Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Referát podnikateľskej činnosti

Daň za psa, za užívanie verejného priestranstva a za nevýherné hracie automaty

Eva Jaššová

Kontakt: 046/ 519 25 53, Mestský úrad, prízemie č.d. 6

emaileva.jassova@handlova.skpodnikatelske@handlova.sk

Podnikateľská činnosť:

 • evidencia oznámení o prevádzkovom čase v prevádzkarňach obchodu a služieb, oznámení o zmene prevádzkového času a jednorázovom predĺžení prevádzkového času
 • evidencia oznámení o zrušení prevádzkarne
 • vydávanie súhlasov – trhové miesta, ambulantný predaj, sezónne trhy
 • vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacich roľníkov a aj zrušení
 • evidencia odvodov z prevádzkovania hazardných hier
 • vydávanie stanovísk na prevádzkovanie hazardných hier
 • vydávanie súhlasov s užívaním verejného priestranstva
 • zabezpečovanie a organizácia jarmokov 

Miestne dane:

 • evidencia psov
 • daň za psa
 • daň za nevýherné hracie prístroje
 • daň za užívanie verejného priestranstva (predajné, prezentačné akcie, zábavné atrakcie, cirkusy, skládky, letné terasy,  parkovanie vozidiel

Evidencia psov

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Evidenciu vedie obec. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa, na ktorej je uvedené evidenčné číslo psa a názov obce, kde je pes evidovaný. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec držiteľovi psa vydá novú evidenčnú známku. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný (zmenu rasy psa, zmenu miesta držania psa, odhlásenie psa z evidencie).

Daň za psa, sadzba dane a zdaňovacie obdobie

Držitelia psov sú povinní vyplniť priznanie k dani za psa na predpísanom tlačive, ktoré je dostupné nižšie na stiahnutie (priznanie k dani z nehnuteľnosti a priznanie k dani za psa má rovnaké tlačivo) alebo osobne na MsÚ, oddelenie daní a podnikateľskej činnosti,  číslo dverí 6 – prízemie, Eva Jaššová, 046 5192553, eva.jassova@handlova.sk.

Mesto Handlová ako správca dane ustanovuje sadzbu dane v zmysle  VZN mesta Handlová č. 7/2022 o miestnych daniach na území mesta Handlová:

a) 40,00 € za jedného psa a kalendárny rok, ak sa jedná o psa chovaného v byte v bytovom dome na území mesta Handlová,

b) 8,00 € za jedného psa a kalendárny rok, ak sa jedná o psa chovaného v rodinnom dome na území mesta Handlová,

c) 15,00 € za jedného psa a kalendárny rok, ak sa jedná o psa chovaného v záhradkárskej osade,

d) 40,00 € za jedného psa a kalendárny rok, ak sa jedná o psa chovaného v podnikateľskom objekte na území mesta Handlová.

Správca dane znižuje daň za psa o 50% pre osamelo žijúceho dôchodcu na trvalom pobyte, ktorého jediný zdroj príjmu je invalidný alebo starobný dôchodok.

Zdaňovacím obdobím dane za psa je kalendárny rok.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.   

Tlačivá a oznámenia nájdete v súbore na stiahnutie nižšie

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Priznanie k dani za psa Veľkosť: 1.03 MB Formát: zip Dátum: 30.1.2023
Onámenie o jednorazovom predĺžení prevádzkovej doby Veľkosť: 30 kB Formát: doc Dátum: 21.2.2023
dokumenty vo formate .odt Veľkosť: 75.4 kB Formát: zip Dátum: 21.2.2023
Oznámenie o osobitnom užívaní Námestia baníkov Veľkosť: 17.1 kB Formát: docx Dátum: 21.2.2023
Oznámenie o zrušení prevádzkarne Veľkosť: 33.5 kB Formát: doc Dátum: 21.2.2023
Oznámenie o osobitnom užívaní verejného priestranstva Veľkosť: 18.2 kB Formát: docx Dátum: 21.2.2023
Oznámenie o zmene prevádzkovej doby Veľkosť: 37 kB Formát: doc Dátum: 21.2.2023
Oznámenie o prevádzkovej dobe Veľkosť: 38 kB Formát: doc Dátum: 21.2.2023
Žiadosť o zrušenie SHR Veľkosť: 34.5 kB Formát: doc Dátum: 21.2.2023
Žiadosť o zriadenie trhového miesta Veľkosť: 36 kB Formát: doc Dátum: 21.2.2023
Žiadosť o vydanie Osvedčenia SHR Veľkosť: 40.5 kB Formát: doc Dátum: 21.2.2023
Priznanie k dani za psa-platné od 1.9.2023 Veľkosť: 2.21 MB Formát: pdf Dátum: 30.8.2023