Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sociálne oddelenie

Sociálne oddelenie Mestského úradu v Handlovej

Sociálne služby dlhodobej starostlivosti aj krízovej intervencie nájdete po kliknutí na tento link. 

prízemie MsÚ - č.d. 9 (vedúca oddelenia)

prízemie MsÚ - č.d. 5 (opatrovateľská služba a posudková činnosť)

detašované pracovisko na ZŠ Morovnianska cesta – bývalé komunitné cenrum (ambulantné a terénne sociálne služby krízovej intervencie)

Činnosť oddelenia je zameraná na starostlivosť o rodinu, deti, seniorov a na skupiny obyvateľstva ohrozené sociálnym vylúčením (bezdomovci, rómska komunita, ...) a základom je poskytovanie sociálneho poradenstva pri riešení nepriaznivých a krízových sociálnych situácií. Sociálne oddelenie úzko spolupracuje so štátnymi orgánmi a organizáciami, obcami, občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami i ďalšími subjektmi, ktoré sa podieľajú na riešení sociálnej problematiky v meste.

Agenda oddelenia:

1. vedúci zamestnanec : PhDr. Veronika Cagáňová s pracovnou náplňou

Kontakt: 0918 325 883

 • agenda sociálneho poradenstva, vrátane špecializovaného,
 • koncepčná a metodická činnosť, tvorbe nariadení, smerníc a podkladov k sociálnej politike mesta,
 • riadenie a koordinovanie činnosti zamestnancov sociálneho odd.,
 • tvorba a implementácia projektov a grantov v sociálnej oblasti,
 • kontrolná činnosť v rámci sociálnej oblasti v meste,
 • zodpovedá za Komunitný plán sociálnych služieb mesta, vyhodnocovanie a aktualizácia,
 • tvorba a implementácia štandardov kvality sociálnych služieb mesta Handlová,
 • splnomocnenec mesta pre potreby výkonu opatrovníctva (súdni chránenci mesta, procesný opatrovník na súdoch).

2. sociálny pracovník mesta : PhDr. Jana Polakovičová s pracovnou náplňou

Kontakt: 0917 616 391

 • agenda sociálneho poradenstva, vrátane špecializovaného,
 • agenda výkonu osobitného príjemcu mesta v oblasti štátnych dávok,
 • agenda dotácií v hmotnej núdzi a nízkopríjmových rodín,
 • agenda výkonu opatrení SPOaSK (Zákon č. 305/2005) – šetrenia v teréne, spolupráca s ÚPSVaR, spracovávanie správ pre úrad a súdy,
 • terénna sociálna služba krízovej intervencie – šetrenia v teréne, vrátane práce s bezdomovcami,
 • zástup vedúceho zamestnanca. 

3. referent sociálnych služieb : Mgr. Zuzana Šaláteková s pracovnou náplňou 

kontakt: 0918 325 880

 • agenda opatrovateľskej služby (koordinácia opatrovateliek, terénna kontrola výkonu OS, šetrenia v terénne, tvorba podkladov k rozhodovacej činnosti), agenda odľahčovacej služby, zabezpečuje i v rámci Spoločného obecného úradu pre obce Handlovskej doliny,
 • agenda požičiavania pomôcok,
 • agenda sociálneho programu Odevnej a nábytkovej banky,
 • agenda Denného centra (Klubu dôchodcov),
 • agenda bytov osobitného určenia (DOS)

4. posudkový sociálny pracovník mesta : Mgr. Michaela Sklenková s pracovnou náplňou

Kontakt: 0905 873 701

 • tvorba posudkov a rozhodnutí, vrátane terénnej práce k získaniu pokladov, zabezpečuje i pre obce Handlovskej doliny,
 • agenda umiestňovania klientov do zariadení sociálnych služieb, spolupráca so zariadeniami a vyššími územnými krajmi, rovnako so zdravotníckymi zariadeniami,
 • agenda súdnych chránencov –  šetrenia v domácnosti, spolupráca so súdmi, písanie správ pre potreby súdu, spolupráca so zariadeniami,
 • agenda príspevku pri narodení dieťaťa (vrátane kontroly zúčtovania dotácií)

5. terénny sociálny pracovník : Mgr. Hana Štepaníková s pracovnou náplňou

Kontakt: 0917 372 750

 • agenda výkonu opatrení SPOaSK (Zákon č. 305/2005) – povinnosti voči ÚPSVaR, účasť na prípadových konferenciách, rodinných konferenciách, sanácia rodinného prostredia,
 • agenda SPOaSK (Zákon č. 305/2005) – spolupráca s ÚPSVaR, s centrami pre deti a rodiny, príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého,
 • terénna sociálna služba krízovej intervencie – šetrenia v teréne, vrátane práce s bezdomovca.

Vaše postrehy, podnety a informácie, ktoré sa týkajú sociálnej oblasti v meste môžete zaslať priamo na sociálne oddelenie na emailovú adresu: socialne@handlova.sk

 

Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (ďalej „NP TSP II“)

Hlavným cieľom projektu je začlenenie ľudí sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie smerom k životu v dôstojných podmienkach a to prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce a realizácie nadväzujúcich komplexných činností, umožňujúcich reálnu zmenu životných podmienok týchto osôb.
Náplňou je poskytovanie odborného poradenstva na individuálnej a inštitucionálnej úrovni v oblastí bývania, financií a zamestnania. V súlade s celkovou sociálnou
situáciou človeka, jeho schopnosťami a reálnymi možnosťami možností poskytnúť formou odborných intervencií primeranú asistenciu a odbornú pomoc v riešení náročných situácií v oblasti bývania, financií a zamestnania.

Významnou súčasťou je monitorovanie prostredia kde ľudia z marginalizovaných skupín žijú, resp. sa zdržiavajú najmä za účelom nadviazania spolupráce, kooperácie, sieťovania organizácií a inštitúcií v prospech hľadania riešení sociálnych problémov a podpory inklúzie osôb zo sociálne vylúčených skupín. Neoddeliteľnou súčasťou sú aktivity v prospech presadzovania práv a právom chránených záujmov znevýhodnených skupín obyvateľov na lokálnej a regionálnej úrovni.

Projekt sa realizuje na základe Zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi Implementačnou agentúrou MPSVR SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) a mestom Handlová

Kontakty: Mgr. Andrea Koželuhová, terénny sociálny pracovník, 0917 136 273, Bc. Janette Feldsamová a Janka Radnaiová, terénne pracovníčky

Komunitné centrum

Vykonáva sa v budove ZŠ Morovnianska cesta v rámci detašovaného pracoviska sociálneho oddelenia MsÚ v rámci jeho činnosti. Sociálna služba je určená pre fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii a poskytuje sa:

 • sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,
 • vykonáva preventívna aktivita, 
 • zabezpečuje záujmovú činnosť.

Vybavuje: PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca odd. 0918 325 883, PhDr. Jana Polakovičová, sociálny pracovník mesta, 0917 616 391

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
žiadosť- byt osobitného určenia (DOS) Veľkosť: 158.4 kB Formát: pdf Dátum: 29.1.2020
príloha - potvrdenie poskytovatela zdravotnej starostlivosti Veľkosť: 97.2 kB Formát: pdf Dátum: 29.1.2020
Komunitný plán soc. služieb 2014_2021 aktualizácia 2019 Veľkosť: 253.6 kB Formát: pdf Dátum: 29.1.2020
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Handlova 2014 -2021 aktualizacia Veľkosť: 937.2 kB Formát: pdf Dátum: 9.9.2020
VZN 2_ 2021 o socialnych sluzbach Veľkosť: 627 kB Formát: zip Dátum: 6.7.2021
Smernica 1_2022 + žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa Veľkosť: 256.6 kB Formát: pdf Dátum: 24.2.2022
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Handlová Veľkosť: 38.2 kB Formát: odt Dátum: 25.2.2022
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Handlová Veľkosť: 160.7 kB Formát: pdf Dátum: 25.2.2022