Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Referendum 21. január 2023

referendum_2023-06

Výsledok Referenda 2023 - neplatné. Výsledky nájdete po kliknutí na tento odkaz. 

Prezidentka Zuzana Čaputová vydala rozhodnutie o vyhlásení referenda

Urobila tak na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 a na základe nálezu Ústavného súdu SR z 26. októbra 2022. „Vyhlásenie referenda je vyjadrením rešpektu k vôli občanov so zohľadnením rozhodnutia Ústavného súdu SR. Ako deň konania referenda som určila sobotu 21. januára 2023,“ uviedla prezidentka, Zuzana Čaputová.

V referende budú voliči rozhodovať o otázke, ktorá bola uvedená v petícii ako druhá otázka: „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky?“ Presné a úplné znenie referendovej otázky obsahuje aj vymenovanie konkrétnych článkov ústavy, ktorými sa má uvedená zmena dosiahnuť a bude uvedené na hlasovacích lístkoch.

Otázka, ktorá bola na petičnom hárku uvedená ako prvá, nebude súčasťou referenda vzhľadom na to, že Ústavný súd SR rozhodol, že nie je v súlade s ústavou. „Chcem zdôrazniť, že posúdenie ústavnosti referendových otázok je zverené výlučne ústavnému súdu a nie nám politikom. Rozhodla o tom jediná inštitúcia na to určená a to je pre mňa, a dúfam že aj pre ostatných, záväzné a hodné rešpektu.“

Termín konania referenda prezidentka určila aj s ohľadom na novú právnu úpravu, ktorá zaviedla možnosť požiadať o hlasovanie poštou zo zahraničia. Voliči, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a voliči, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase referenda sa budú zdržiavať mimo jej územia, môžu požiadať písomne alebo elektronicky o hlasovanie poštou ministerstvo vnútra alebo obec trvalého pobytu.

Rozhodnutie prezidentky o vyhlásení referenda bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

20.12.2022 

Z dôvodu sviatkov a čerpania dovoleniek je v termíne od 20. do 28. decembra 2022 možné žiadosť o hlasovací preukaz vybaviť výlučne online. Žiadosť zasielajte na stanislava.krivanova@handlova.sk.

15.12.2022 - ŠPECIÁLNA VOLEBNÁ OKRSKOVÁ KOMISIA – COVID 19

  1. Oprávnený volič

Je osoba, ktorá má právo hlasovať v referende 21.1.2023, a ktorá má ku dňu vykonania rederenda nariadenú karanténu alebo izoláciu v súvislosti s ochorením COVID-19. Oprávneným voličom je aj osoba v spoločnej domácnosti.

  1. Žiadosť

Oprávnený volič podá žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi špeciálnej okrskovej volebnej komisie, v ktorej územnom obvode sa v deň konania referenda zdržiava. Žiadosť sa podáva telefonicky v úradných hodinách Okresného úradu. 

KONTAKT:

Eva Záhorcová

0961 572 914

+421 910 491 577

e-mailová adresa: Eva.Zahorcova@minv.sk

V posledný pracovný deň predo dňom konania referenda – 20. januára 2023 je možné podať žiadosť najneskôr do 12.00h

Celé znenie oznamu nájdete nižšie v dokumentoch na stiahnutie alebo po kliknutí na tento odkaz.

24.11.2022 * ZMENA V OKRSKU č. 11 - pribudli dve súpisné čísla

Delegovanie do volebných komisií

DELEGOVANIE ČLENOV DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ - DO 24. 11. 2022

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisiedoručí politická strana a petičný výbor za referendum starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda do 24. novembra 2022 do 24.00 h.

 

Informácie pre voliča a voľba poštou

INFORMÁCIE PRE VOLIČA A VOĽBA POŠTOU

Právo hlasovať

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku (ďalej len „volič“).

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

-   vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný alebo

-   v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (Hlasovací preukaz).

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

-   nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

(Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky) - dokumenty v troch formátoch na stiahnutie aj nižšie

-   má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia.

(Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky) - dokumenty v troch formátoch na stiahnutie aj nižšie

HLASOVACÍ PREUKAZ

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda NEBUDE môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. 

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
  • v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023),
  • elektronicky e-mailom na stanislava.krivanova@handlova.sk

-   vo forme: SCAN žiadosti alebo

-   v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
•  meno a priezvisko,
•  rodné číslo,
•  štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
•  korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Tlačivá a vzory

Tlačivá a vzory pre referendum

Výsledky referenda

Výsledky referenda, Zápisnica Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku referenda.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Referendum 21. 1. 2023 Veľkosť: 207.1 kB Formát: pdf Dátum: 8.11.2022
HRANICE VOLEBNYCH OKRSKOV_Referendum 2023 Veľkosť: 176 kB Formát: pdf Dátum: 9.11.2022
Organizačno -technické zabezpečenie_Referendum 2023 Veľkosť: 224 kB Formát: pdf Dátum: 9.11.2022
HARMONOGRAM_organizačno-technického zabezpečenia Veľkosť: 287.8 kB Formát: pdf Dátum: 10.11.2022
žiadosť o voľbu poštou - trv. pobyt v SR Veľkosť: 11.8 kB Formát: odt Dátum: 14.11.2022
žiadosť o voľbu poštou - trv. pobyt v SR Veľkosť: 17.8 kB Formát: docx Dátum: 14.11.2022
žiadosť o voľbu poštou - trv. pobyt v SR Veľkosť: 139 kB Formát: pdf Dátum: 14.11.2022
žiadosť o voľbu poštou - trv. pobyt mimo SR Veľkosť: 11.8 kB Formát: odt Dátum: 14.11.2022
žiadosť o voľbu poštou - trv. pobyt mimo SR Veľkosť: 18.2 kB Formát: docx Dátum: 14.11.2022
žiadosť o voľbu poštou - trv. pobyt mimo SR Veľkosť: 143.2 kB Formát: pdf Dátum: 14.11.2022
Oznam o delegovani clenov do volebnej komisie Veľkosť: 6.57 kB Formát: odt Dátum: 14.11.2022
Oznam o delegovani clenov do volebnej komisie Veľkosť: 16.7 kB Formát: docx Dátum: 14.11.2022
Oznam o delegovani clenov do volebnej komisie Veľkosť: 95.5 kB Formát: pdf Dátum: 14.11.2022
ZMENA_HRANICE VOLEBNYCH OKRSKOV_referendum 2023 Veľkosť: 103.1 kB Formát: pdf Dátum: 24.11.2022
Usmernenie - Špeciálna volebná komisia - COVID - 19 Veľkosť: 2.36 MB Formát: pdf Dátum: 15.12.2022
TELEFONNY ZOZNAM NA OKRSKY REFERENDUM HANDLOVA 2023 Veľkosť: 201.3 kB Formát: pdf Dátum: 21.1.2023