Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nocľaháreň

Nocľaháreň prevádzkuje v zimných mesiacoch Jazmín n.o.

Sídlo : Handlová, F. Nádaždyho č. 4

Prevádzka : každoročná v zimných mesiacoch

Kapacita : 10 klientov

Kontakt : 046/5475351, 0905 342 880

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách vymedzuje povinnosť mesta zabezpečovať
prevádzku nocľahárne. V nocľahárni sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné
podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené
ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, poskytuje :
a/ ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
b/ sociálne poradenstvo
utvárajú podmienky na :
41
a/ vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
b/ prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín.
Mesto Handlová poskytuje časť sociálnej služby na vykonávanie nevyhnutnej základnej
osobnej hygieny pre vyššie uvedenú cieľovú skupinu.

Forma : ambulantná

Finančné a prevádzkové zabezpečenie : MPSVaR, mesto Handlová, úhrada klientov,
príspevky FO a PO
Personálne a organizačné zabezpečenie: nezisková organizácia a jej orgány, mesto
Handlová