Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oddelenie daní a podnikateľskej činnosti

Ing. Mária Lenková, vedúca oodelenia, tel: 046/ 519 25 17

email:

maria.lenkova@handlova.sk

dane@handlova.sk

Úlohou oddelenia je:

- spracovanie miestnych daní a poplatku za komunálny odpad

- poradenstvo

- rozhodnutia pri začatí podnikateľskej činnosti - prenájom pozemkov a nebytových priestorov na podnikateľskú činnosť

Správne poplatky

  • Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra 9,50 € / 4,50€ v prípade podania elektronicky
  • Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva 9,50 € / 4,50€ v prípade podania elektronicky
  • Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správcu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa osobitného predpisu 9,50 € / 4,50€ v prípade podania elektronicky
  • Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50 €
  • Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 €
  • Vydanie potvrdenia obcou alebo orgánom finančnej správy podľa osobitného predpisu 3,- €
  • Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ 1,50 €
  • Vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, za každé vyjadrenie 100,- €