Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia

Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof.

Dôsledky takýchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotných poškodení ľudí. I keď jednotlivec pri mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže vhodnou voľbou správania výrazne znížiť dopad jej následkov vo svojom okolí. Cieľom tejto pomôcky je poskytnúť informácie o tom, ako reagovať na vznik mimoriadnej udalosti, čo robiť, keď je ohrozený život a zdravie, alebo ako postupovať, keď je ohrozený majetok.

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom h romadných informačných prostriedkov.
Ak zaznie varovný signál:

 • nastáva mimoriadna situácia,
 • podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje,
 • počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením mestského rozhlasu.

VAROVNÉ SIGNÁLY

2 – minútový kolísavý tón sirén

VŠEOBECNÉ OHROZENIE
VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ, ALEBO PRI VZNIKU MIMORIADNEJ
UDALOSTI, AKO AJ PRI MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI

Kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenia územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz “VZDUŠNÝ POPLACH”

6 – minútový stály tón sirén

OHROZENIE VODOU
VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ NIČIVÝMI ÚČINKAMI VODY
 

2 – minútový stály tón sirén bez opakovania

KONIEC OHROZENIA
KONIEC OHROZENIA ALEBO KONIEC PÔSOBENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI.


Pravidelné preskúšanie sirény

Každý druhý piatok v mesiaci sa o 12.00 hod. preskúšava prevádzkyschopnosť systémov varovania dvojminútovým stálym tónom sirén. O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo tohto termín u informujú rozhlas, televízia a tlač. 

Kompletné informácie o Civilnej ochrane nájdete v príručke pre obyvateľstvo Ministerstva vnútra SR, Úrad civilnej ochrany:  ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA, ktorú nájdete na stiahnutie nižšie.

Obsah príručky:

 • Dôležité telefónne čísla tiesňového volania, str. 1
 • Všeobecné zásady pri vyžadovaní pomoci, str. 2
 • Všeobecné zásady činnosti pri ohrození, str. 2
 • Varovanie obyvateľstva, str. 3
 • Čo robiť, keď zaznie siréna?, str. 3
 • Činnosť v oblasti ohrozenia mimoriadnymi udalosťami s únikom nebezpečných látok, str. 4
 • V prípade úniku nebezpečnej látky (alebo pri použití chemických zbraní) , str.4
 • V prípade úniku nebezpečnej biologickej látky (alebo pri použití biologických zbraní), str. 5
 • V prípade úniku rádioaktívnej látky (alebo pri použití jadrových z braní), str. 5
 • Zásady správania sa pri dopravnej nehode vozidla prepravujúceho nebezpečnú látku, str. 5
 • Činnosť v oblasti ohrozenia povodňami a záplavami, str. 6
 • Zásady správania sa pred ohrozením povodňami a záplavami, str. 6
 • Zásady správania sa v období povodní a záplav, str. 6
 • Zásady správania sa po povodniach a záplavách, str. 6
 • Činnosť pri nutnosti urýchleného opustenia ohrozeného priestoru, str. 6
 • Odporúčaná hmotnosť a zloženie úkrytovej a evakuačnej batožiny, str. 7
 • Zásady správania sa v úkrytoch, str. 7
 • Improvizovaná ochrana dýchacích ciest a povrchu tela, str. 7
 • Zásady prvej pomoci, str. 8
 • Informačné miesta, na ktoré sa možete obrátiť v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, str. 8