Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Organizačná schéma

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) a písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 12 Štatútu Mesta Handlová schvaľuje Mestské zastupiteľstvo Mesta Handlová tento

Organizačný poriadok
Mestského úradu v Handlovej

 

Prvá hlava
Všeobecné ustanovenia

1. Účel a obsah

Organizačný poriadok Mestského úradu v Handlovej je základnou organizačnou normou Mestského úradu v Handlovej (ďalej len MsÚ).

Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov Mesta Handlová (ďalej len mesta), pracujúcich v MsÚ.

Organizačný poriadok upravuje a vymedzuje:

 • postavenie a pôsobnosť MsÚ,
 • vzťah MsÚ k Mestskému zastupiteľstvu Mesta Handlová (ďalej len MsZ), k jeho orgánom a k primátorovi Mesta Handlová (ďalej len primátor mesta) ,
 • rozsah právomocí a kompetencie prednostu MsÚ a vedúcich oddelení, ich všeobecné a odborné činnosti a ich vzájomné vzťahy,
 • organizačnú štruktúru MsÚ
 • vzťahy k orgánom štátnej správy, k vyšším územným celkom, k Slovenskému odborovému zväzu verejnej správy (SLOVES) a iným organizáciám,
 • vzťahy k organizáciám, ku ktorým plní Mesto Handlová zakladateľskú alebo zriaďovateľskú funkciu.

Druhá hlava
Postavenie a pôsobnosť MsÚ

2. Právne postavenie MsÚ

MsÚ je výkonným orgánom MsZ a primátora mesta, zložený zo zamestnancov mesta.Zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh primátora mesta, MsZ a orgánov MsZ.

MsÚ nie je právnickou osobou a nemá právnu subjektivitu.

MsÚ zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie MsZ a mestskej rady (ďalej len MR), vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta (ďalej len VZN), uznesenia MsZ, MR, rozhodnutia primátora mesta a verejné vyhlášky.

MsÚ má sídlo a poštovú adresu: Mestský úrad v Handlovej, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

3. Pôsobnosť MsÚ

MsÚ vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy mesta, najmä:

 • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy mesta a orgánov MsZ a je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
 • pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie MsZ, MR a komisií MsZ,
 • spracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora mesta vydaných v správnom a daňovom konaní, vykonáva prípravu návrhov VZN mesta , uznesení MsZ a rozhodnutí primátora mesta,
 • koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov založených a zriadených mestom,
 • organizačno-technicky zabezpečuje ďalšie činnosti, ktoré súvisia s plnením úloh samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy v zmysle platných právnych predpisov.

4. Financovanie a hospodárenie MsÚ

Rozpočtovanie, financovanie a hospodárenie MsÚ sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a Rozpočtovými pravidlami mesta v zmysle platnej legislatívy a tvorí súčasť rozpočtu mesta na príslušný kalendárny rok. Rozpočet mesta musí obsahovať samostatnú položku obsahujúcu rozsah objemu mzdových prostriedkov, ako aj rozsah finančných prostriedkov určených na nákup technických prostriedkov.

Výšku finančných prostriedkov na správu MsÚ v príslušnom kalendárnom roku schvaľuje MsZ.

MsZ môže v odôvodnených prípadoch výšku finančných prostriedkov na správu MsÚ upraviť v priebehu kalendárneho roka, spravidla na návrh primátora mesta. Týmito prípadmi sú najmä:

 • nová právna úprava
 • organizačná zmena
 • systémové opatrenia.

(4) MsÚ je povinný v komplexnom systéme riadenia mesta zabezpečovať dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení so všetkými verejnými prostriedkami.

 

Tretia hlava
Postavenie volených orgánov,
mestskej polície a hlavného kontrolóra vo vzťahu k MsÚ

5. Mestské zastupiteľstvo


MsZ vo vzťahu k MsÚ vykonáva a plní nasledovné úlohy :

 • schvaľuje rozpočet mesta vrátane časti týkajúcej sa MsÚ, t.j. rozsahu objemu finančných prostriedkov na správu MsÚ, jeho úpravy a kontroluje jeho čerpanie,
 • uznesením ukladá konkrétne úlohy zamestnancom MsÚ,
 • schvaľuje Organizačný poriadok MsÚ a jeho prípadné zmeny a doplnky,
 • schvaľuje Poriadok odmeňovania zamestnancov Mesta Handlová vypracovaný podľa osobitných predpisov.

6. Primátor mesta

Funkcia primátora mesta je verejná funkcia.

Primátor mesta vo vzťahu k MsÚ vykonáva všetky kompetencie, ktoré nie sú vyhradené MsZ a plní najmä tieto úlohy:

 • vykonáva správu mesta v súlade so zákonmi a VZN mesta,
 • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) alebo VZN mesta vyhradené MsZ,
 • je štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta,
 • je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta,
 • je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch,
 • vymenúva a odvoláva prednostu MsÚ,
 • udeľuje plnú moc k zastupovaniu mesta v právnych záležitostiach.

Za účelom koordinácie plnenia úloh mesta zvoláva gremiálne porady.

Primátor mesta sa týmto Organizačným poriadkom splnomocňuje k vytváraniu oddelení MsÚ, stanoveniu náplne ich práce, doplneniu a prerozdeleniu práce jednotlivých oddelení a útvarov, a to na základe návrhu prednostu MsÚ alebo ak nastane potreba zmeny, resp. doplnenia na základe zákona alebo iných skutočností.

Primátor môže písomne poveriť a delegovať niektoré svoje právomoci aj na ďalších zamestnancov v zmysle § 9 Zákonníka práce v platnom znení, pokiaľ to nevylučuje zákon o obecnom zriadení.
 

7. Zástupca primátora

Funkciu zástupcu primátora mesta vykonáva poslanec MsZ. Zástupca primátora mesta počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje primátora mesta, ktorého na návrh primátora na tento účel zvolí spravidla na celé funkčné obdobie MsZ z poslancov MsZ. Zástupca primátora je členom MR. Voľbou do funkcie zástupcu primátora sa nezakladá jeho pracovný pomer s mestom. Mesto poskytuje zástupcovi primátora za výkon činnosti primeranú odmenu. Výšku odmeny stanovuje MsZ. MsZ na návrh primátora mesta ustanoví okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca primátora oprávnený vykonávať.

Okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca primátora oprávnený vykonávať počas prítomnosti primátora mesta:

 • zabezpečuje prípravu zasadnutí MsZ po stránke vecnej i obsahovej náplne v súlade s rokovaniami MR a tiež prípravu zasadnutí MR,
 • koordinuje v súčinnosti s odbornými útvarmi MsÚ činnosť všetkých komisií MsZ v súčinnosti s MR a MsZ,
 • konzultuje s poslancami materiály pripravované na rokovanie MR a MsZ,
 • podieľa sa na tvorbe, kontrole a realizácii rozvojových programov mesta,
 • podieľa sa na získavaní finančných prostriedkov pre potreby mesta,
 • plní úlohy určené primátorom mesta a MsZ,
 • podieľa sa na zabezpečovaní agendy všetkých orgánov mesta,
 • zodpovedá za vypracúvanie odborných usmernení a metodických pokynov zo zverenej oblasti,
 • zodpovedá za pripomienkovanie všeobecne záväzných noriem, interných predpisov a iných riadiacich aktov,
 • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora mesta.

Okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca primátora oprávnený vykonávať počas neprítomnosti primátora mesta :

 • všetky úkony a činnosti uvedené v § 7 ods. (2),
 • bežné úkony súvisiace s činnosťou MsZ a so zabezpečením chodu mesta,
 • vedenie zasadnutí MR a MsZ,
 • v majetkovo – právnych vzťahoch úkony smerujúce k uzatvoreniu zmlúv resp. dohôd, t.j. zúčastňuje sa rokovaní, podieľa sa na zhromažďovaní a spracovávaní podkladov a pod., nie je však oprávnený zmluvy prípadne dohody podpisovať,
 • v pracovnoprávnych vzťahoch sa podieľa na zhromažďovaní údajov a podkladov k pracovnoprávnym úkonom, nie je oprávnený podpisovať právne listiny ohľadne vzniku, zmeny a zániku pracovného pomeru a pracovných činností mimo pracovného pomeru,
 • stretnutia s občanmi ohlásenými na prerokovanie svojich žiadostí, pripomienok a podnetov,
 • rozhodovať vo veciach, na ktoré bolo primátorom vydané osobitné splnomocnenie, a to aj nad rámec uvedený v § 7 tohto Organizačného poriadku, pokiaľ to nie je v rozpore s platnou právnou úpravou.

V prípade zániku mandátu primátora mesta pred uplynutím funkčného obdobia v zmysle zákona o obecnom zriadení, zástupca primátora plnení všetky funkcie primátora mesta v plnom rozsahu. Zastupovanie sa končí zložením sľubu novozvoleného primátora. Zástupcovi primátora mesta, ktorý plní úlohy podľa ods. (3), patrí plat podľa osobitného zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platných pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

8. Vzťah ostatných orgánov mesta k MsÚ

MR má právo žiadať zamestnancom mesta o realizáciu svojich uznesení a uznesení MsZ.

Komisie MsZ majú právo požadovať od zamestnancov mesta odborné podklady a organizačné zabezpečenie pre svoje rokovanie.

Hlavný kontrolór vykonáva vo vzťahu k MsÚ kontrolnú činnosť v zmysle § 18 zákona o obecnom zriadení ako aj podľa osobitných právnych predpisov.

MsÚ spolupracuje s Mestskou políciou pri výkone VZN mesta, uznesení MsZ, MR a rozhodnutí primátora mesta.

9. Mestská polícia

Mestská polícia (ďalej len MsP) nie je právnickou osobou a nemá právnu subjektivitu.

MsP je poriadkový útvar, ktorý zriaďuje a zrušuje mesto VZN. Jej základné úlohy, činnosť, práva a povinnosti upravuje zákon č. 564/1991 Zb o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

Vnútornú štruktúru a postavenie MsP upravujú osobitné vnútorné predpisy schválené MsZ (Pracovný poriadok Mestskej polície v Handlovej a Štatút Mesta Handlová).

Na čele MsP je náčelník MsP, ktorý zabezpečuje a zodpovedá za plnenie úloh vyplývajúcich z osobitných predpisov a úloh uložených orgánmi mesta a plní ďalšie funkcie na základe splnomocnenia primátora mesta.

Mestský dobrovoľný hasičský zbor je súčasťou MsÚ. Je zložený z veliteľa zboru a členov zboru. Veliteľa zboru menuje a odvoláva MsZ. Mestský dobrovoľný hasičský zbor je podriadený primátorovi mesta. Veliteľ zboru a členovia zboru nevykonávajú svoju činnosť v hasičskom zbore v pracovnom pomere ako svoje zamestnanie, ale sú iba členmi hasičského zboru na základe dobrovoľnosti. Zabezpečovanie organizácie, činnosti a samotnej akcieschopnosti mestského hasičského zboru sa uskutočňuje prostredníctvom spolupráce s kompetentným referentom MsÚ v Handlovej.

 

Štvrtá hlava
Organizácia MsÚ a jeho členenie

10. Úvodné ustanovenie

MsÚ je tvorený zamestnancami mesta.

Prácu MsÚ vedie a organizuje prednosta MsÚ a primátor mesta.

Na čele MsÚ je prednosta MsÚ.

MsÚ sa vnútorne člení na oddelenia a samostatné útvary .

Pokiaľ tento organizačný poriadok nevymedzí príslušnosť pre vykonanie niektorých činností, vybavuje vec oddelenie, ktoré obvykle príbuzné činnosti vykonáva. V sporných prípadoch rozhoduje prednosta MsÚ.

 

11. Stupne riadenia

Na MsÚ sú tieto stupne riadenia:

 • primátor mesta,
 • prednosta MsÚ,
 • vedúci oddelení .

Vytváranie ďalších organizačných stupňov riadenia je v kompetencii primátora mesta.

 

12. Prednosta MsÚ

Prednosta MsÚ je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta.

Prednosta MsÚ je v priamej riadiacej právomoci primátora mesta a za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta.

Prednosta MsÚ:

 • riadi a koordinuje činnosť oddelení a samostatných útvarov MsÚ a za svoju činnosť sa zodpovedá primátorovi mesta,
 • dohliada na zvyšovanie efektívnosti činnosti MsÚ, prijíma opatrenia na racionalizáciu organizácie práce, zlepšovanie pracovných podmienok a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov mesta,
 • sleduje plnenie úloh samosprávy mesta, najmä z hľadiska dodržiavania zákonnosti a podľa potreby prijíma opatrenia na zlepšenie práce,
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach MsZ a MR s hlasom poradným a spolu s primátorom podpisuje zápisnice z ich zasadnutí,
 • v súčinnosti s primátorom mesta organizuje a riadi prácu na úseku civilnej ochrany v čase nebezpečenstva, živelnej pohromy a havárie ako aj v prípade iného ohrozenia,
 • zastupuje MsÚ vo vzťahu k tretím osobám,
 • v záujme koordinácie a zabezpečenia úloh MsÚ zvoláva porady vedúcich oddelení a samostatných útvarov,
 • určuje popis pracovných činností vedúcich oddelení MsÚ a samostatných útvarov,
 • plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží MsZ a primátor mesta v rozsahu kompetencií samosprávy.

Prednosta MsÚ plní aj ďalšie úlohy najmä:

 • predkladá primátorovi návrhy na personálne obsadenie funkčných miest zamestnancov mesta, ktoré sa obsadzujú výberovým konaním v zmysle § 4 zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o výkone práce vo verejnom záujme) ,
 • podáva návrh primátorovi mesta na rozviazanie pracovného pomeru so zamestnancami mesta v zmysle príslušných ustanovení zákona o výkone práce vo verejnom záujme , Zákonníka práce a Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Handlová,
 • v rozsahu svojho postavenia je oprávnený konať vo veciach obchodných, pracovnoprávnych a administratívnych s výnimkou tých, kde je výlučná právomoc primátora mesta.

V čase neprítomnosti zastupuje prednostu MsÚ na základe písomného poverenia a rozsahu vymedzených pôsobností zástupca určený z priamych podriadených.

13. Vedúci oddelenia

Vedúci oddelenia riadi a zodpovedá za riadne plnenie úloh oddelenia. Je podriadený prednostovi MsÚ.

Miesto vedúceho oddelenia sa obsadzuje výberovým konaním.

Vedúci oddelenia plní najmä tieto úlohy a povinnosti:

 • riadi, organizuje, koordinuje a kontroluje prácu riadeného útvaru a zodpovedá za výkon a riadne plnenie jeho úloh,
 • určuje zamestnancom oddelenia popis pracovných činností,
 • zodpovedá za dodržiavanie zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov, základných predpisov mesta a vnútorných aktov riadenia v pôsobnosti svojho oddelenia,
 • zodpovedá za správnosť vydaných rozhodnutí mesta,
 • navrhuje prednostovi MsÚ opatrenia na zlepšenie práce oddelenia na základe vlastnej riadiacej a kontrolnej činnosti,
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach MsZ a v prípade potreby aj na zasadnutiach MR a komisií MsZ a predkladá za oddelenie materiály,
 • informuje svojich podriadených o úlohách vyplývajúcich z rokovaní orgánov mesta, z porád primátora mesta a prednostu MsÚ,
 • sleduje platné právne normy a oboznamuje s nimi podriadených zamestnancov,
 • je správcom príslušných oddielov rozpočtu podľa náplne činnosti oddelenia,
 • zodpovedá za hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti oddelenia,
 • zodpovedá za správne stanovenie a čerpanie rozpočtu počas príslušného rozpočtového obdobia,
 • v rámci potreby spolupráce zúčastňuje sa schôdzí a stretnutí poslancov s obyvateľmi mesta a spolupracuje s ostatnými vedúcimi zamestnancami a s poslancami MsZ.

Vedúceho oddelenia zastupuje v prípade neprítomnosti ním poverený zástupca v rozsahu zverenej pôsobnosti.

 

14. Organizačná štruktúra

MsÚ sa vnútorne člení na oddelenia a samostatné útvary:

 • oddelenie ekonomické
 • oddelenie daní, poplatkov a podnikateľskej činnosti
 • oddelenie investičnej činnosti, ÚP, ochrany životného prostredia a dopravy
 • oddelenie sociálne
 • oddelenie majetkovo-právne
 • oddelenie evidencie a vnútornej správy
 • oddelenie regionálneho rozvoja a strategického plánovania
 • oddelenie spoločného obecného úradu

Samostatné postavenie v rámci organizačnej štruktúry na úrovni oddelenia má kancelária sekretariátov, a to sekretariát primátora, sekretariát zástupcu primátora a sekretariát prednostu MsÚ. Kancelária sekretariátov je v priamej riadiacej pôsobnosti primátora mesta, zástupcu primátora a prednostu MsÚ.

Základná organizačná schéma MsÚ tvorí prílohu č. 1 tohto Organizačného poriadku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

V súlade s týmto Organizačným poriadkom sú vypracované všeobecné a odborné činnosti oddelení a samostatných útvarov, ktoré sú podrobne špecifikované v ich obsahových náplniach činností.

 

15. Oddelenia mestského úradu 

Oddelenia MsÚ sú základnými organizačnými útvarmi, ktoré riadi a vedie vedúci oddelenia. Jednotlivé oddelenia medzi sebou úzko spolupracujú pri plnení úloh, ktoré pre ne vyplývajú z platnej právnej úpravy a obsahovej náplne činnosti jednotlivých oddelení MsÚ. V organizácii a riadení práce oddelení MsÚ sa musia uplatňovať tieto základné princípy:

 • spolupráca oddelení pri výkone svojej činnosti najmä v otázkach, ktoré patria do právomoci dvoch alebo aj viacerých oddelení,
 • koordinácia stanovísk,
 • riešenie sporov pri zabezpečovaní pracovných úloh – vedúcimi oddelení, spory sa predovšetkým riešia dohodou, ak nedôjde k dohode, rozhodne prednosta MsÚ.

Všetky oddelenia plnia na svojom úseku úlohy, ktoré pre ich zamestnancov vyplývajú z náplne práce, najmä však plnia tieto všeobecné pracovné činnosti:

 • zabezpečujú plnenie uznesení MsZ a MR na úsekoch svojej pôsobnosti a podávajú o ich plnení správu orgánom mesta,
 • zabezpečujú odborné podklady pre rokovanie orgánov mesta,
 • organizačno-technicky zabezpečujú plnenie úloh vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy na samosprávu,
 • pripravujú a vypracúvajú písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydávaných v správnom a daňovom konaní,
 • koordinujú činnosť podnikateľských a ostatných subjektov mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta,
 • riešia podnety a nedostatky na ktoré poukázala, prípadne odstránenie ktorých požaduje príslušná komisia MsZ, resp. iný poradný orgán primátora
 • na svojom úseku prerokúvajú a realizujú návrhy a interpelácie poslancov,
 • poskytujú odborné podklady komisiám MsZ a iným poradným orgánom primátora mesta, na ich požiadanie sa zúčastňujú rokovaní a obhliadok uskutočňovaných týmito orgánmi,
 • spolupracujú na odbornej realizácii poslancami navrhnutých koncepcií rozvoja mesta,
 • spracovávajú odborné podklady na tvorbu rozpočtu mesta za svoje úseky, vypracúvajú a kontrolujú opatrenia na jeho plnenie,
 • zabezpečujú na svojich oddeleniach oboznamovanie sa s novými právnymi predpismi a informáciami,
 • poskytujú súčinnosť kontrolným orgánom,
 • spolupracujú pri riešení spoločných úloh, ktoré sa týkajú viacerých oddelení,
 • pripravujú návrhy a zmeny VZN mesta v oblasti svojej pôsobnosti a zabezpečujú ich výkon,
 • zodpovedajú za dodržiavanie platnej legislatívy a interných predpisov v rámci činnosti oddelenia,
 • zabezpečujú ochranu osobných údajov, ktoré spracúvajú.

Oddelenia plnia aj ďalšie úlohy, ktoré im uloží prednosta MsÚ, primátor mesta a zástupca primátora mesta, pokiaľ to má úzku spätosť s obsahovou náplňou toho ktorého oddelenia MsÚ.

Oddelenia MsÚ na svojom úseku realizujú výkon rozhodnutia mesta, a to za prípadnej súčinnosti s ostatnými oddeleniami, MsP, prípadne s ďalšími štátnymi orgánmi.

 

16. Zamestnanci pracujúci na mestskom úrade

Zamestnanci pracujúci na MsÚ sú zamestnancami mesta.

Práva a povinnosti zamestnancov pracujúcich na MsÚ sú upravené v zákone o výkone práce vo verejnom záujme, Zákonníku práce a v predpisoch na jeho vykonanie ako aj v ďalších všeobecne záväzných predpisoch a v Pracovnom poriadku zamestnancov Mesta Handlová.

Práva a povinnosti zamestnancov sú zakotvené tiež v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve, vo vnútroorganizačných predpisoch a v pokynoch a príkazoch primátora mesta.

Každý zamestnanec pracujúci na MsÚ je povinný v plnom rozsahu riadne a včas vykonávať úkony súvisiace so zabezpečovaním plnenia úloh samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy najmä:

 • vykonávať kvalitne a včas všetky práce vyplývajúce z jeho pracovnej zmluvy,
 • spolupracovať s ostatnými zamestnancami pri plnení úloh,
 • v rámci potreby napomáhať poslancom v ich práci,
 • zvyšovať si odbornú kvalifikáciu,
 • dbať vo svojej činnosti na dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, morálky a etiky  plniť príkazy nadriadeného.

Zamestnanec nesmie informácie získané v zamestnaní použiť spôsobom, ktorý by poškodzoval Mesto Handlová.

 

17. Zastupovanie

Prednostu MsÚ zastupuje počas jeho neprítomnosti na základe písomného poverenia prednostom poverený vedúci oddelenia. Poverenie je na dobu neurčitú, resp. na dobu určitú. Pri zastupovaní prednostu MsÚ ho určený zástupca zastupuje v plnom rozsahu jeho kompetencií, okrem návrhov týkajúcich sa pracovno-právnych vzťahov a odmeňovania zamestnancov.

Vedúci oddelení sú povinní písomne určiť na čas svojej neprítomnosti svojich stálych zástupcov.

Ďalší zamestnanci oddelení sa zastupujú navzájom v rozsahu vymedzenom vedúcim oddelenia. Rozsah zastupovania musí byť stanovený tak, aby v prípade neprítomnosti ktoréhokoľvek zamestnanca bol zabezpečený výkon jeho agendy aspoň v nevyhnutnom rozsahu.

Pri dlhodobom zastupovaní presahujúcom spravidla viac ako štyri týždne je vedúci zamestnanec povinný vymedziť rozsah zastupovania v písomnom poverení a informovať svojho zástupcu o všetkých záležitostiach a úlohách.

Zástupca je povinný informovať zastupovaného o všetkých úlohách a skutočnostiach, ktoré vybavil počas jeho neprítomnosti.

 

18. Odovzdávanie a preberanie funkcie

Pri odovzdávaní funkcie sa vyhotoví zápis o stave plnenia úloh príslušného oddelenia, spisov, korešpondencie a o stave majetkových hodnôt. Zápis podpíše odovzdávajúci a preberajúci zamestnanec a ich bezprostredný nadriadený. Zápis sa založí do osobného spisu preberajúceho zamestnanca.

Pri preberaní funkcie so zodpovednosťou za zverené hodnoty sa vykoná inventúra zverených hodnôt a spíše sa dohoda o hmotnej zodpovednosti, ktorú podpíše preberajúci zamestnanec.

 

19. Odborné komisie

Primátor mesta môže zriaďovať zo zamestnancov MsÚ svoje odborné pracovné komisie ako svoje poradné orgány, ktoré majú stály alebo dočasný charakter.

Stálymi komisiami primátora sú najmä:

 • škodová komisia
 • inventarizačná komisia
 • likvidačná komisia.

Dočasnými komisiami primátora sú najmä:

 • výberová komisia
 • komisie na riešenie najdôležitejších otázok života mesta.

Členovia komisií primátora obdržia písomné menovacie dekréty.

 

20. Vnútroorganizačné normy

Činnosť MsÚ sa riadi okrem všeobecne záväzných právnych predpisov, Štatútu mesta a tohto Organizačného poriadku aj ďalšími vnútroorganizačnými predpismi, ktorými sú:

 • organizačné normy
 • pracovný poriadok
 • poriadok odmeňovania
 • podpisový poriadok
 • registratúrny poriadok,
 • zásady, smernice a pokyny primátora alebo prednostu MsÚ - určujú spôsob vykonávania určitej agendy po obsahovej a formálnej stránke,
 • príkazy primátora alebo prednostu MsÚ - ukladajú individuálne, konkrétne vymedzené a termínované úlohy ,
 • obežníky - sú písomné informácie o závažných skutočnostiach, ktoré sa týkajú činnosti všetkých zamestnancov MsÚ.

 

Piata hlava

21. Správa registratúry

Za organizáciu a riadny chod správy registratúry na MsÚ zodpovedajú jednotliví vedúci oddelení MsÚ a prednosta MsÚ.

Každý zamestnanec je povinný správne zaobchádzať s pridelenými písomnosťami a včas ich vybavovať . Zodpovedá za ich ochranu.

Vyhotovenie, odosielanie, označovanie, príjem a triedenie zásielok, obeh, archivovanie a skartáciu písomností podrobne upravuje Registratúrny poriadok MsÚ Handlová.

 

22. Obeh písomností

Obeh účtovných dokladov podrobne upravujú Zásady pre obeh a preskúmanie účtovných dokladov .
 

Šiesta hlava

23. Pečiatky

Používanie úradných pečiatok Mesta Handlová sa upravuje v Registratúrnom poriadku MsÚ Handlová.

 

Siedma hlava

24. Ochrana majetku obce

Za ochranu objektov a zvereného majetku v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi zodpovedá primátor mesta, prednosta MsÚ, vedúci oddelení ako aj ďalší zamestnanci pracujúci na mestskom úrade v rozsahu svojej pôsobnosti.

Základné vzťahy, práva a povinnosti zamestnancov pri ochrane majetku mesta v objektoch mestského úradu upravujú „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Handlová“.

Súčasťou „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Handlová“ je spôsob rozdelenia a úschovy kľúčov od dvier a brán objektov vo vlastníctve a v užívaní MsÚ.

 

Ôsma hlava

25. Vzťah MsÚ a SLOVES-u

Vzťahy vzájomnej spolupráce MsÚ a Slovenského odborového zväzu verejnej správy sú upravené zákonom o výkone práce vo verejnom záujme, Zákonníkom práce,
Kolektívnou zmluvou uzatvorenou medzi Mestom Handlová a Slovenským
odborovým zväzom verejnej správy a v ďalších predpisoch.
 

Deviata hlava

26. Vzťah MsÚ k orgánom štátnej správy, k vyšším územným celkom a k iným organizáciám

MsÚ pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátnej správy na ústrednej úrovni a s orgánmi štátnej správy, ktoré majú sídlo na území mesta.

MsÚ pri plnení svojich úloh spolupracuje s Trenčianskym samosprávnym krajom so sídlom v Trenčíne .

MsÚ pri plnení svojich povinností spolupracuje tiež s organizáciami miest a obcí Slovenska, s profesnými združeniami samosprávy a inými samosprávnymi združeniami.

MsÚ pri plnení svojich povinností spolupracuje s neziskovými organizáciami a subjektmi tretieho sektoru.

 

Desiata hlava

27. Vzťah MsÚ k subjektom, ku ktorým plní Mesto Handlová zakladateľskú alebo zriaďovateľskú funkciu

K subjektom, ku ktorým Mesto Handlová vystupuje ako zakladateľ alebo zriaďovateľ, MsÚ zabezpečuje administratívny výkon zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie, metodicky usmerňuje a koordinuje ich činnosť, kontroluje výkon činností, za účelom ktorých vznikli, a to v súlade so všeobecne záväznými predpismi.
 

Jedenásta hlava

28. Všeobecné a záverečné ustanovenia

Splnomocnenie MsZ pre primátora mesta.MsZ splnomocňuje primátora mesta vykonávať:

 • menšie organizačné zmeny formou doplnkov k organizačnej štruktúre MsÚ z dôvodov zabezpečenia efektívneho riadenia činností organizačných útvarov MsÚ a plnenia ich úloh,
 • racionalizačné opatrenia na zníženia stavu zamestnancov školských zariadení mesta bez právnej subjektivity po predchádzajúcom odporúčaní MR, na základe predloženého návrhu referenta pre školstvo,
 • prechodné zvýšenie stavu zamestnancov z dôvodov:
 • dlhodobého zastupovania počas práceneschopnosti zamestnancov na zabezpečenie plynulého výkonu činnosti oddelení MsÚ,
 • zmien platnej legislatívy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na mesto,
 • zabezpečenia organizácie menších obecných služieb v meste, absolventskej praxe a iných dohôd vyplývajúcich zo zákona o zamestnanosti uzavretých s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny,
 • zabezpečenia organizácie a plnenia úloh v rámci projektov, z ktorého sú tieto
 • zamestnanecké miesta financované.

Vedúci zamestnanci mesta sú povinní zabezpečiť oboznámenie podriadených zamestnancov s týmto Organizačným poriadkom najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti a u zamestnancov, ktorí nastupujú do zamestnania, v deň nástupu do zamestnania. Zamestnanci sa oboznamujú aj s prípadnými jeho zmenami ako aj s doplnkami, o čom sa vedie písomná evidencia. Vedúci zamestnanci sú zároveň povinní vyžadovať jeho dôsledné dodržiavanie.

Organizačný poriadok Mestského úradu v Handlovej sa nachádza u vedúcich jednotlivých oddelení a v kancelárií sekretariátov primátora mesta a prednostu MsÚ, ktorí sú povinní umožniť do neho nahliadnuť.

Tento Organizačný poriadok Mestského úradu v Handlovej schválilo Mestské zastupiteľstvo Mesta Handlová dňa 23.08.2007 prijatím uznesenia č. 292.

Schválením tohto Organizačného poriadku sa ruší Organizačný poriadok Mestského úradu v Handlovej zo dňa 15.12.2005 v znení Doplnku č. 1 zo dňa 24.08.2006.

Tento Organizačný poriadok Mestského úradu v Handlovej nadobúda účinnosť dňom 01.09.2007.

V Handlovej dňa 24.08. 2007
Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Organizacna schema mesta Handlova - 1.3.2022 Veľkosť: 325 kB Formát: pdf Dátum: 21.2.2023