Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Slobodný prístup k informáciám

Ako zaslať žiadosť o informácie v meste Handlová 

 • Písomne na adresu: MsÚ, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová. Obálku označiť - Žiadosť o informácie 211
 • Elektronickyinfo@handlova.skpredmet správy:  Žiadosť o informácie 211. UPOZORNENIE! V prípade, že el. pošta bude doručená, spätne žiadateľ obdrží email o zaevidovaní žiadosti. Ak spätný email nebude doručený, je potrebné sa informovať na tel. čísle 046/ 519 25 39.

 • Ústne: V kancelárii č.26, MsÚ Handlová, Námesti baníkov 7, 972 51 Handlová

Lehoty na vybavenie žiadosti
 • Žiadosť o sprístupnenie informácií sa vybavuje najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.  a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme., ak tento zákon neustanovuje inak. 
 • Zo závažných dôvodov môže byť predĺžená lehota na vybavenie, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme Závažnými dôvodmi sú: vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť;  vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti; preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.
 • Predĺženie lehoty sa oznamuje žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty a v oznámení sa uvedú dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Opravné prostriedky

 • Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Odvolanie sa podáva na Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová. Odvolacím orgánom je primátor mesta.
 • Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Smernicu č. 4/2006 primátora mesta Handlová, ktorou sa upravuje postup pri poskytovaní informácií v podmienkach územnej samosprávy mesta Handlová nájdete na stiahnutie nižšie. 

Na zabezpečenie realizácie zákona číslo 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  v podmienkach územnej samosprávy Mesta Handlová vydávam túto smernicu:

Čl. 1 Účel

1.1.Mesto Handlová (ďalej len mesto) je povinné podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o slobode informácií) umožniť každej fyzickej osobe alebo právnickej osobe prístup k informáciám, ktoré má k dispozícii, a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia poskytuje.ň

1.2. Smernica o poskytovaní informácií (ďalej len Smernica) upravuje pravidlá pre poskytovanie informácií v zmysle zákona o slobode informácií v podmienkach územnej samosprávy Mesta Handlová.

1.3. Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov Mesta Handlová, ktorí sú povinní pri poskytovaní informácií v zmysle vyššie citovaného zákona sa ňou riadiť.  

1.4. Povinnými osobami v podmienkach samosprávy Mesta Handlová sú:

 1. Mesto Handlová
 2. právnické osoby zriadené mestom:
 • Dom kultúry Handlová
 • Mestská knižnica Handlová
 • Základné školy v Handlovej v zriaďovacej pôsobnosti mesta s právnou subjektivitou
 • Základná umelecká škola Handlová
 • CVČ Handlová,

ktoré sú povinné zverejniť informácie v zmysle § 5 ods. 1 zákona o slobode informácií.

 1. právnické osoby založené povinnou osobou pod bodom A.: Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., HATER-HANDLOVÁ, spol. s r.o. Handlová, Jazmín n. o. Handlová, SENIORCENTRUM HANDLOVÁ n.o., ktoré sprístupnia iba informácie o nakladaní s majetkom mesta, hospodárení s verejnými prostriedkami a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe zmluvy v zmysle § 3 ods. 2 zákona. Mestská polícia Handlová sa v zmysle tejto Smernice rozumie organizačným útvarom mesta.

Čl. 2
Povinné zverejňovanie informácií

2.1. Mesto je povinné zverejniť tieto informácie:

 1. spôsob zriadenia mesta, jeho právomoci a kompetencie a popis organizačnej  štruktúry
 2. miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie
 3. miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené
 4. postup, ktorý musí mesto dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je potrebné dodržať
 5. prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých mesto  koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k mestu
 6. sadzobník správnych poplatkov, ktoré mesto vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

2.2.1. Zverejniť informácie podľa bodu 2.1. písm. a) až f) je povinná aj právnická osoba zriadená mestom.

2.2. Mesto ďalej povinne zverejňuje primeraným spôsobom informácie v zmysle § 5 ods. 9    zákona:  

 1. termíny zasadnutí a návrh programu rokovania mestského zastupiteľstva mesta  a zasadnutí komisií mestského zastupiteľstva
 2. termíny verejných schôdzí a zápisnice z verejných schôdzí
 3. texty predložených návrhov všeobecne záväzných nariadení mesta
 4. texty schválených uznesení MsZ a navrhovaných a schválených všeobecne záväzných nariadení mesta do troch dní po ich schválení v MsZ
 5. údaje o účasti poslancov na zasadnutiach MsZ a výpisy o hlasovaní poslancov do troch dní po skončení zasadnutia MsZ.

2.3.  Mesto je povinné zverejniť označenie nehnuteľnej veci, vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy vo vlastníctve mesta, ak tento majetok mesto previedlo do vlastníctva, alebo ak tento majetok prešiel do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu

 1. meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno
 2. adresa pobytu alebo sídlo
 3. identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa.

2.4. Informácie uvedené v bode 2.1., 2.2. a 2.3. tohto článku mesto zverejňuje spravidla spôsobom umožňujúcim hromadný prístup:

 1. na internete na webovej stránke mesta
 2. v sídle povinnej osoby na verejne prístupnom mieste - na úradných tabuliach mesta a na všetkých jej pracoviskách.

2.5. Zverejnenie informácií uvedených v bode 2.1. a 2.2. tohto článku, každú zmenu alebo doplnenie informácií zabezpečí referent pre komunikáciu a marketing v súčinnosti  s vecne príslušným organizačným útvarom mestského úradu ( ďalej len MsÚ).

2.6.Informácie uvedené v bode 2.3. tohto článku mesto zverejňuje spôsobom umožňujúcim hromadný prístup, a to najmenej po dobu jedného roka odo dňa, keď došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva. Zverejnenie informácií, každú zmenu alebo doplnenie informácií zabezpečí referent správy majetku.


2.7. Povinné zverejňovanie informácií v zmysle bodu 2.3. tohto článku sa vzťahuje na prevod alebo prechod majetku, ktorý sa uskutočnil po 2. januári 2006 a na návrhy na začatie konania doručené po 2. januári 2006.

2.8.  Mesto postupuje pri povinnom zverejňovaní informácií v zmysle tohto článku v súlade s § 8 až § 12 zákona o slobode informácií, t.j. nezverejní informáciu, ktorá je predmetom ochrany utajovaných skutočností, ochrany osobnosti a osobných údajov, ochrany obchodného tajomstva a ďalších obmedzení prístupu k informáciám v zmysle citovaných zákonných ustanovení.

Čl. 3
Sprístupňovanie informácií na žiadosť


3.1.Sprístupnenie informácie na žiadosť je poskytnutie každej informácie, ktorú má mesto k dispozícii, pričom nepatrí medzi informácie, ktoré sa zverejňujú povinne a jej poskytnutie nie je obmedzené zákonom v súlade s § 8 až § 12 zákona o slobode informácií.


3.2. Mesto nesprístupní informácie, ktoré sú označené ako:

 1. utajovaná skutočnosť podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností alebo daňové tajomstvo podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 2. obchodné tajomstvo podľa § 17 až § 20 Obchodného zákonníka a § 122 Trestného zákona, s výnimkou informácií podľa § 10 ods. 2 zákona o slobode informácií
 3. bankové tajomstvo podľa osobitného zákona.

3.3. Mesto obmedzí sprístupnenie informácie alebo nesprístupní informáciu uvedenú v § 11 zákona o slobode informácií.

3.4. Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a osobných údajov sprístupní mesto vtedy, ak to ustanovuje zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, prípadne to umožňuje § 9 a  nasl. Občianskeho zákonníka, alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby.

3.5. Mesto sprístupní osobné údaje:

 • primátora mesta, poslancov mestského zastupiteľstva v súlade s čl. 2 ods. 1 písm. p) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
 • vedúcich zamestnancov, ktorých miesto sa podľa pracovného poriadku obsadzuje na základe výsledku výberového konania podľa § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • členov hodnotiacej komisie alebo iného obdobného orgánu, ktorý sa zúčastňuje na procese rozhodovania o použití verejných prostriedkov podľa § 2 písm. a) zákona č. 553/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 Vo všetkých prípadoch uvedených vyššie sa sprístupnenie vykoná v tomto rozsahu:

 1. titul
 2. meno
 3. priezvisko
 4. funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie
 5. pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej funkcie
 6. miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu alebo činnosť vykonáva
 7. mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané z rozpočtu mesta.
Čl. 4
Podanie a prijatie žiadosti  

4.1. Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

4.2. Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

4.3. Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená mestu.

4.4.Písomná žiadosť o sprístupnenie informácie sa prijíma v podateľni MsÚ, ktorá ju zaeviduje do centrálnej evidencie došlej pošty. Takto zaevidovanú žiadosť podateľňa postúpi poverenému zamestnancovi mesta, ktorý vedie  ku každej žiadosti spis, ktorý spolu so žiadosťou postúpi na vybavenie vecne príslušnému organizačnému útvaru MsÚ.

4.5. Ústna žiadosť (osobná alebo telefonická) sa podáva v podateľni alebo u povereného zamestnanca mestského úradu, kde sa spíše na tlačive o prijatí ústnej žiadosti podľa prílohy č. 1 tejto Smernice, zaeviduje sa v podateľni, po založení spisu povereným zamestnancom  sa tento spolu so žiadosťou postúpi na vybavenie vecne príslušnému organizačnému útvaru.


4.6.  Pri žiadosti prijatej faxom alebo elektronickou poštou sa postupuje podľa bodu 4.4. tohto článku.

Čl. 5
Postup pri vybavovaní žiadosti

5.1. Ústnu žiadosť o poskytnutie informácie môže prijať a vybaviť každý organizačný útvar v súlade s náplňou činnosti a organizačným poriadkom MsÚ. Ten, kto prijal ústne podanú žiadosť, je povinný spísať ju na tlačivo o prijatí ústnej žiadosti podľa prílohy č. 1, dať zaevidovať do podateľne a odovzdať ho k centrálnej evidencii žiadostí o poskytnutie informácií vedenej povereným zamestnancom. Ďalej sa postupuje obvyklým spôsobom.

5.2. Ak je na vybavenie žiadosti príslušných viac organizačných útvarov alebo sa na  vybavení žiadosti bude podieľať viac zamestnancov mesta, poverený  zamestnanec, ktorý vedie spisovú agendu, žiadosť zaeviduje, rozmnoží a kópie postúpi vecne príslušným organizačným útvarom. Na kópii vyznačí ku každej časti žiadosti príslušný organizačný útvar a predloží prednostovi, ktorý určí gestorský útvar na  vybavenie žiadosti.

5.3. Originál žiadosti zostáva u povereného zamestnanca, ktorý vedie spisovú  agendu a ktorý založí k žiadosti spis.

5.4. Zamestnanec, ktorý vedie spisovú agendu oznámi vecne príslušným organizačným útvarom, kto bol určený gestorsky žiadosť vybaviť.

5.5.  Organizačný útvar MsÚ vybavuje určenú časť žiadosti  samostatne, ak:

 1. vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti podľa Čl. 8
 2. postúpi žiadosť podľa Čl. 9 ods. 1
 3. prednosta MsÚ predĺži lehotu na vybavenie žiadosti podľa Čl. 10 ods. 1.

Čl. 6
Evidencia žiadostí

6.1. Centrálnu evidenciu všetkých prijatých žiadostí o poskytnutie informácií vedie poverený zamestnanec.
6.2. Centrálna evidencia obsahuje:

 1. dátum podania žiadosti
 2. obsah žiadosti, formu podania a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie
 3. výsledok, formu a dátum vybavenia žiadosti (poskytnutie informácie, rozhodnutie o neposkytnutí, neposkytnutie bez vydania rozhodnutia, odloženie žiadosti,  postúpenie žiadosti)
 4. podanie opravného prostriedku (dátum podania a výsledok vybavenia).

6.3. Spisový materiál k žiadosti o poskytnutie informácie je vedený počas trvania jej vybavovania na vecne príslušnom organizačnom útvare MsÚ. Spisový obal sa označuje registratúrnou značkou AO1 s lehotou uloženia 5 rokov. Po vybavení žiadosti sa spis, ktorý sa viaže na predmetnú žiadosť, odstúpi poverenému zamestnancovi, ktorý centrálne eviduje a archivuje agendu žiadostí o poskytnutie informácií.

Čl. 7
Odkaz na zverejnenú informáciu

7.1. Ak predmetom žiadosti je získanie informácie, ktorá už bola zverejnená, môže poverený zamestnanec najneskôr do piatich dní od prijatia žiadosti  namiesto sprístupnenia informácie žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverenej informácie.

7.2. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnenej informácie, poverený zamestnanec mu ju sprístupní alebo odstúpi žiadosť na vybavenie vecne príslušnému organizačnému útvaru. V takomto prípade začína lehota na sprístupnenie plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

Čl. 8
Odloženie žiadosti

8.1. Ak podaná žiadosť nemá predpísané náležitosti podľa § 14 ods. 2 zákona o slobode  informácií, poverený zamestnanec, ktorý žiadosť eviduje, vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil. Vo výzve na doplnenie žiadosti určí lehotu minimálne sedem dní a poučí žiadateľa, ako má žiadosť doplniť.

8.2. Ak žiadateľ ani na základe výzvy v stanovenej lehote neúplnú žiadosť nedoplní a informácie nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, odloží sa táto bez vydania rozhodnutia. O odložení žiadosti sa rozhodnutie nevydáva.

Čl. 9
Postúpenie žiadosti

9.1. Vecne príslušný organizačný útvar, ktorý žiadosť vybavuje, posúdi, či je mesto povinné na poskytnutie informácie a či má požadovanú informáciu k dispozícii. Ak mesto nemá požadovanú informáciu k dispozícii a má vedomosť o tom, kde možno túto informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa jej doručenia inej povinnej osobe, ktorá má požadovanú informáciu k dispozícii a postúpenie žiadosti bezodkladne oznámi žiadateľovi. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.

9.2. Ak vecne príslušný organizačný útvar, ktorý žiadosť vybavuje, nemá požadované  informácie k dispozícii a nemá vedomosť o tom, kde možno informáciu získať, žiadosť odmietne rozhodnutím.

Čl. 10
Lehoty na vybavenie žiadosti

10.1.  Žiadosť o sprístupnenie informácie vecne príslušný organizačný útvar MsÚ vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

10.2. Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac však o osem pracovných dní zo zákonných závažných dôvodov uvedených v §17 ods. 2 zákona o slobode informácií. Predĺžiť lehotu môže prednosta MsÚ. Predĺženie lehoty oznámi vecne príslušný organizačný útvar žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty podľa bodu 10.1. s uvedením dôvodov, ktoré k predĺženiu viedli.

Čl. 11
Spôsob sprístupnenie informácie na žiadosť

Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácie na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, písomne poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne vecne príslušný organizačný útvar, ktorý žiadosť  vybavuje, so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

Čl. 12
Vybavenie žiadosti


12.1. Ak vecne príslušný organizačný útvar, ktorý žiadosť vybavuje, poskytne informácie v plnom rozsahu a v stanovenej lehote, urobí o tom rozhodnutie zápisom v spise podľa prílohy č. 2 tejto Smernice. Záznam podpisuje vedúci vecne príslušného organizačného útvaru.

12.2. V prípade nevyhovenia žiadosti, hoci len sčasti, vydá vedúci vecne príslušného organizačného  útvaru písomné rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie  podľa prílohy č. 3 tejto Smernice. Rozhodnutie musí obsahovať náležitosti, ktoré ustanovuje Správny poriadok a doručuje sa žiadateľovi do vlastných rúk.  

12.3. Žiadateľ môže podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia o odmietnutí požadovanej informácie alebo márneho uplynutia lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti.

12.4. Odvolanie sa podáva Mestu Handlová ako povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Odvolanie sa prijíma v podateľni MsÚ, ktorá ho po zaevidovaní postúpi poverenému zamestnancovi. Tento odvolanie doručí na vybavenie vecne príslušnému organizačnému útvaru, ktorý žiadosť vybavoval. Vecne príslušný organizačný útvar predloží písomnosti spisu a odvolanie do desiatich dní primátorovi mesta na rozhodnutie spolu s návrhom rozhodnutia o odvolaní (zrušenie alebo potvrdenie rozhodnutia).

12.5. O odvolaní rozhoduje s konečnou platnosťou primátor mesta do 15 dní odo dňa doručenia odvolania v súlade s § 19 ods. 2 zákona o slobode informácií.

12.6. Pri rozhodovaní o odvolaní proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie sa postupuje podľa § 18 ods. 3 a 4 zákona o slobode informácií.

12.7. Rozhodnutie o odvolaní možno preskúmať súdom v konaní podľa osobitného zákona.
 

Čl. 13
Postup povinnej osoby založenej mestom

13.1. Ak povinná osoba, ktorou je právnická osoba založená mestom, nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie hoci len sčasti, dá bezodkladne najneskôr do troch dní mestu prostredníctvom povereného zamestnanca, ktorý vedie centrálnu evidenciu žiadostí, podnet na vydanie rozhodnutia podľa Čl. 12 bod 12.2. spolu s obdržanou žiadosťou.

13.2. Poverený zamestnanec prerokuje s prednostom MsÚ dôvody nesprístupnenia požadovanej informácie uvedené v podnete. Ak ten usúdi, že nie sú dôvody na nesprístupnenie alebo na obmedzenie prístupu k požadovanej informácii, poverený zamestnanec bezodkladne žiadosť vráti právnickej osobe s odporúčaním sprístupniť požadovanú informáciu.

13.3. Ak prednosta MsÚ usúdi, že sú dôvody na nesprístupnenie alebo na  obmedzenie prístupu k požadovanej informácií, vydá rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu podľa prílohy č. 3 Smernice.
 

Čl. 14
Postup povinnej osoby zriadenej mestom

Podľa tejto Smernice postupujú aj organizácie zriadené mestom pri analogickom použití obsahu jednotlivých jej ustanovení. V tomto prípade v prvom stupni rozhoduje štatutárny orgán organizácie. Zriaďovateľ v zastúpení primátorom mesta je potenciálnym odvolacím orgánom.

Čl. 15
Úhrada za sprístupnenie informácií

15.1. Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady nákladov vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácií žiadateľovi. Celková úhrada bude stanovená súčtom jednotlivých nákladov v závislosti od požadovanej formy sprístupnenia informácie.


15.2.Úhrada nákladov za sprístupnenie informácií je stanovená Sadzobníkom úhrad za sprístupnenie informácií, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Smernice a ktorý Mesto Handlová vydáva v súlade s § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 481/2000 Z. z..   

Čl. 16
Záverečné ustanovenia

16.1. Ak nie je v zákone o slobode informácií a v tejto Smernici ustanovené inak, použije sa na konanie zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

16.2. Porušenie tejto Smernice zo strany zamestnancov Mesta Handlová sa bude považovať za porušenie pracovnej disciplíny v zmysle Zákonníka práce.

Čl. 17
Zrušovacie ustanovenie

Nadobudnutím účinnosti tejto Smernice sa ruší Smernica Mesta Handlová o poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zo dňa 01.01.2001 a Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií zo dňa 15.01.2001.
   

Čl. 18
Účinnosť

Smernica č. 4/2006, ktorou sa upravuje postup pri poskytovaní informácií v podmienkach územnej samosprávy mesta Handlová nadobúda účinnosť dňom 01.07.2006.

V Handlovej dňa 30.06.2006    
Ing. Peter Hromádka, primátor mesta

Zoznam príloh, ktoré nájdete na stianutie nižšie vo forme ZIP:

 1. Záznam o prijatí ústnej žiadosti o sprístupnenie informácie
 2. Zápis v spise
 3. Rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu
 4. Výzva na doplnenie žiadosti o sprístupnenie informácie
 5. Potvrdenie prevzatia žiadosti o sprístupnenie informácie
 6. Úradný záznam o odložení žiadosti o sprístupnenie informácie
 7. Postúpenie žiadosti o sprístupnenie informácie
 8. Oznámenie o predĺžení lehoty na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácie
 9. Sadzobník - samostatne

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
SMERNICA_INFORMACIE_HANDLOVA_4_2006. Veľkosť: 587.2 kB Formát: pdf Dátum: 17.2.2020
PRILOHY HANDLOVA_SMERNICA INFORMACIE 4_2006
Súbory, ktoré obsahuje archív: PRILOHY HANDLOVA_SMERNICA INFORMACIE 4_2006/Príloha ƒ.1 Smernica ƒ.4 2006-ustne podanie.doc, PRILOHY HANDLOVA_SMERNICA INFORMACIE 4_2006/Príloha ƒ.1 Smernica ƒ.4 2006-ustne podanie.odt, PRILOHY HANDLOVA_SMERNICA INFORMACIE 4_2006/Príloha ƒ.2 smernica ƒ.4 2006-zapis v spise.doc, PRILOHY HANDLOVA_SMERNICA INFORMACIE 4_2006/Príloha ƒ.2 smernica ƒ.4 2006-zapis v spise.odt, PRILOHY HANDLOVA_SMERNICA INFORMACIE 4_2006/Príloha ƒ.3 smernica ƒ.4 2006-odmietnutie.doc, PRILOHY HANDLOVA_SMERNICA INFORMACIE 4_2006/Príloha ƒ.3 smernica ƒ.4 2006-odmietnutie.odt, PRILOHY HANDLOVA_SMERNICA INFORMACIE 4_2006/Príloha ƒ.4 smernica ƒ.4 2006-vyzva na doplnenie.doc, PRILOHY HANDLOVA_SMERNICA INFORMACIE 4_2006/Príloha ƒ.4 smernica ƒ.4 2006-vyzva na doplnenie.odt, PRILOHY HANDLOVA_SMERNICA INFORMACIE 4_2006/Príloha ƒ.5 smernica ƒ.4 2006-potvr.prevzatia ziadosti.doc, PRILOHY HANDLOVA_SMERNICA INFORMACIE 4_2006/Príloha ƒ.5 smernica ƒ.4 2006-potvr.prevzatia ziadosti.odt, PRILOHY HANDLOVA_SMERNICA INFORMACIE 4_2006/Príloha ƒ.6 smernica ƒ.4 2006-odlozenie.docx, PRILOHY HANDLOVA_SMERNICA INFORMACIE 4_2006/Príloha ƒ.6 smernica ƒ.4 2006-odlozenie.odt, PRILOHY HANDLOVA_SMERNICA INFORMACIE 4_2006/Príloha ƒ.7 smernica ƒ.4 2006-postupenie.docx, PRILOHY HANDLOVA_SMERNICA INFORMACIE 4_2006/Príloha ƒ.7 smernica ƒ.4 2006-postupenie.odt, PRILOHY HANDLOVA_SMERNICA INFORMACIE 4_2006/Príloha ƒ.8 smernica ƒ.4 2006-predlºenie.docx, PRILOHY HANDLOVA_SMERNICA INFORMACIE 4_2006/Príloha ƒ.8 smernica ƒ.4 2006-predlºenie.odt
Veľkosť: 145.4 kB Formát: zip Dátum: 17.2.2020
SADZOBNIK INFORMACIE 23112021 Veľkosť: 153.2 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2021