Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejné vyhlášky SOÚ archív 2016-2019

Mesto Handlová je príslušným stavebným úradom podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 

Verejné vyhlášky zverejnené v rokoch 2016-2019 nájdete v zip. súboroch za jednotlivé roky na stiahnutie nižšie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Verejné vyhlášky 2018
Súbory, ktoré obsahuje archív: Handlová - oznámenie o dodatoƒnom povolení stavby ¼ery_¼eryová_rekreaƒná chata NL_07082018.pdf, Handlová - oznámenie o dodatoƒnom povolení stavby v∞sledok µSD, EUROCENTRUM CAFE.pdf, Handlová - oznámenie o dodatoƒnom povolení stavby v∞sledok µSD, NELL_stavebné upravy butu MC 2.pdf, Handlová - Oznámenie o prerábke bytu JANIK_ªEBYOVA.pdf, Handlová - Oznámenie o zaƒatí kolaudaƒného konania Kolesová_uprava bytu 29.augusta 64.pdf, Handlová - oznámenie spojeného UaS konania nové balkóny Dimitrovova 1_3_10012018.pdf, Handlová - Oznamenie zaciatok UK_zahustenie TS a rozτírenie NNK Nová Leta ZO NL - SSE_08032018.pdf, Handlová - SP - vymurovanie jadra_Okruºná_22_Vlk Braσo.pdf, Handlová - SP - líniová stavba SSE 2018 zahustenie TS a rozτírenie NNK pre zahr. oblas£_NL.pdf, Handlová - SP - Mihálová pálenica25012018.pdf, Handlová - SP oznám o zaƒatí stavebn. konania VV SSD zahustenie TS a rozτírenie NNK _ nová lehota.pdf, Handlová - SP oznam st. konania UPSVaR rodinny dom pre úƒely detského domova HA01022018.pdf, Handlová - SP oznám st. konania VV Vlk 14062018.pdf, Handlová - SP stav. úpravy bytu Meliτko 09022018.pdf, Handlová - stavebné povolenie_ bytové jadro_05042018-Danko.pdf, Handlová - ΘR ºel. zástavka 2018 zmena.pdf, Handlová, ΘK oznámenie Slovak Telecom ul. Θdernícka.zip, Handlová, ΘK oznámenie Slovak Telecom_ liniova stavba MC.zip, Handlová, ΘK oznámenie verejnou v.TMG - zmena opakované.pdf, Ráztoƒno pre Há - SP oznám st. konania Kúpalisko 18042018.pdf, SP_Handlova - prestava RD µtupák_03072018.pdf, Verejna_vyhlaska_Mesto _Prievidza 2018_nahrada nadzemného vedenia káblom Surany-PD-Horná µtubna.pdf, VV_Handlova- SP oznám st. konania VV Danko_07032018.pdf, VV_Handlova_Rozhodnutie ¼ery_¼eryová - rekreaƒná chata NL_11092018.pdf, VV_HANDLOVA_ΘK_Slovak Telcom_29_AUGUST.zip, VV_HANDLOVA_UPRAVY_BYTU_KASOVA_14122018.pdf, VV_LINIOVA_STVABA_NOVA_LEHOTA_24052018.zip, VV_MESTO_PD_NADZEMNE_VEDENIE_26042018.pdf, VV_oznámenie stavbené konanie_úpravy bytu_Kaτa_19062018.pdf, VV_REKONSTRUKCIA_NAPATIA_12022018_REALIZACIA_2019_2020.pdf, VV_SPOJENE_KONANIE_ZATEPLENIE_CINZIAK_MIEROVE_NAMESTIE_06122018.pdf, VV_SPOJENE_KONANIE_ZATEPLENIE_CINZIAK_PRIEVIDZSKA_06122018.pdf, VV_STAVEBNE_POVOLENIE_Detsk∞ domov_UPSVAR_05032018.zip
Veľkosť: 22.9 MB Formát: zip Dátum: 14.10.2020
Verejné vyhlášky 2019
Súbory, ktoré obsahuje archív: Handlová - bytov∞ dom zateplenie - Θdernícka 14-16.pdf, handlová - DSP Eurocentrum Cafe, 29. augusta 18.pdf, Handlová - DSP Eurocentrum Cafe, Partizánska 13.pdf, Handlová - JEDNOTA.zip, Handlová - obnovenie zateplenie bytoveho domu Prievidzská 13-15.pdf, Handlová - Oznámenie Cipruτ _ zmena stavby Partizánska 1.pdf, Handlová - oznámenie o dodatoƒnom povolení stavby v∞sledok µSD EUROCENTRUM CAFE 29. augusta.pdf, Handlová - oznámenie o dodatoƒnom povolení stavby v∞sledok µSD EUROCENTRUM CAFE ¼SA.pdf, Handlová - oznámenie o dodatoƒnom povolení stavby v∞sledok µSD EUROCENTRUM CAFE Partizánska.pdf, Handlová - Oznámenie o zaƒatí stavebného konania jakuτovská otvor v stredovom nosnom murive CSA 10.pdf, Handlová - oznámenie spojeného územného a stavebného konania Obnova bytoveho domu 29. augsta 94_7.pdf, Handlová - oznámenie zmeny stavby pred dokonƒ. Baƒa VV.pdf, Handlová - SP - líniová stavba SPP 1 sc. rekonτtrukcia plynovodov 2.pdf, Handlová - SP - líniová stavba SPP 2 sc. rekonτtrukcia plynovodov.pdf, Handlová - SP - prestavba COOP JEDNOTA SD.pdf, Handlová - SP - prestavba objektu COOP JEDNOTA SD cestná (1).pdf, Handlová - SP stav. úpravy bytu, Cipruτ.pdf, Handlová - SP zateplenie bytového domu Mierové námestie 2-8.pdf, Handlová - SP zateplenie bytového domu Θdernícka 14-16.pdf, Handlová - SP, stav. úpravy bytu, Jakuτovská.pdf, Handlová - SP, stav. úpravy bytu, Vajnorák, verejná vyhláτka.pdf, Handlová - SP, zateplenie Θdernícka 17-19.pdf, Handlová - Vajnorák zmena stavby - 29. augusta 79.pdf, Handlová - zateplenie bytového domu Okruºná 2-8.pdf, Handlová - zmena SP, zateplenie bytového domu Okruºná 2-8.pdf, Handlová - zmena stavby pred dokonƒ. Baƒa.pdf, Handlová uzemné kon. JEDNOTA 2019.zip, Handlová_líniová stavba_sídlisko MC.zip, Handlová_oznamenie o zacati stavebneho konania_Cipruτ_Partizánska 1_21032019.pdf, Handlová_ΘR_líniová stavba_Mierové námestie_Θdernícka.zip, Handlová_ΘR_líniová stavba_Ul 29 augusta.zip, Handlová-ΘK líniová stavba_Mostná.zip, Koordinaƒn∞ v∞kres Vnútroblok MC 2019.pdf, OPTICKY KABEL_TELEKOM_MOSTNA.zip, Oznámenie o povoûení stavebného konania na stavbu záhradnej chatky Ivan Flékacs a Ruºena Flékcsová.pdf, Oznámenie o zaƒatí konania o predƺenie platnosti stavebného povolenia líniovej stavby Mesto Prievidza vo veci prekládky VNV ƒ.260.pdf, Oznámenie o zaƒatí stavebného konania prístavba k zahr.chatke Jurkoviƒ.pdf, Oznámenie o zaƒatí stavebného konania spojeného s územn∞m konaním a pozvanie na ústne pojednávanie, Záhradná chatka HARN╡µ.pdf, Oznámenie o zaƒatí stavebného konania spojeného s územn∞m konaním a pozvanie na ústne pojednávanie, Záhradná chatka HARN╡µ.zip, Oznámenie o zaƒatí stavebného konania,stavebná úprava bytu na ul. F. Nádaºdyho ƒ.11 v bytovom dome ƒ.súp. 102 v k.ú. Handlová..pdf, OZN╡MENIE o zaƒatí územného konania.Revitalizácia vnútrobloku Morovnianska cesta.pdf, Ráztoƒno pre Há - SP oznám st. konania prestavba_Jasliƒky.pdf, Rozhodnutie o predƺení stavebného povolenia mestu Prievidza vo veci Prievidza _Prekládka VNV ƒ. 260 úsek 14 a ƒ. 295 úsek 163.pdf, Stavebné povolenia na zmenu stavby Obnova bytového domu 29. augusta 94_7 Handlová.pdf, Stavebné povolenie na zmenu stavby prístavba k záhradnej chatke k.ú. Nová Lehota.pdf, VV OU TN_Informacia o vyhlasenych chranenych uzemiach europskeho vyznamu v TN kraji.pdf, VV_SPP Ul. Partizánska_2.zip, VV_SPP_Ul.Partizánska_1.zip
Veľkosť: 20.6 MB Formát: zip Dátum: 14.10.2020
Verejné vyhlášky 2017
Súbory, ktoré obsahuje archív: 1_Handlova_UR_liniova_stavba_SSE_2017_rekonτtrukcia vedenia 110 kV.pdf, 17v799 StVS a.s. BB Handlová Sadová ul. ver. vodovod ATS ozn. + pozv. VV.pdf, 2_Handlova_UR_liniova_stavba_SSE_2017_mapka.jpg, Handlová - KR, stav. úpravy bytu, Vezprémi, verejnou vyhláτkou.doc, Handlová - Oznámenie o zaƒatí stavebného konania Bezáková_MC 42_05092017.pdf, Handlová - Oznámenie o zaƒatí stavebného konania Kruppa MC54 _11012017.pdf, Handlová - Oznámenie o zaƒatí stavebného konania Meliτko spojenie dvoch 1 izb bytov 29AUGUST_28122017.pdf, Handlová - Oznámenie o zaƒatí stavebného konania Rosipal_stav.upravy Partizánska 3.pdf, Handlová - Oznámenie o zaƒatí stavebného konania VV staveb. upravy bytu Okruºna 11.pdf, Handlová - oznámenie spojeného UaS konania VV zateplenie domu 29. augusta 53-59.pdf, Handlová - oznámenie spojeného UaS konania VV_ zateplenie τtítovej steny 29. augusta 70-76.pdf, Handlová - oznámenie spojeného územného a stavebného konania vrejnou vyhláτkou Okruºná 2-8.pdf, Handlová - OZNAMENIE_SPOJENE_UK_Handlová - st. kon. ⌡ 61 SSE 2017_31072017.pdf, Handlová - R, preruτenie SK, VBD Okruºná 13-23.pdf, Handlová - SP - líniová stavba SSE 2017_horn∞ koniec.pdf, Handlová - SP oznám st. konania Mihálová_21082017_pálenica.pdf, Handlová - SP, stav. úpravy bytu, Bezáková, verejná vyhláτka.pdf, Handlová - SP, stav. úpravy bytu, ¼ápová, verejná vyhláτka.pdf, Handlová - SP, stav. úpravy bytu, Eurocentrum credit, VV_Prievidzká ulica 19.pdf, Handlová - SP, stav. úpravy bytu, Kolesová, verejná vyhláτka.pdf, Handlová - SP, stav. úpravy bytu, ªabka, verejná vyhláτka.pdf, Handlová - SP, zateplenie Mostná 29-39.pdf, Handlová - SP, zateplenie Okruºná 13-23 II..pdf, Handlová - SP, zateplenie Okruºná 2-8 II.pdf, Handlová VV_STAVEBNE_POVOLENIE_Handlová - SP zateplenie 29. augusta 70-76_31072017.pdf, Handlová, ΘK oznámenie verejnou v. EDWIN - TS 110 kV obra.dokumentacia.jpg, Handlová, ΘK oznámenie verejnou v. EDWIN - TS 110 kV.pdf, Oznamenie - spojene konanie liniova stavba PD_08082017_prekládka VNV.pdf, Oznámenie o zaƒatí kolaudaƒného konania Veszprémi_CSA 32_07092017.pdf, Oznámenie o zaƒatí kolaudaƒného konania zateplenie byt.domu- 29. augusta 53-59_26102017.pdf, OZNAMENIE_ZACIATOK_UZEMNEHO_KONANIA_INFOTEL_31072017.zip, Veûká ¼ausa pre PD - zmena stavby Mµ.pdf, VV_ Ráztoƒno- pre Há územné kon. Kúpalisko - vrt_miestne τetrenie27072017.pdf, VV_Handlová - SP oznam st. konania SSE EDWIN-2017_07092017_rekonτtrukcia vedenia.pdf, VV_LINIOVA_STAVBA_ORANGE_15112017.zip, VV_OZNAMENIE_HANDLOVA_ORANGE_31072017.zip, VV-LINIOVA_STAVBA_REK_VEDENIA_09112017.zip, ZOZNAM_SP_KP_HANDLOVA_K_APRILU_2017.pdf
Veľkosť: 30 MB Formát: zip Dátum: 14.10.2020
Verejné vyhlášky 2016
Súbory, ktoré obsahuje archív: 16v17792 StVS a.s. Partizánska cesta B. Bystrica Handlová Ul. S. Chalupku - rozτírenie ver. vodovodu ver. vyhl..pdf, Handlová - KR oznámenie Majdán MC 16 stavebné úpravy bytu 7 a 8.pdf, Handlová - oznámenie spojeného územného a stavebného konania vrejnou vyhláτkou Okruºná 13-23.pdf, Handlová, ΘK oznámenie verejnou v. MUDr.Mihálová Pálenica.pdf, HUTIRA oznam. o zaƒatí územn. konania 4.8.2016 kópia z webu_a_printscreen.zip, Oznámenie o zaƒatí územného konania Hutira 2016.docx, Oznámenie o zaƒatí úzmeného konania HUTIRA 4.8.2016 2 ƒas£.png, Oznámenie o zaƒatí úzmeného konania HUTIRA 4.8.2016.png, Stavebné povolenia a kolaudaƒné rozhodnutia 2016 - I.xls
Veľkosť: 1.8 MB Formát: zip Dátum: 14.10.2020
Verejné vyhlášky 2020
Súbory, ktoré obsahuje archív: handlova-dsp-poznik-karol-2 (21_10_2020).pdf, handlova-oznamenie-opakovaneho-spojeneho-uzemneho-a-stavebneho-konania-verejnou-vyhlaskou-prievidzska-1-3 (24_4_2020).pdf, handlova-oznamenie-spojeneho-uzemneho-a-stavebneho-konania-verejnou-vyhlaskou-prievidzska-1-3 (26_2_2020).pdf, handlova-oznamenie-spojeneho-uzemneho-a-stavebneho-konania-vrejnou-vyhlaskou-koczkas (26.2.2020).pdf, handlova-predlz-sp-detsky-domov-2020 (21_04_2020).pdf, handlova-rozhodnutie-obce-o-preruseni-konania-studeny (16_10_2020).pdf, handlova-r-prerusenie-sk-koczkas (24_4_2020).pdf, handlova-sp-oznam-st-konania-bahno-vv (26_5_2020).pdf, handlova-sp-oznam-st-konania-griger-byt-vv (2_7_2020).pdf, handlova-sp-oznam-st-konania-judr-bittner (9_12_2020).zip, handlova-sp-oznam-st-konania-opakovane-poznik (17_6_2020).pdf, handlova-sp-oznam-st-konania-ruckschloss-rd (1_7_2020).pdf, handlova-sp-zateplenie-udernicka-9-11 (2_12_2020).pdf, handlova-uk-oznamenie-cyklochodniky (11_8_2020).zip, handlova-uk-oznamenie-zelezn-zastavka-2020 (24_7_2020).zip, handlova-ur-liniova-stavba-immobilien (30_10_2020).zip, handlova-ur-pre-pd-spojovaci-chodnik (15_10_2020.zip, handlova-ur-zel-zastavka-2020 (30_10_2020).zip, handlova-vyzva-obce-handlova-studeny-uk (16_10_2020).pdf, nar_konania_jpu_morovno (26_2_2020).pdf, oznamenie-spojovaci-chodnik (20_8_2020).pdf, raztocno-ur-pre-handlovu-medziblok-2 (17_2_2020).pdf, rekreacna-chata-bahnovka (14_8_2020).pdf, stavebne-povolenie-vyburanie-dverneho-otvoru-griger (14_8_2020).pdf, stavebn∞ v∞kres - medziblok 2 (17_2_2020).jpg, uk-obchodne-centrum-handlova (12_8_2020).zip
Veľkosť: 16.4 MB Formát: zip Dátum: 4.6.2021