Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Referát dopravy

Ing. Ivan Kartáč

Kontakt: +421 915 874 998, Podnikateľský inkubátor, Námestie baníkov 5

Stránkové hodiny - kliknite sem

e-mailivan.kartac@handlova.sk

 

EVIDENCIA PORÚCH A POŠKODENÍ NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH V MESTE HANDLOVÁ

Opravy miestnych komunikácií sa vykonávajú v závislosti od finačných možností mesta a klimatických podmienok. Ďakujeme za pochopenie!

Agenda:

Výkon miestnej štátnej správy na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií, ktorú mesto vykonáva ako prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách :

 • výkon štátneho odborného dozoru nad miestnymi a účelovými komunikáciami (ďalej len „pozemné komunikácie“),
 • určovanie použitia prenosného a trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia na pozemných komunikáciách,
 • povoľovanie vyhradených parkovacích miest na pozemných komunikáciách,
 • vydávanie povolení na pripájanie pozemných komunikácií,
 • vydávanie povolení na zriadenie vjazdov a výjazdov na susedné nehnuteľnosti,
 • povoľovanie uzávierok, obchádzok a odklonov na pozemných komunikáciách,
 • vydávanie povolení na zvláštne užívanie pozemných komunikácií:
 1. preprava nadmieru ťažkých alebo rozmerných predmetov a používanie vozidiel, ktorých rozmery alebo hmotnosť presahujú mieru ustanovenú osobitnými predpismi, ak sa má takáto preprava uskutočniť na území mesta po miestnych a účelových komunikáciách,
 2. umiestňovanie zariadení alebo predmetov na pozemných komunikáciách, najmä predajných, reklamných alebo zábavných,
 3. umiestňovanie, skladanie a nakladanie predmetov, zariadení alebo materiálu na pozemných komunikáciách, neslúžiacich na údržbu a opravy týchto komunikácií, ak sa nemajú bezodkladne odstrániť,
 4. usporadúvanie akcií, umiestňovanie vecí a zariadení (napríklad hospodárskych, kultúrnych, zábavných, skladov, predajní, používanie reproduktorov, nevhodných svetelných zdrojov) v blízkosti pozemných komunikácií, ak by sa ich prevádzkou alebo umiestnením, prípadne prevádzkovým ruchom nimi vyvolaným mohla ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky,
 5. hnanie stáda dobytka po pozemných komunikáciách,
 6. vláčenie kmeňov alebo iných predmetov, ktorými by sa mohla pozemná komunikácia poškodiť,
 7. zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údržby nadzemných a podzemných vedení každého druhu)
 • povoľovanie výnimiek zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemných komunikácií,
 • rozhodovanie o umiestňovaní a druhovom zložení cestnej zelene a o výrube jej drevín po dohode s orgánom životného prostredia,
 • vybavovanie petícií a sťažností na úseku dopravy,
 • udeľovanie pokút právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie v zmysle § 22a cestného zákona,
 • prejednávanie priestupkov, ktorých sa dopustí fyzická osoba, v zmysle § 22c cestného zákona a zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Výkon činnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie v zmysle § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov :

 • vydávanie stavebných a užívacích povolení na pozemné komunikácie,
 • povoľovanie zmien stavieb pozemných komunikácií,
 • - vydávanie oznámení k ohláseniam drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác na pozemných komunikáciách,
 • vydávanie záväzných stanovísk k projektovým dokumentáciám stavieb a územnému plánu mesta z hľadiska dopravy,
 • výkon štátneho stavebného dohľadu.

Výkon činnosti správneho orgánu na úseku cestnej dopravy v zmysle zákona NR SR č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej doprave“) :

 • udeľovanie a odnímanie dopravnej licencie na autobusovú linku nepresahujúcu územie mesta,
 • vydávanie súhlasu v konaní o udeľovaní dopravnej licencie na vnútroštátnu a medzinárodnú autobusovú dopravu na dožiadanie správneho orgánu na zastavovanie v meste na zriadenej zastávke a určovanie stanovištia vozidlám dopravcov mimo ich priestorov v meste,
 • schvaľovanie cestovného poriadku autobusovej linky nepresahujúcej územie mesta,
 • spolupráca s mestom pri uzavieraní zmluvy o výkone vo verejnom záujme s dopravcom,
 • výkon odborného dozoru nad cestnou dopravou v meste,
 • ukladanie pokút dopravcom za porušenie povinností uvedených v § 35 ods. 1 a 2 zákona o cestnej doprave,
 • prejednávanie priestupkov v zmysle § 36 zákona o cestnej doprave a zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ak boli spáchané v pôsobnosti mesta.

Výkon činnosti stavebného úradu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov :

 • povoľovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác,
 • povoľovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení, pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom

Správne poplatky 

 • Povolenie na zvláštne užívanie miestnych ciest a verejných účelových ciest - Položka 82 písm. c)  80 eur

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť poplatok podľa tejto položky o 50 % alebo o 100 %. V závislosti od rozsahu a doby užívania pozemnej komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok podľa tejto položky o 50 %, o 100 % alebo o 200 %.

 • Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych ciest - Položka 83 písm. e)  70 eur
 • Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych ciest - Položka 83 písm. f)  40 eur
 • Povolenie na pripojenie účelovej cesty na miestnu cestu - Položka 84 písm. b)  40 eur          

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

Poznámky

 • Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
 • Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.
 • Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti - Položka 85 písm. c)  30 eur

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena a), c) alebo d) tejto položky zvýšiť až na  päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.