Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oddelenie daní a podnikateľskej činnosti

Ing. Mária Lenková, vedúca oodelenia, tel: 046/ 519 25 17

email:

maria.lenkova@handlova.sk

dane@handlova.sk

Úlohou oddelenia je:

- spracovanie miestnych daní a poplatku za komunálny odpad

- poradenstvo

- rozhodnutia pri začatí podnikateľskej činnosti - prenájom pozemkov a nebytových priestorov na podnikateľskú činnosť

Správne poplatky

a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa osobitného predpisu - 14 eur

b) Vydanie potvrdenia obcou alebo orgánom finančnej správy podľa osobitného predpisu - 5 eur

c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ - 2 eurá

d) Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného predpisu - 25 eur

e) Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva - 14 eur

f) Žiadosť o prerušenie daňového konania - 14 eur

g) Vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, za každé vyjadrenie - 100 eur

h) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencia - 10 eur

i) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka - 2 eurá

 

Oslobodenie:

1. Od poplatku podľa položky písmen a), b) a c) je oslobodené vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
2. Od poplatku podľa položky písmen a), b) a c) je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu.

Poznámka:
Poplatok podľa položky písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

 

Podľa § 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch:

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom poštového podniku vykonávajúceho činnosť osvedčujúcej osoby (ďalej len „osvedčujúca osoba“) a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 50 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.