Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Priamy predaj - záhrada

Priamy predaj - záhrada
Pozemok sa nachádza v zastavanom území mesta Handlová - Horný koniec.

Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51  Handlová vyhlasuje podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

PRIAMY PREDAJ

na prevod nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 1, vlastník mesto Handlová, katastrálne územie Handlová.

Termín predkladania návrhov 15. 12. 2020 - 29. 1. 2021 do 13.00 hod.

Predmet predaja:

  • Pozemok parcela C-KN č. 3354/1 – záhrada o výmere 3296 m(právny stav: parcela E-KN č. 1512 a parcela E-KN č. 1514)

Ťarchy:  Bez zápisu.

Minimálna východisková cena:  8,70 eur/m2

Špecifikáciu predmetu súťaže, podrobný opis obchodnej verejnej súťaže ako aj jej podmienky a časový priebeh nájdete v dokumente na stiahnutie nižšie.

Bližšie informácie na MsÚ v Handlovej č. d. 13. tel. číslo: 046 / 519 25 21.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Priamy predaj - záhrada Horný koniec 312.7 kB pdf 16.12.2020

Facebook

Odber noviniek