Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výstavba Obchodného centra Handlová

V máji 2016 podpísalo mesto Handlová, pod vedením primátora Ing. Rudolfa Podobu kúpnu zmluvu č 10/2016 so spoločnosťou IMMOBILIEN MANAGEMENT, s.r.o. Za kúpnu cenu 300 000,00 €, slovom tristotisíc eur sa spoločnosť IMMOBILIEN MANAGEMENT, s.r.o stala výlučným vlastníkom nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Handlová zapísaných v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, Katastrálny odbor, na LV č. 1, a to parcela C-KN č. 1495/1 – zastavaná plocha o výmere 58902 m2, parcela C-KN č. 1495/46 – ostatná plocha o výmere 163 m2, parcela C-KN č. 1495/47 – ostatná plocha o výmere 179 m2 a parcela C-KN č. 1495/236 – zastavaná plocha o výmere 62 m2, z ktorých sa geometrickým plánom č. 32/2016 vyhotoveným GEOREAL Handlová dňa 19.04.2016 vytvárajú nové parcely, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.

Predaj nehnuteľností uvedených v Čl. II, ktoré sú predmetom tejto kúpnej zmluvy, schválilo Mestské zastupiteľstvo Mesta Handlová na zasadnutí konanom dňa 28.04.2014 uznesením č. 450 z dôvodu verejného záujmu mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom verejný záujem spočíva v zefektívnení využiteľnosti územia so zárukou vybudovania komplexu obchodných prevádzok, vytvorenia pracovných miest v meste, zabezpečenia chýbajúcich služieb obyvateľom mesta v danej lokalite, vybudovaní parkovacích miest voľne prístupných pre obyvateľov sídliska, ako aj riešenie dopravnej situácie v danej lokalite.

Zmluva 10/2016 

ZOSUV

V piatok 30. júna o 19.41 h sa zrútil oporný múr na stavbe obchodného centra Handlovej. Nikto nebol zranený. Polícia o 21.00 h nariadila evakuáciu obyvateľov susediaceho bytového domu Okružná 2-8. Stabilitu domu posúdi statik. Mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu, železnice zastavili vlakovú dopravu a nahradili ju kyvadlovou autobusovou dopravou. Stavba je pozastavená, polícia bude skutok posudzovať ako trestný čin všeobecného ohrozenia. 

K mimoriadnej situácii sa v pravidelných intervaloch konali zasadnutia krízového štábu. Zápisy z krízových štábov nájdete v samostatnej podstránke nižšie. 

 

REPORTÁŽE RTV Prievidza

Regionálna televízia Prievidza natočila niekoľko reportáži k výstavbe OC. Reportáže nájdete chronologicky zoradené od najnovšieho po najstaršie v podstránke nižšie.