenia takéhoto charakteru osvedčili a sú absolútnym štandardom v každom meste.

Miesto realizácie projektu: Handlová

Dátum začatia realizácie projektu: 06/2020

Dátum ukončenia realizácie projektu: 05/2021