Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prvý PHSR - Inštitucionálne zastrešenie

Zriadenie Rady pre strategický rozvoj mesta Handlová

Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová (PHSRM)
sa riadi zákonom NR SR č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení jeho doplnkov, ktorý ustanovuje podmienky podpory miestneho a regionálneho rozvoja .
PHSR mesta je strednodobý koncepčný programový dokument vypracovaný spravidla na obdobie 7 – 10 rokov, ktorý obsahuje tri základné časti : analytickú, strategickú a implementačnú. Za jeho vypracovanie a realizáciu je zodpovedné mesto. 
Nakoľko uvedený  dokument v meste Handlová absentuje , v 3/2005 boli zahájené aktivity, zamerané na   prípravu PHSRM na roky 2006 – 2013.
Cieľom PHSRM bude sformulovať takú predstavu o smerovaní mesta, ktorá bude vyjadrovať ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a zároveň bude v súlade s prijatými koncepciami štátu, VÚC, mikroregiónu.

Poslaním PHSRM bude zabezpečiť dlhodobejšiu kontinuitu rozvoja mesta, nielen na jedno volebné obdobie. Do tvorby by sa mali aktívne zapojiť všetci dôležití sociálni partneri mesta ( verejná správa, podnikatelia, mimovládne organizácie, verejnosť). V súvislosti s uvedeným primátor mesta menoval Radu pre strategický rozvoj mesta Handlová, ktorej členovia  sú zástupcami  verejnej správy,  podnikateľskej sféry ako i  tretieho sektora.
Rada pre strategický rozvoj mesta na svojom prvom stretnutí, konanom dňa 12.4.2005 pomenovala nasledovných päť kritických oblastí :
1. Podmienky pre vytvorenie investícií, rozvoj malého a stredného podnikania
2. Skvalitnenie podmienok života občanov a sociálna oblasť
3. Ľudské zdroje
4. Príťažlivosť mesta s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu
5. Životné prostredie a urbanistika

Nakoľko pri príprave strategického plánu treba urobiť veľa analýz a následných zámerov, skúmať silné i slabé stránky každej oblasti, Rada pre strategický rozvoj pre každú oblasť vytvorila samostatnú pracovnú skupinu. Pracovné skupiny v každej oblasti pomenovali najväčšie problémy mesta, ktoré treba vyriešiť do roku 2013 a určili priority. Členovia Rady pozývajú do  pracovných skupín ďalších  zástupcov inštitúcií v meste a občanov, ktorí sa chcú vyjadriť k budúcnosti mesta Handlová.
Stanovené ciele a zámery v rámci jednotlivých kritických oblastí budú následne rozpracované do akčných plánov a úloh s časovým horizontom plnenia a ich ekonomickým vyčíslením.
Spracovaný PHSRM bude predložený na schválenie MsZ a jeho plnenie sa bude priebežne vyhodnocovať.

 

RADA PRE STRATEGICKÝ ROZVOJ MESTA HANDLOVÁ

ZADEFINOVANIE KRITICKÝCH OBLASTÍ :

1. Podmienky pre vytvorenie investícií, rozvoj malého a stredného podnikania
2. Skvalitnenie podmienok života občanov a sociálna oblasť
3. Ľudské zdroje
4. Príťažlivosť mesta s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu
5. Životné prostredie a urbanistika

 

ČLENOVIA RADY PRE STRATEGICKÝ ROZVOJ MESTA HANDLOVÁ

 ČLENOVIA RADY PRE STRATEGICKÝ ROZVOJ MESTA HANDLOVÁ

1.    Ing. Peter HROMÁDKA, primátor mesta
2.    Bc. Jarmila PODOBOVÁ, prednostka MsÚ
3.    Ing. Jana  JÁNOŠOVÁ, manažérka ekonomického rozvoja mesta
4.    Ing. Vladimír BUZALKA, člen mestskej rady, poslanec mestského zastupiteľstva
5.    Martin ČUKAN, poslanec metského zastupiteľstva
6.    Juraj  KOMÁR, poslanec mestského zastupiteľstva
7.    Jozef  PAVELKA, konateľ SEPERDEO VITA TV,s.r.o.
8.    Ing. Blažej LITVA, konateľ HATER
9.    Mgr. Jarmila  ŽIŠKOVÁ, riaditeľka Domu kultúry
10.    Mgr. Jozef  ONDRIŠ, riaditeľ ZŠ  Školská
11.    Ing. Alexander IHLÁR, riaditeľ SPŠ
12.    Ing. Magdaléna BERNÁTOVÁ, PhD., M.B. Consulting
13.    Ing. Ladislav HUDÁK , ALPHA Consult
14.    Ing. Jozef FABIÁN, podpredseda VÚC TSK
15.    Mgr. Celestín ČERNÁK, riaditeľ ÚPSVR
16.    Bc. Štefánia HOZLÁRÓVÁ, ved. ÚPSVaR v Handlovej
17.    Bc. Viera  Mrázová, riaditeľka NO JAZMÍN, n. o.  
18.    Ing. Iveta JOBOVÁ, daňový poradca
19.    Róbert  ŠUNÍK, konateľ spol.  HUTIRA,s.r.o.
20.    Ing. Ivan  DOBIŠ, riaditeľ MLAĎ,v.d.
21.    Ing. František KRČ, riaditeľ ZARES
22.    Mgr. Imrich WEISZ, lekáreň pri Nemoc. Há, s. r. o.
23.    Ing. Rudolf KORBAČKA, výrobný riaditeľ TVS, a. s.
24.    Ing. Jozef STOPKA
25.     Ján SPEVÁR, manažér f. NEXTRA
26.    Ing. Miroslav TOMAN, konateľ TMG
27.    Ivan ŠUBA, konateľ HANDIMEX
28.    Vladislav HORVÁTH, COUNTRY2000
29.    Ing.Rastislav JANUŠČÁK, Hornonitrianske bane Prievidza
30.    RSDr.Tomáš KONUŠ, starosta obce Ráztočno, predseda mikroregiónu Združenie obcí Handlovskej doliny
31.    Ing.Tibor KOLORÉDY, Riaditeľ Kmet a.s.
 

Zoznam členov pracovných skupín

Členovia pracovnej skupiny
Podmienky pre investície, rozvoj malého a stredného podnikania

Ing. Jana Jánošová, manažérka  ekonomického rozvoja MsÚ
Ing. Juraj,Geschwandtner manažér projektu HELP MsÚ
Mgr. Celestín Černák , riaditeľ ÚPSVR
Ing.Iveta Jobová, daňová poradkyňa
Ján Spevár, manažér f.NEXTRA
Jozef Pavelka, riaditeľ Seperdeo Vita TV,s.r.o.
Ivan Šuba, konateľ Handimex s,r,o,
Juraj Komár, poslanec MsZ
Mgr.Martin Čukan, poslanec MsZ
Ing.Rudolf Korbačka, riaditeľ TVS, a.s.
Ing.Rastislav Januščák, manažér HBP a.s.
Ing.Jozef Čaplár, vedúci oddelenia investičnej činnosti MsÚ
Ing.Tatiana Molnárová, vedúca oddelenia daní,poplatkov a podnikateľskej činnosti
Eva Jaššová, pracovníčka oddelenia daní, poplatkov a podnikateľskej činnosti
Jozef Padyšák – aktivista,člen OZ-Ohlas
Ing. Magdaléna Bernátová, PhD.,  konzultantka –facilitátorka


Členovia pracovnej skupiny
Skvalitnenie podmienok života občanov a sociálna oblasť

Ing. Ladislav Hudák,   zástupca  fy Alpha Consult
Bc. Štefánia Hozlárová, vedúca ÚPSVaR Handlová                                                    
Bc. Viera Mrázová, riaditeľka Jasmín n.o.                                                                 
Ivan Šuba, konateľ spoločnosti HANDIMEX  ,s.r.o.  
Bc. Veronika, Rýšová vedúca sociálneho odd. MsÚ                                                    
Ing. Jana Jánošová, manažérka ekonomického rozvoja MsÚ
Ing. Juraj Geschwandtner, manažér projektu HELP MsÚ
Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka Domu kultúry                                                           
Bc. Dana Reindlová, rekaktorka-SeperdeoVita Handlová
Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka Mestskej knižnice                                                 
Mgr. Mária Schwarczová, riaditeľka CVČ Relax
Janette Feldsamová, pracovníčka Help,n.o.
Alžbeta Orthová, komunitná sociálna pracovníčka MsÚ    
Miloslav Chlpek ,  aktivista-člen OZ Rosa
Ing. Lenka Mazurová ,     aktivistka
Jarmila Harnišová ,     aktivistka
Ing. Magdaléna Bernátová, PhD.,  konzultantka -facilitátorka

Členovia pracovnej skupiny
Ľudské zdroje

Mgr.Jaroslava Maslíková , pracovníčka obecného školského úradu
Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka  Domu kultúry
Mgr. Jozef Ondriš, riaditeľ Základnej školy
Ing. Alexander Ihlár, riaditeľ SPŠ
Ing. Ladislav Hudák, zástupca fy Alpha Consult
Ing. Jana Jánošová, manažérka  ekonomického rozvoja MsÚ
Ing. Juraj Geschwandtner, manažér projektu HELP MsÚ
RNDr. Gabriela Fuseková, riaditeľka Gymnázia
Ing. Marianna Chalmovská, riaditeľka SPŠ
Milan Chlpek, aktivista, člen OZ Rosa
Alžbeta Orthová, komunitná sociálna pracovníčka MsÚ    
Ing. Magdaléna Bernátová, PhD.,  konzultantka -facilitátorka

Členovia pracovnej skupiny
Príťažlivosť mesta s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu

Ján Spevár, manažér f.NEXTRA
Juraj Komár, poslanec MsZ
Arpád Koszta, poslanec MsZ
Mgr.Martin Čukan, poslanec MsZ
RSDr.Tomáš Konuš, starosta, predseda Združenia obcí Handlovskej doliny
Erika Jonasová, pracovníčka informačného centra Združenia obcí Handlovskej doliny
Vladislav Horváth,  konateľ fy VH Consult, aktivista-OZ Country 2000
Miroslav Gazdarica, podnikateľ
Ing. Tatiana Horňanová, SAŽP
Ing. Jana Jánošová, manažérka  ekonomického rozvoja MsÚ
Ing. Juraj Geschwandtner, manažér projektu HELP MsÚ
Miloslav Chĺpek, aktivista, člen OZ Rosa
Silvia Koštialová, občianka mesta
Aneta Loszmanová, občianka mesta
Ing. Magdaléna Bernátová, PhD.,  konzultantka –facilitátorka

Členovia pracovnej skupiny
Urbanistika a Životné prostredie

Ing. Magdaléna Bernátová, PhD.,  konzultantka -facilitátorka
Ing. František Krč , riaditeľ ZARES s.r.o.
Mgr. Celestín Černák , riaditeľ ÚPSVR
Ing. Ivan Dobiš , riaditeľ Mlaď ,v.d.
Ing. Tibor Kolorédy , riaditeľ Kmet ,a.s.
Ing.arch. Jaroslav Izák , poslanec MsZ
Ing. Blažej Litva , riaditeľ Hater, s.r.o.
Ing.Jozef Čaplár, vedúci oddelenia investičnej činnosti MsÚ
Lýdia Fáberová , pracovníčka oddelenia investičnej činnosti  MsÚ
Ing. Jana Jánošová, manažérka  ekonomického rozvoja MsÚ
Ing. Juraj Geschwandtner, manažér projektu HELP MsÚ