Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sociálne oddelenie

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA HANDLOVÁ NÁJDETE PO KLIKNUTÍ NA TENTO ODKAZ

Prízemie MsÚ – č. dverí 9 a č. dverí 5 (vedúca oddelenia, opatrovateľská služba a posudková činnosť)

Detašované pracovisko v Podnikateľskom inkubátore – Národný projekt „Spolu pre komunity“ (Terénna sociálna práca)

Činnosť oddelenia je zameraná na starostlivosť o rodinu, deti, seniorov a na skupiny obyvateľstva ohrozené sociálnym vylúčením (bezdomovci, rómska komunita, ...) a základom je poskytovanie sociálneho poradenstva pri riešení nepriaznivých a krízových sociálnych situácií. Sociálne oddelenie úzko spolupracuje so štátnymi orgánmi a organizáciami, zariadeniami sociálnych služieb, obcami, občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami i ďalšími subjektmi, ktoré sa podieľajú na riešení sociálnej problematiky v meste a v kraji. 

Agenda oddelenia

Vedúci oddelenia: PhDr. Veronika Cagáňová, kontakt: 0918 325 883

 • agenda sociálneho poradenstva,
 • koncepčná a metodická činnosť, tvorbe nariadení, smerníc a podkladov k sociálnej politike mesta, príprava na poskytovanie sociálnych služieb a sociálnych programov mesta,
 • tvorba a implementácia projektov a grantov v sociálnej oblasti,
 • riadenie a koordinovanie činnosti zamestnancov sociálneho odd.,
 • kontrolná činnosť v rámci sociálnej oblasti v meste,
 • zodpovedá za Komunitný plán sociálnych služieb mesta, vyhodnocovanie a aktualizácia,
 • tvorba a implementácia štandardov kvality sociálnych služieb mesta Handlová,
 • práca s Informačným systémom MPSVaR SR,
 • splnomocnenec mesta pre potreby výkonu opatrovníctva (súdni chránenci mesta, procesný opatrovník na súdoch). 

Sociálny pracovník mesta: Mgr. Zuzana Šaláteková, kontakt: 0917 372 750

 • agenda sociálneho poradenstva,
 • agenda výkonu osobitného príjemcu mesta v oblasti štátnych dávok,
 • agenda výkonu opatrení SPOaSK (Zákon č. 305/2005) – šetrenia v teréne, spolupráca s ÚPSVaR, spracovávanie správ pre úrad a súdy, účasť na prípadových konferenciách, rodinných konferenciách, sanácia rodinného prostredia, spolupráca  s centrami pre deti a rodiny, príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého,
 • terénna sociálna služba krízovej intervencie – šetrenia v teréne, vrátane práce s bezdomovcami,
 • agenda bytov osobitného určenia (DOS),
 • práca s Informačným systémom MPSVaR SR,
 • zástup agendy posudkovej činnosti,
 • zástup vedúceho zamestnanca.

Referent sociálnych služieb: Bc. Oľga Jasenková, kontakt: 0918 325 880

 • agenda opatrovateľskej služby (koordinácia opatrovateliek, terénna kontrola výkonu OS, šetrenia v teréne, tvorba podkladov k rozhodovacej činnosti), agenda odľahčovacej služby, zabezpečuje i v rámci Spoločného obecného úradu pre obce Handlovskej doliny,
 • agenda sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci (IDA).

Posudkový sociálny pracovník mesta: Mgr. Michaela Sklenková, kontakt: 0905 873 701

 • tvorba posudkov a rozhodnutí, vrátane terénnej práce k získaniu pokladov, zabezpečuje i pre obce Handlovskej doliny,
 • agenda umiestňovania klientov do zariadení sociálnych služieb, spolupráca so zariadeniami a vyššími územnými krajmi, rovnako so zdravotníckymi zariadeniami,
 • agenda súdnych chránencov –  šetrenia v domácnosti, spolupráca so súdmi, písanie správ pre potreby súdu, spolupráca so zariadeniami, splnomocnenec mesta pre potreby výkonu opatrovníctva.

Komunitný pracovník mesta: Lucia Ácsová, kontakt: 0908 120 760

 • agenda príspevku pri narodení dieťaťa (vrátane kontroly zúčtovania dotácií),
 • agenda Denného centra (Klubu dôchodcov),
 • agenda sociálnych programov Odevná banka a Potravinová banka
 • spolupráca s klubmi a združeniami pôsobiacimi v sociálnej oblasti,
 • spolupráca so školskými zariadeniami na území mesta,
 • zapisovateľka Rady seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov mesta Handlová,
 • agenda dotácií v hmotnej núdzi a nízkopríjmových rodín.

Vaše postrehy, podnety a informácie, ktoré sa týkajú sociálnej oblasti v meste môžete zaslať priamo na sociálne oddelenie na emailovú adresu: socialne@handlova.sk

 

Národný projekt “Spolu pre komunity“ (ďalej „NP TSP II“)

Hlavným cieľom projektu je začlenenie ľudí sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie smerom k životu v dôstojných podmienkach a to prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce a realizácie nadväzujúcich komplexných činností, umožňujúcich reálnu zmenu životných podmienok týchto osôb.

Náplňou je poskytovanie odborného poradenstva na individuálnej a inštitucionálnej úrovni v oblastí bývania, financií a zamestnania. V súlade s celkovou sociálnou situáciou človeka, jeho schopnosťami a reálnymi možnosťami možností poskytnúť formou odborných intervencií primeranú asistenciu a odbornú pomoc v riešení náročných situácií v oblasti bývania, financií a zamestnania. Významnou súčasťou je monitorovanie prostredia kde ľudia z marginalizovaných skupín žijú, resp. sa zdržiavajú najmä za účelom nadviazania spolupráce, kooperácie, sieťovania organizácií a inštitúcií v prospech hľadania riešení sociálnych problémov a podpory inklúzie osôb zo sociálne vylúčených skupín. Neoddeliteľnou súčasťou sú aktivity v prospech presadzovania práv a právom chránených záujmov znevýhodnených skupín obyvateľov na lokálnej a regionálnej úrovni. Projekt sa realizuje na základe Zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi Implementačnou agentúrou MPSVR SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) a mestom Handlová

Kontakty: Mgr. Andrea Koželuhová, terénny sociálny pracovník, 0917 136 273, Bc. Janette Feldsamová a Janka Radnaiová, terénne pracovníčky, 0917 616 391

 

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
žiadosť- byt osobitného určenia (DOS) Veľkosť: 158.4 kB Formát: pdf Dátum: 29.1.2020
Komunitný plán soc. služieb 2014_2021 aktualizácia 2019 Veľkosť: 253.6 kB Formát: pdf Dátum: 29.1.2020
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Handlova 2014 -2021 aktualizacia Veľkosť: 937.2 kB Formát: pdf Dátum: 9.9.2020
Smernica 1_2022 + žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa Veľkosť: 256.6 kB Formát: pdf Dátum: 24.2.2022
VZN _1_2023_SS Veľkosť: 1.32 MB Formát: pdf Dátum: 24.4.2023
KPSS_2014_2023_predĺženie Veľkosť: 404.1 kB Formát: pdf Dátum: 24.4.2023
Smernica_SP_01_2023 Veľkosť: 936.1 kB Formát: pdf Dátum: 24.4.2023