Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sociálne oddelenie

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA HANDLOVÁ NÁJDETE PO KLIKNUTÍ NA TENTO ODKAZ

Prízemie MsÚ – č. dverí 2 a č. dverí 3 (vedúca oddelenia, opatrovateľská služba a posudková činnosť)

Detašované pracovisko na ZŠ Morovnianska cesta – bývalé komunitné centrum (ambulantné a terénne sociálne služby krízovej intervencie)

 

Činnosť oddelenia

Činnosť oddelenia je zameraná na starostlivosť o rodinu, deti, seniorov a na skupiny obyvateľstva ohrozené sociálnym vylúčením (bezdomovci, rómska komunita, ...) a základom je poskytovanie sociálneho poradenstva pri riešení nepriaznivých a krízových sociálnych situácií. Sociálne oddelenie úzko spolupracuje so štátnymi orgánmi a organizáciami, zariadeniami sociálnych služieb, obcami, občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami i ďalšími subjektmi, ktoré sa podieľajú na riešení sociálnej problematiky v meste a v kraji. 

Agenda oddelenia

vedúci zamestnanec: PhDr. Veronika Cagáňová s pracovnou náplňou:

 • agenda sociálneho poradenstva,
 • koncepčná a metodická činnosť, tvorbe nariadení, smerníc a podkladov k sociálnej politike mesta, príprava na poskytovanie sociálnych služieb a sociálnych programov mesta,
 • tvorba a implementácia projektov a grantov v sociálnej oblasti,
 • riadenie a koordinovanie činnosti zamestnancov sociálneho odd.,
 • kontrolná činnosť v rámci sociálnej oblasti v meste,
 • zodpovedá za Komunitný plán sociálnych služieb mesta, vyhodnocovanie a aktualizácia,
 • tvorba a implementácia štandardov kvality sociálnych služieb mesta Handlová,
 • práca s Informačným systémom MPSVaR SR,
 • splnomocnenec mesta pre potreby výkonu opatrovníctva (súdni chránenci mesta, procesný opatrovník na súdoch).

Kontakty: PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca odd. 0918 325 883

 

Sociálny pracovník mesta: PhDr. Jana Polakovičová s pracovnou náplňou:

 • agenda sociálneho poradenstva,
 • agenda výkonu osobitného príjemcu mesta v oblasti štátnych dávok,
 • agenda dotácií v hmotnej núdzi a nízkopríjmových rodín,
 • agenda výkonu opatrení SPOaSK (Zákon č. 305/2005) – šetrenia v teréne, spolupráca s ÚPSVaR, spracovávanie správ pre úrad a súdy,
 • terénna sociálna služba krízovej intervencie – šetrenia v teréne, vrátane práce s bezdomovcami,
 • agenda bytov osobitného určenia (DOS),
 • zástup vedúceho zamestnanca.

Kontakty: PhDr. Jana Polakovičová, sociálny pracovník mesta, 0917 616 391

 

Terénny sociálny pracovník: Mgr. Hana Štepaníková s pracovnou náplňou:

 • agenda výkonu opatrení SPOaSK (Zákon č. 305/2005) – povinnosti voči ÚPSVaR, účasť na prípadových konferenciách, rodinných konferenciách, sanácia rodinného prostredia,
 • agenda SPOaSK (Zákon č. 305/2005) – spolupráca s ÚPSVaR, s centrami pre deti a rodiny, príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého,
 • terénna sociálna služba krízovej intervencie – šetrenia v teréne, vrátane práce s bezdomovca,
 • agenda bytov osobitného určenia (DOS).

Kontakty: Mgr. Hana Štepaníková, terénny sociálny pracovník, 0917 372 750

 

Referent sociálnych služieb: Mgr. Zuzana Šaláteková s pracovnou náplňou:

 • agenda opatrovateľskej služby (koordinácia opatrovateliek, terénna kontrola výkonu OS, šetrenia v teréne, tvorba podkladov k rozhodovacej činnosti), agenda odľahčovacej služby, zabezpečuje i v rámci Spoločného obecného úradu pre obce Handlovskej doliny,
 • agenda sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci (IDA),
 • práca s Informačným systémom MPSVaR SR.

Kontakty: Mgr. Zuzana Šaláteková, referent sociálnych služieb mesta, 0918 325 880,

 

Posudkový sociálny pracovník mesta: Mgr. Michaela Sklenková s pracovnou náplňou:

 • tvorba posudkov a rozhodnutí, vrátane terénnej práce k získaniu pokladov, zabezpečuje i pre obce Handlovskej doliny,
 • agenda umiestňovania klientov do zariadení sociálnych služieb, spolupráca so zariadeniami a vyššími územnými krajmi, rovnako so zdravotníckymi zariadeniami,
 • agenda súdnych chránencov –  šetrenia v domácnosti, spolupráca so súdmi, písanie správ pre potreby súdu, spolupráca so zariadeniami, splnomocnenec mesta pre potreby výkonu opatrovníctva.

Kontakty: Mgr. Michaela Sklenková, posudkový sociálny pracovník, 0905 873 701

 

Komunitný pracovník mesta: Lucia Ácsová s pracovnou náplňou:

 • agenda príspevku pri narodení dieťaťa (vrátane kontroly zúčtovania dotácií),
 • agenda Denného centra (Klubu dôchodcov),
 • agenda sociálnych programov Odevná banka a Potravinová banka,
 • agenda požičiavania pomôcok,
 • vybrané aktivity sociálnej služby Komunitné centrum,
 • spolupráca s klubmi a združeniami pôsobiacimi v sociálnej oblasti,
 • spolupráca so školskými zariadeniami na území mesta,
 • zapisovateľka Rady seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov mesta Handlová,agenda dotácií v hmotnej núdzi a nízkopríjmových rodín.

Kontakty: Lucia Ácsová, komunitný pracovník mesta, 0908 120 760

 

Vaše postrehy, podnety a informácie, ktoré sa týkajú sociálnej oblasti v meste môžete zaslať priamo na sociálne oddelenie na emailovú adresu: socialne@handlova.sk

 

NÁRODNÝ PROJEKT

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (ďalej „NP TSP II“)

Hlavným cieľom projektu je začlenenie ľudí sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie smerom k životu v dôstojných podmienkach a to prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce a realizácie nadväzujúcich komplexných činností, umožňujúcich reálnu zmenu životných podmienok týchto osôb.

Náplňou je poskytovanie odborného poradenstva na individuálnej a inštitucionálnej úrovni v oblastí bývania, financií a zamestnania. V súlade s celkovou sociálnou situáciou človeka, jeho schopnosťami a reálnymi možnosťami možností poskytnúť formou odborných intervencií primeranú asistenciu a odbornú pomoc v riešení náročných situácií v oblasti bývania, financií a zamestnania. Významnou súčasťou je monitorovanie prostredia kde ľudia z marginalizovaných skupín žijú, resp. sa zdržiavajú najmä za účelom nadviazania spolupráce, kooperácie, sieťovania organizácií a inštitúcií v prospech hľadania riešení sociálnych problémov a podpory inklúzie osôb zo sociálne vylúčených skupín. Neoddeliteľnou súčasťou sú aktivity v prospech presadzovania práv a právom chránených záujmov znevýhodnených skupín obyvateľov na lokálnej a regionálnej úrovni. Projekt sa realizuje na základe Zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi Implementačnou agentúrou MPSVR SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) a mestom Handlová

Kontakty: Mgr. Andrea Koželuhová, terénny sociálny pracovník, 0917 136 273, Bc. Janette Feldsamová a Janka Radnaiová, terénne pracovníčky

 

Komunitné centrum

Vykonáva sa v budove ZŠ Morovnianska cesta v rámci detašovaného pracoviska sociálneho oddelenia MsÚ v rámci jeho činnosti.

Sociálna služba je určená pre fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii a poskytuje sa:

 • sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,
 • vykonáva preventívna aktivita,zabezpečuje záujmovú činnosť.

Vybavuje: PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca odd. 0918 325 883, PhDr. Jana Polakovičová, sociálny pracovník mesta, 0917 616 391, Lucia Ácsová, komunitný pracovník mesta, 0908 120 760

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
žiadosť- byt osobitného určenia (DOS) Veľkosť: 158.4 kB Formát: pdf Dátum: 29.1.2020
Komunitný plán soc. služieb 2014_2021 aktualizácia 2019 Veľkosť: 253.6 kB Formát: pdf Dátum: 29.1.2020
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Handlova 2014 -2021 aktualizacia Veľkosť: 937.2 kB Formát: pdf Dátum: 9.9.2020
Smernica 1_2022 + žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa Veľkosť: 256.6 kB Formát: pdf Dátum: 24.2.2022
VZN _1_2023_SS Veľkosť: 1.32 MB Formát: pdf Dátum: 24.4.2023
KPSS_2014_2023_predĺženie Veľkosť: 404.1 kB Formát: pdf Dátum: 24.4.2023
Smernica_SP_01_2023 Veľkosť: 936.1 kB Formát: pdf Dátum: 24.4.2023