Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta

Vyhotovený podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve (ďalej zákon o pohrebníctve) prevádzkovateľom pohrebísk, t.j. spoločnosťou PARTE s.r.o., štatutárny orgán: Miroslav Mičo, konateľ spoločnosti, sídlo: Hviezdoslavova 9, 971 01 Prievidza, IČO: 36 318 809, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 12706 a predložený podľa § 17 ods. 5 písm. a) zákona o pohrebníctve na schválenie mestu Handlová.

Článok 1
Úvodné ustanovenie
Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Handlová (ďalej Prevádzkový poriadok) upravuje prevádzku na všetkých pohrebiskách (cintoríny, urnové háje, kolumbária, rozptylové lúky, vsypové lúky) nachádzajúcich sa v katastrálnom území mesta Handlová a jeho mestských častí – Morovno, Nová Lehota.

Článok 2
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebisku tieto služby a vykonáva nasledovné činnosti:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b) vykonávanie exhumácie,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d) správu pohrebiska,
e) správu márnice a domu smútku, ak sú na pohrebisku vybudované,
f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.

Článok 3
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto oprávňuje nájomcu uložiť ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky do hrobového miesta a nakladať s týmto hrobovým miestom podľa obsahu nájomnej zmluvy,ustanovení tohto Prevádzkového poriadku, pokynov prevádzkovateľa pohrebiska, ktoré sú v súlade
s týmto Prevádzkovým poriadkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, týkajúcimi sa pohrebiska. Toto právo vznikne nájomcovi na základe platnej uzatvorenej nájomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a nájomcom v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z..

2. Po uzavretí zmluvy o nájme hrobového miesta je nájomca povinný toto miesto označiť spôsobom na pohrebisku obvyklým. Nájomca je oprávnený v súlade s obsahom zmluvy o nájme hrobového miesta a pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska zriadiť na prenajatom hrobovom mieste hrob, hrobku alebo urnové miesto, vrátane vybudovania príslušenstva hrobu, s následnou možnosťou uložiť na tomto mieste ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky.

3. V časti pohrebiska určenej na uloženie urien je zakázané svojvoľne budovať ohrádky, nadstavby pomníkov, ukladať dlažbu, stojany a odstraňovať stavby alebo odnášať z pohrebísk časti náhrobkov a hrobiek.

4. V prípade, že ide o hrobku, musí byť jej vybudovanie, najmä jej rozsah a forma vopred písomne schválená prevádzkovateľom pohrebiska. Stavba hrobky musí byť uskutočnená do jedného roka, inak nárok na miesto zaniká.

5. Hrobové miesto môže nájomca upraviť spôsobom obvyklým na pohrebisku tak, aby nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska. K zriadeniu stavby na prenajatom hrobovom mieste (napríklad základy, obruba, hrobka, pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska, oplotenie) alebo k jej úprave je potrebný predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.

6. Pri realizácii stavby na prenajatom hrobovom mieste je nájomca povinný sa riadiť pokynmi a prispôsobiť sa podmienkam stanoveným prevádzkovateľom pohrebiska, najmä pokiaľ ide o rozmery a tvar stavby, druh použitého materiálu, vrátane dodržania umelecko - architektonického vzhľadu pohrebiska a je povinný dodržať základné všeobecné podmienky z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

7. Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na prenajatom hrobovom mieste na vlastné náklady, vrátane nákladov na odvoz vzniknutého odpadu, a to na základe predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.

8. Každá osoba, vykonávajúca kamenárske práce alebo iné stavebné práce na prenajatom hrobovom mieste, je povinná vyčistiť okolie hrobového miesta. Nepotrebné zvyšky kameňa a iných materiálov používaných pri stavbe a oprave pomníkov alebo inej údržbe hrobového miesta je povinná vyviezť z pohrebiska na vlastné náklady a na miesto na to určené.

9. Práce na pohrebisku, okrem bežnej údržby prenajatého hrobového miesta, možno vykonávať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Stavebné práce na prenajatom hrobovom mieste sa počas sobôt, nedieľ a sviatkov môžu vykonávať len výnimočne, po predchádzajúcom písomnom súhlase prevádzkovateľa pohrebiska. Stavebnými prácami sa na účely tohto prevádzkového poriadku rozumie osadenie, demontáž, oprava a rekonštrukcia pomníka a okolia hrobu.

10. Osoby, ktoré na pohrebisku vykonávajú práce pre nájomcu hrobového miesta, sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska, Prevádzkovým poriadkom, zákonom č. 131/2010 Z.z. a BOZP.

11. Pre realizáciu stavieb na prenajatom hrobovom mieste platia tieto zásady:
a) pri akejkoľvek zmene druhu hrobového miesta musí byť zachovaný architektonický ráz
daného oddelenia príslušného pohrebiska,
b) základy pre príslušenstvo hrobu musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky, dimenzované
tak, aby príslušenstvo hrobu neohrozovalo okolité hroby, respektíve návštevníkov pohrebiska,
c) uličky medzi hrobmi musia byť minimálne 0,3 m široké a nájomca môže v týchto uličkách
budovať spevnené chodníky len s písomným súhlasom prevádzkovateľa,
d) plocha určená na pochovanie musí byť v rozmeroch:
1) pri hrobe najmenej 80 cm x 200 cm
2) pri hrobke najmenej 90 cm x 200 cm
3) pri detskom hrobe najmenej 60 cm x 160 cm
4) pri hrobe pre dieťa mladšie ako 3 roky najmenej 50 cm x 100 cm

e) rozmery základov nemôžu presiahnuť:
1) jednohrob 120 cm x 250 cm
2) dvojhrob 220 cm x 250 cm
3) trojhrob - po dohode so správcom
4) detský hrob 90 cm x 200 cm
5) urnové miesto 90 cm x 90 cm, urnová schránka 45 cm x 45 cm, na uloženie najviac 4 urien
f) predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými hranami
susedných rámov,
g) pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať,
h) pri svahovitom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne odstupňované,
i) úprava plochy okolo hrobového miesta je povolená len s písomným súhlasom
prevádzkovateľa, ktorý spresní v povolení rozmer, materiál a výškové úpravy plochy, ktorá musí
kopírovať terén na danom hrobovom mieste.

12. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený prerušiť alebo zastaviť práce, ak zhotoviteľ porušuje ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku, alebo ak by jeho činnosť rušila pohrebný obrad.

13. Pred každým pochovaním do hrobového miesta s osadeným príslušenstvom hrobu je nájomca povinný toto príslušenstvo demontovať v rozsahu určenom prevádzkovateľom pohrebiska. V opačnom prípade nie je prevádzkovateľ pohrebiska povinný hrobovú jamu vykopať.

14. Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto a k nemu bezprostredne prislúchajúce okolie do šírky 0,3 m, ktoré je predmetom nájmu v riadnom stave, hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov.

15. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný zabezpečovať v zimnom období nevyhnutnú údržbu hlavných komunikácií na pohrebisku.

16. Pri užívaní hrobového miesta nesmie nájomca žiadnym spôsobom manipulovať s ľudskými ostatkami. S urnami s popolom môže nájomca manipulovať a ukladať ich na pohrebisku len s vedomím prevádzkovateľa pohrebiska.

17. Nájomca nesmie uskutočňovať zásahy do existujúcej zelene, vysádzať stromy a kríky na pohrebisku, ani umiestňovať lavičky bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.

18. Je zakázané odstraňovať stavby bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska, resp. odnášať z pohrebísk časti náhrobkov, hrobiek alebo iných stavieb na pohrebisku.

19. Prevádzkovateľ pohrebísk uzatvára s realizátorom, resp. dodávateľom stavby samostatnú zmluvu, v ktorej určuje podmienky vstupu do areálu pohrebísk, podmienky za ktorých možno vykonávať stavebnú činnosť a poplatky súvisiace s výkonom tejto činnosti a vstupom do areálu
pohrebísk.

20. V prípade, že príslušenstvo hrobu ohrozuje bezpečnosť prevádzky na pohrebisku, zdravie, životy alebo majetok ďalších osôb, je nájomca hrobového miesta povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť na vlastné náklady nápravu. Ak tak neurobí ani po výzve prevádzkovateľa pohrebiska, je prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený upraviť príslušenstvo hrobu tak, aby bola zaistená bezpečnosť, a to na náklady a riziko nájomcu hrobového miesta.

21. Nájomca nesmie odkladať časti príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta alebo ich opierať o susedné príslušenstvo hrobu.

22. Nájomca je povinný odstrániť z hrobového miesta znehodnotené kvetinové dary, odpad z vyhorených sviečok a ďalšie predmety, ktoré narušujú estetický vzhľad pohrebiska.

23. Postúpenie práv a povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy k hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené nájomné, môže vykonať nájomca v prospech inej osoby len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.

24. Po úmrtí nájomcu hrobového miesta, ak má byť uložený do hrobu, ktorého bol nájomcom, zabezpečí prenajímateľ úhradu nájomného počas tlecej doby od osoby, ktorá je obstarávateľom pohrebu alebo od osoby blízkej zomrelému nájomcovi hrobového miesta. Ak žiadna z týchto osôb
nepožiada o uzavretie nájomnej zmluvy k predmetnému hrobovému miestu, zostáva toto hrobové miesto počas plynutia tlecej doby bez nájomcu.

Článok 4
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku, pokyny prevádzkovateľa pohrebiska, zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a predpisy BOZP.

2. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku spôsobom zodpovedajúcim piete miesta a sú povinní zdržať sa takého správania, ktoré by sa dotýkalo dôstojnosti zomretých alebo mravného cítenia pozostalých a verejnosti, nesmú robiť hluk, púšťať prenosné nosiče zvuku alebo
obrazu, fajčiť, používať alkoholické nápoje a iné omamné látky, poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň na pohrebisku.

3. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený vykázať z pohrebiska fyzické osoby, ktoré ponúkajú tovary a služby na pohrebisku tak, že obťažujú svojim správaním iných návštevníkov pohrebiska.

4. Nikto nesmie na pohrebisku páliť trávu a iný odpad.

5. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo mieste na to vyhradenom tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska. Na vsypových a rozptylových lúkach je dovolené rozsvecovať
kahance a sviečky len na vyhradených plochách. Rozsvecovanie kahancov a sviečok a manipulácia s otvoreným ohňom môžu byť v odôvodnených prípadoch prevádzkovateľom pohrebiska obmedzené alebo zakázané.

6. Ukladanie nádob, náradia a iných predmetov na trávnaté porasty a miesta okolo hrobových miest je zakázané.

7. Z hygienických dôvodov nie je dovolené v priestoroch pohrebiska piť vodu z vodovodných výpustí a studní. Táto voda je určená na prevádzkové účely a na polievanie zelene pri jej údržbe na prenajatých hrobových miestach. Je zakázané odnášať vodu z pohrebiska.

8. Uskutočňovanie pietnych a spomienkových akcií na pohrebisku je možné so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Tým nie je dotknutá povinnosť organizátora akcie vopred oznámiť konanie zhromaždenia.

9. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám vo všetkých priestoroch pohrebiska a na akomkoľvek objekte, ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska a na verejných priestranstvách súvisiacich s prevádzkou pohrebiska, s výnimkou miest na to vyhradených prevádzkovateľom pohrebiska a s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom.

10. Vstup so zvieraťom je na pohrebisko zakázaný, okrem psa so špeciálnym výcvikom pre zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú odkázané pohybovať sa v sprievode tohto psa.

11. Na pohrebisko ja zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok, osobám na bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach a podobne.

12. Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených komunikáciách, a to na prepravu:
a) rakvy s ľudskými pozostatkami do domu smútku na vykonanie pohrebného obradu alebo
uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do chladiacich zariadení, na miesto pochovania a na dovoz
vencov na pohreb,
b) materiálu, potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, náhrobných kameňov,
náhrobných dosiek a inú úpravu hrobového miesta, na základe samostatnej zmluvy uzavretej medzi
prevádzkovateľom a touto osobou.
c) nevládnych a zdravotne postihnutých osôb.

13. V záujme ochrany vecí patriacich nájomcom hrobových miest a návštevníkom pohrebiska sú vodiči motorových vozidiel povinní pri vjazde a výjazde z pohrebiska umožniť prevádzkovateľovi pohrebiska kontrolu úložných priestorov motorových vozidiel.

14. Prevádzkovateľ pohrebiska môže vykázať z priestorov pohrebiska vodičov s motorovými vozidlami, ak nedodržiavajú poriadok alebo pokyny prevádzkovateľa pohrebiska. Chodci na pohrebisku majú vždy prednosť pred motorovými vozidlami.

15. Vstup s motorovým vozidlom alebo prípojným vozidlom (prívesom, návesom) na trávnaté plochy a na chodníky do jednotlivých oddelení pohrebiska pomedzi hrobové miesta je zakázaný. Počas vykonávania pohrebného obradu je zakázaný vjazd do priestoru pohrebiska, výjazd z
priestoru pohrebiska a pohyb všetkých motorových vozidiel v priestoroch pohrebiska, ak by to mohlo narušiť pokojný priebeh pohrebného obradu.

16. Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko povolí prevádzkovateľ pohrebiska najneskôr 1 hodinu pred zatvorením pohrebiska. Motorové vozidlo musí opustiť pohrebisko najneskôr 30 minút pred zatvorením pohrebiska. Každý vjazd motorovým vozidlom eviduje prevádzkovateľ
pohrebiska.

17. Na pohrebisku je možné zdržovať sa len počas určenej otváracej doby pohrebiska. Každý návštevník je povinný v čase určenom na zatvorenie pohrebiska bez osobitného upozornenia opustiť pohrebisko.

18 . Spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a obradných siení:
a) Pohrebné dni sú stanovené na všetkých pohrebiskách, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto
Prevádzkového poriadku pohrebísk každý pracovný deň v týždni.
b) Vo výnimočných prípadoch možno vykonať pohreb v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok. V
prípade, že sa má pohreb konať v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, je podmienkou jeho
vykonania úhrada poplatku v zmysle cenníka služieb, ktorý tvorí prílohu tohto Prevádzkového
poriadku.
c) Časové rozmedzie konania pohrebných obradov na pohrebiskách sa určuje nasledovne:
1. v období letného času (obdobie od poslednej nedele v marci do poslednej nedele v
októbri príslušného kalendárneho roka) je začiatok:
- prvého pohrebného obradu o 10.00 h.
- posledného pohrebného obradu o 15.30 h. kremačný pohreb, jamový pohreb o 15.00 h.
2. v období zimného času je začiatok:
- prvého pohrebného obradu o 10.00 h.
- posledného pohrebného obradu o 15.30 h. kremačný pohreb, jamový pohreb 14.30 h.
d) Za účelom použitia obradnej siene prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný najmä:
- dojednať vopred nájom obradnej siene s prevádzkovateľom pohrebiska písomnou alebo
telefonickou objednávkou
- dodržiavať ustanovenia Prevádzkového poriadku, pokyny prevádzkovateľa pohrebiska vy-
dané v súlade s Prevádzkovým poriadkom.

Článok 5
Čas sprístupnenia pohrebísk verejnosti
1. Pohrebiská sú verejnosti prístupné v čase:
od 16. apríla do 15.októbra: v čase od 08.00 hod. do 20.00 hod.
od 16. októbra do 15. apríla: v čase od 08.00 hod. do 18.00 hod.

2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti na
pohrebisko.

3. Sprístupnenie pohrebiska iným osobám v súvislosti s uskutočňovaním prác mimo stanovene doby
je možné po písomnej dohode s prevádzkovateľom pohrebiska.

4. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode dospelých osôb.

5. Prevádzkovateľ pohrebiska môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo
obmedziť, a to počas vykonávania terénnych úprav na pohrebisku, počas vykonávania exhumácie
alebo slávnostného kladenia vencov, počas snehovej kalamity a poľadovice a v iných podobných
situáciách, ak nie je možné dostatočne zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska.

Článok 6
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest
1. Ukladať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky na pohrebisku je možné len s vedomím prevádzkovateľa pohrebiska.

2. Pochovať ľudské pozostatky a ľudské ostatky z inej obce alebo mesta na pohrebisku mesta, možno len s písomným povolením štatutárneho orgánu mesta na základe odporúčania prevádzkovateľa pohrebiska.

3. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa pochovávajú spravidla po jednom do každého hrobu. Pred uplynutím tlecej doby môžu byť do toho istého hrobu uložené ďalšie ľudské pozostatky za podmienky, že pri ukladaní vrchnej rakvy nepríde k manipulácii s telesnými ostatkami uloženými v
spodnej rakve a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.

4. Do hrobky je možné uložiť ďalšie ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, len ak je v nej voľné miesto.

5. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky ukladá prevádzkovateľ pohrebnej služby podľa priania obstarávateľa pohrebu v urne do urnového miesta alebo do kolumbárnych schránok. Urny s popolom môže na pohrebisku ukladať aj nájomca hrobového miesta.

6. Rozptyl alebo vsyp spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov uskutoční prevádzkovateľ pohrebnej služby na prianie obstarávateľa pohrebu za podmienky dodržania plánu pohrebných obradov a pochovávania, určených prevádzkovateľom pohrebiska a podľa pokynov prevádzkovateľa pohrebiska. Rozptyl alebo vsyp môže byť uskutočnený len na pohrebisku pre tento účel vopred schválenom (rozptylová lúka a vsypová lúka) a pod dohľadom prevádzkovateľa pohrebiska.

7. Plány hrobových miest na pohrebiskách, na prevádzkovanie ktorých sa vzťahuje tento
Prevádzkový poriadok pohrebísk sú uložené a prístupné k nahliadnutiu u prevádzkovateľa pohrebiska.

Článok 7
Dĺžka tlecej doby
1.Ľudské pozostatky alebo ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.

2. Tlecia doba na pohrebisku je ustanovená v dĺžke 20 rokov.

Článok 8
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:

a) evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje
1. meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,

2. dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,

3. záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,

4. meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov obce ak je nájomcom obec,

5. dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,

6. údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,

7. skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť mesta alebo obce alebo či ide o vojnový hrob,

8. údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,

b) evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá obsahuje údaje o
1. zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,

2. zrušení pohrebiska.

Článok 9
Spôsob nakladania s odpadmi
Odpady vznikajúce v súvislosti s prevádzkovaním pohrebísk, t.j. komunálny odpad sa ukladá:
a) do veľkoobjemových kontajnerov
b) do odpadových košov, ktorých vývoz zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska na základe uzavretej zmluvy.

Článok 10
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný:
a) riadiť sa týmto Prevádzkovým poriadkom, predpismi BOZP a zákonom č. 131/2010 Z.z.
b) vstupovať na pohrebisko za účelom pohrebu len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska,
c) zabezpečiť si vlastné prostriedky (náradie, pracovné pomôcky) potrebné k vykonaniu pohrebu,
d) po vykonaní pohrebu dať miesto a jeho okolie do pôvodného stavu,
e) uhradiť na základe objednávky poplatky za poskytnutie krátkodobého užívania domu smútku,
resp. domov rozlúčky a pohrebiska k vykonaniu pohrebného obradu a za ďalšie služby, ku ktorým
bol prevádzkovateľ pohrebnej služby splnomocnený do 1 hodiny pred začatím pohrebného obradu
v zmysle cenníka, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Prevádzkového poriadku,
f) informovať sa o možných termínoch pohrebov, ktoré výlučne určuje prevádzkovateľ pohrebiska,
g) pohybovať sa v priestoroch na to určených s povolením a za prítomnosti zástupcu
prevádzkovateľa pohrebiska,
h) pri chôdzi sa pohybovať výlučne po vyhradených komunikáciách (chodníkoch) pre chodcov,
i) v prípade vedenia vozidla na všetkých účelových komunikáciách v areáli prevádzky a na
staveniskách, dodržiavať dopravné značenie, maximálnu dovolenú rýchlosť (20km),
v uzavretom priestore zásobovacieho dvora prevádzky maximálne 5km/hod., na odstavovanie
a parkovanie používať iba vyhradené parkoviská,
j) rešpektovať informačné, príkazové, výstražné a zákazové značky a tabule,
k) používať potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky podľa povahy vykonávaných prác,
l) zákaz vstupovať do areálu prevádzky pod vplyvom alkoholických nápojov a iných omamných
látok a taktiež dodržiavať zákaz požívať alkoholické nápoje a omamné látky v areáli pohrebiska
m) nezasahovať bezdôvodne do technických zariadení,
n) nevykonávať práce, na ktoré nemá potrebnú odbornú spôsobilosť,
o) všetky práce vykonávať len so súhlasom povereného zamestnanca prevádzkovateľa pohrebiska,
p) ihneď informovať povereného zamestnanca prevádzkovateľa pohrebiska v prípade poškodenia
zdravia (vlastného, ale aj iných zamestnancov), pri vzniku škody na zariadeniach a o poruchách zariadení
r) osoby, ktoré budú vykonávať práce na cintorínoch, ktorých prevádzkovateľom je spoločnosť PARTE s.r.o. a nie sú zamestnancami prevádzkovateľa pohrebiska, musia byť riadne preškolené v oblasti BOZP. Doklad o zaškolení musia predložiť na požiadanie prevádzkovateľa pohrebiska
pred začiatkom prác,
s) zákaz fajčiť v celom areáli cintorína, vrátane budov a zariadení.

Článok 11
Cenník služieb
Cenník služieb tvorí Prílohu č. 1 tohto Prevádzkového poriadku. V prípade zmeny cien prevádzkovateľ pohrebiska upraví cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách na území mesta Handlová a predloží ho na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Článok 12
Záverečné ustanovenia
Tento prevádzkový poriadok bol schválený VZN č. 2/2015 a nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN č. 2/2015, t.j. dňa 24.9.2015