Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Referát podnikateľskej činnosti

Daň za psa, za užívanie verejného priestranstva a za nevýherné hracie automaty

Mgr. Petra Čierna

Kontakt: 046/ 519 25 53, Mestský úrad, prízemie č.d. 6

email: petra.cierna@handlova.skpodnikatelske@handlova.sk

Podnikateľská činnosť:

 • evidencia oznámení o  prevádzkovej dobe v prevádzkarňach obchodu a služieb, oznámení o zmene prevádzkovej doby a jednorazovom predĺžení  prevádzkovej doby
 • evidencia oznámení o zrušení prevádzkarne
 • vydávanie súhlasov/povolení – trhové miesta, ambulantný predaj, sezónne trhy
 • vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacich roľníkov - vznik/zánik
 • evidencia odvodov z prevádzkovania hazardných hier
 • vydávanie stanovísk na prevádzkovanie hazardných hier 
 •  vydávanie súhlasov/povolení spojených s užívaním verejného   priestranstva
 • vydávanie povolení pri organizácii jarmokov a iných celomestských kultúrno-spoločenských a športových podujatiach organizovaných mestom Handlová 

Miestne dane

 • evidencia psov
 • daň za psa
 • daň za nevýherné hracie prístroje
 • daň za užívanie verejného priestranstva

Evidencia psov

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov.

Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

Evidenciu vedie obec. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa, na ktorej je uvedené evidenčné číslo psa a názov obce, kde je pes evidovaný. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, v ktorej je pes evidovaný . Obec držiteľovi psa vydá novú evidenčnú známku.

Každú zmenu  skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočností alebo údajov oznámiť obci, kde je pes evidovaný (zmena adresy, kde je pes chovaný, zmena miesta držania psa, príp. odhlásenie psa z evidencie).

Daň za psa, sadzba dane a zdaňovacie obdobie

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou na území mesta Handlová.

Mesto Handlová ako správca dane ustanovuje sadzbu dane v zmysle VZN mesta Handlová č. 7/2023 o miestnych daniach na území mesta Handlová vo výške 20,-€ za jedného psa a kalendárny rok.

Správca dane znižuje daň za psa o 50% pre osamelo žijúceho dôchodcu na trvalom pobyte, ktorého jediný zdroj príjmu je invalidný alebo starobný dôchodok.

Zdaňovacím obdobím dane za psa je kalendárny rok.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť k dani za psa vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Držitelia psov sú povinní podať priznanie k dani za psa na predpísanom tlačive, ktoré je dostupné nižšie na stiahnutie (žltá časť) alebo osobne na MsÚ, oddelenie daní a podnikateľskej činnosti,  číslo dverí 6 – prízemie, Mgr. Petra Čierna, 0465192553petra.cierna@handlova.sk 

Ak daňovník nepodá priznanie na zánik daňovej povinnosti v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, nárok na vrátenie pomernej časti zaplatenej dane za zostávajúce mesiace príslušného zdaňovacieho obdobia zaniká.

Tlačivá a oznámenia nájdete v súbore na stiahnutie nižšie

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Onámenie o jednorazovom predĺžení prevádzkovej doby Veľkosť: 30 kB Formát: doc Dátum: 21.2.2023
Oznámenie o zrušení prevádzkarne Veľkosť: 33.5 kB Formát: doc Dátum: 21.2.2023
Oznámenie o zmene prevádzkovej doby Veľkosť: 37 kB Formát: doc Dátum: 21.2.2023
Oznámenie o prevádzkovej dobe Veľkosť: 38 kB Formát: doc Dátum: 21.2.2023
Žiadosť o zrušenie SHR Veľkosť: 34.5 kB Formát: doc Dátum: 21.2.2023
Žiadosť o zriadenie trhového miesta Veľkosť: 36 kB Formát: doc Dátum: 21.2.2023
Žiadosť o vydanie Osvedčenia SHR Veľkosť: 40.5 kB Formát: doc Dátum: 21.2.2023
Priznanie k dani za psa-platné od 1.9.2023 Veľkosť: 2.21 MB Formát: pdf Dátum: 30.8.2023
Oznámenie o osobitnom užívaní verejného priestranstva Veľkosť: 19.2 kB Formát: docx Dátum: 13.2.2024
Oznámenie o osobitnom užívaní Námestia baníkov Veľkosť: 18 kB Formát: docx Dátum: 13.2.2024