Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oddelenie ekonomické

Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického oddelenia

Kontakt: Mestský úrad, II. poschodie č.d. 32, tel:046/ 519 25 44,

email:peter.mendel@handlova.skfinancne@handlova.sk

 • koordinácia, vedenie ekonomického oddelenia vrátane problematiky školstva, kultúry, športu, majetku mesta vrátane mestských príspevkových a rozpočtových organizácií, najmä v oblasti rozpočtu mesta, financovanie vo vzťahu k mestským organizáciám v zriaďovacej pôsobnosti mesta

Oblasť finančnej správy:

 • zabezpečuje vedenie učtovníctva v súlade s platnou právnou úpravou,
 • spravuje hlavný prevádzkový účet mesta a zabezpečuje vedenie učtovníctva v peňažných ústavoch,
 • vypracúva návrh rozpočtu mesta na príslušný rok, sleduje priebežné plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, vypracúva záverečné vyhodnotenie čerpania rozpočtu mesta,
 • vykonáva úhradu platieb mesta, ako aj kontrolu správnosti platieb,
 • zabezpečuje správu miestnych poplatkov a miestnych daní,
 • predkladá primátorovi návrhy na vydanie rozhodnutí /platobných výmerov a pod./, ako aj návrhy na oslobodenie od platenia miestnych poplatkov a daní.

Túto činnosť zabezpečuje prostredníctvom:

 • referátu mzdy
 • referátu likvidácia faktúr
 • referátu všeobecného učtovníctva
 • referátu nakladania so školským majetkom, referát športu, kultúry a vzdelávania