Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

UPD mesta Handlová

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č.1/2013 o územnom pláne mesta Handlová, aktualizácia 2012, zmeny a doplnky číslo 3, schválené na MsZ mesta Handlová 31.1.2013 s účinnosťou od 4.3.2013. Spolu došlo v januári 2013 k 15 zmenám.

Územný plán mesta Handlová, resp. Územnoplánovacia dokumentácia (ÚPD) je dôležitým dokumentom týkajúcim sa rozvoja mesta. Jeho zmeny a doplnky č.3 akceptovali aj požiadavky v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Verejnosť sa mala možnosť k vyjadriť k tomuto dokumentu ešte v priebehu júna a júla t.r. Súčasný ÚPD, ktorý poslanci MsZ mesta Handlová schválili na svojom zasadnutí 31.1.2013 obsahuje oproti pôvodne platnému 15 zmien. Navrhovaných bolo 16 zmien, avšak v lokalite Handpark nedošlo k navrhovanej zmene z parku na zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou.

 

Čo sa zmenilo od predchádzajúceho Územného plánu mesta, ktorý bol platný od roku 2008

 1. zakreslenie malého obchvatu vrátane kruhovej križovatky do grafiky  - priemet realizovanej zmeny trasy tranzitnej cestnej komunikácie 1/50, obchvatu jadra mesta a súvisiacich zmien v trasách významných miestnych obslužných komunikácii
 2. riešenie aj nákladnej dopravy cestou okolo BALY a DK prípadne premostenie rieky Handlovky cez ulicu Partizánska v súlade s CMZ -  vylúčenie dopravy a skľudnenie priestoru centrálneho Námestia baníkov v rámci ÚPC 11.1 a ÚPC 11.4  ,
 3. zokruhovanie sídliska MC a ulice M. R. Štefánika a ulice Majerníkovej - zmeny v trasách navrhovaných zberných cestných komunikácii v UO 10 a UO 11,
 4. zmena umiestnenia autobusovej stanice z malého obchvatu na miesto vonkajšej tržnice
 5. zosúladenie súčasného stavu, jedná sa o záhradkárske osady nad sociálnymi bytmi na Pekárskej, v blízkosti „SN“ - zmena funkčného využitia rozvojovej lokality – FPB 1.3.2 pôvodne navrhovanej pre funkciu zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou na pôvodnú existujúcu funkciu rekreácie, t.j. záhradkárske osady -
 6. zosúladenie skutočného stavu v území zastavanom RD a ZCH v napojení na ulicu I. Krasku - zmena funkčného využitia rozvojovej lokality – FPB 2.2.3. vyčlenením územia z FPB 2.2. pôvodne navrhovanou pre funkciu výroby priemyselnej na funkciu zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou
 7. zosúladenie skutočnosti v mieste rad. garáži a skladov teplárne na ulici Štrajková  - zmena funkčného využitia časti (pásu) územia UPC 3.2 pôvodne funkčne určeného pre výrobu (stav) na funkciu zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou a priradením predmetného pásu územia k rozvojovej lokalite – FPB 3.2.1
 8. NESCHVÁLENÉ zmena funkčného využitia rozvojovej lokality – FPB 11.1.1 - Hanpark, s pôvodnou funkciou plochy parkovej zelene na funkciu zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou,
 9. zmena funkčného využitia rozvojovej lokality – FPB 11.2.1, z pôvodne navrhovaného pre funkciu bývania na funkciu zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou účelovo pre verejnoprospešné zariadenie sociálnych služieb mesta a pre hromadné formy garážovania OA - senior centrum na ulici M. Krššákovej a hromadné garáže na ulici M. R. Štefánika
 10. zosúladenie skutočnosti – územie spoločnosti Mlaď, záhradníctva, kováčstva a stavieb RD -  zmena funkčného využitia rozvojovej lokality – FPB 11.6.7, s potvrdením, t.j. ponechaním stavu pôvodnej funkcie výroby – výrobné zariadenia a skladové hospodárstva s navrhovanou funkciou zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou v návrhovom období,
 11. nová lokalita FPB 4.1.2 navrhovaná pre funkciu priemyselnej výroby, rozšírenie zastavaného územia na dolnom konci – medzi „SAD“ a súkromnou prevádzkou
 12. nová lokalita – FPB 5.2.5, navrhované pre funkciu bývania charakteru IBV, rozšírenie zastavaného územia nad ovocným sadom pre RD
 13. nová lokalita – FPB 7.1.1, navrhovaná pre funkciu výroby charakteru zariadenia pre spracovanie biologického odpadu, (VPS – kompostáreň) RC BRO – nad skládkou TKO – HATER
 14. zosúladenie grafiky so skutočnosťou, ZO nad sídliskom MC doplnenie existujúceho rekreačného územia záhradkárskej osady v ÚPC 4.2.
 15. zmena prípustnej činnosti „energetické zariadenia pre výrobné služby“ t.j. prípustnej doplňujúcej funkcie (fotovoltaické elektrárne) k funkčným územiam so súčasnou i navrhovanou funkciou zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou v návrhovom období, zmiešané územie s prevahou plôch pre obytné budovy, a obytné  formou verejnoprospešných stavieb pod číslom 38 navrhnuté na stavbách bytovej a občianskej výstavby fotovoltaickej elektrárne, ktoré sú inštalované na strechách stavieb (29ks) viď príloha, v grafike len pod označením 38
 16. zapracovanie geotermálneho vrtu na ulici Poštová vrátane prívodu geotermálnej vody do areálu kúpaliska. V grafike tech. Infraštruktúry premietnutá trasa produktovodu od vrtu RH1 – ulica Poštová, cez ulicu Údernícka, Lipová a po ul. 1. Mája ku krytej plavárni.

 

Textová časť

Súbory na stiahnutie

 

Tabuľkové prílohy textovej časti

 

Grafická časť

(súbory sú vo formáte .pdf a stiahnete ich po kliknutí na odkaz. Niektoré súbory majú viac ako 5MB, preto ich otvorenie môže chvíľu trvať v závisloti od rýchlosti pripojenia)

 

Grafická časť je členená na časti:

 1. katastrálne územie Handlová a mestská časť Morovno
 2. katastrálne územie mestská časť Nová Lehota

 

 

 1. Územný plán mesta
 2. Územný plán mesta - časť A
 3. Územný plán mesta - časť B
 4. Doprava - časť A
 5. Doprava - časť B
 6. Energetika - časť A
 7. Energetika - časť B
 8. Plyn
 9. Voda - časť A
 10. Voda - časť B
 11. Pôdny fond
 12. Ochrana prírody a tvorba krajiny
 13. Schéma VPS
 14. Schéma urbanistických obvodov a územnopriestorových celkov