Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Povinné predprimárne vzdelávanie

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2023 (vrátane) je predprimárne vzdelávanie povinné.

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. augusta 2023 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky, od 1. septembra 2023 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.

Ak sa ale rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rozhodne, že jeho dieťa bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie v inej materskej škole, ako je tá, ktorú navštevuje pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa do novej materskej školy musí požiadať a k žiadosti musí priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. V prípade, že týmto dieťaťom je dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), priloží rodič k žiadosti aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku

Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2023, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. O to, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2023 je rodič povinný požiadať najneskôr 31. augusta 2023.

Spádová materská škola

Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Spádovými materskými školami sú len materské školy zriadené mestom.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási.

Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe:

  • písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,
  • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
  • informovaného súhlasu zákonného zástupcu (podpísaného obidvomi zákonnými zástupcami).

Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľ materskej školy vydá bezodkladne po predložení písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a  dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu

Upozornenie

Žiadne dieťa, ani dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nesmie mať vydané rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dva-krát.
 
Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.
 
Ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia ani po výzve riaditeľa materskej školy nepredloží všetky tri doklady, alebo jeden z dokumentov bude nesúhlasný, riaditeľ materskej školy nevydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. (Vo vzťahu k správnemu konaniu na podnet správneho orgánu uvádzame, že sa podľa správneho poriadku začína prvým úkonom voči účastníkom konania.)

 

Upozornenie

V školskom roku 2023/2024 budú deťmi pokračujúcimi v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte aj deti, ktoré v školskom roku 2022/2023 plnili povinné predprimárne vzdelávanie pred piatym rokom veku a to v prípade, ak:

  • nedosiahnu školskú spôsobilosť a nemôžu byť výnimočne prijaté na základné vzdelávanie podľa § 60 ods. 1 školského zákona alebo
  • ich rodičia sa rozhodli nepožiadať o výnimočné prijatie na základné vzdelávanie podľa § 60 ods. 1 školského zákona.

Takéto deti môžu v školskom roku 2023/2024 pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania len ak ich zákonný zástupca najneskôr do 31. augusta 2023 (vrátane) predloží materskej škole:

  • písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,
  • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
  • informovaný súhlas zákonného zástupcu (podpísaný obidvomi zákonnými zástupcami).

Až po predložení týchto troch dokladov riaditeľ materskej školy takýmto deťom vydá rozhodnutie o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Suhlas lekara s pokracovanim plnenia povinneho predprimarneho vzdelavania Veľkosť: 52 kB Formát: pdf Dátum: 14.4.2023
Informovany suhlas rodicov s pokracovanim plnenia povinneho predprimarneho vzdelavania Veľkosť: 80.7 kB Formát: pdf Dátum: 14.4.2023