Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

O zbore

Mesto Handlová podľa ustanovení §10 ods. 2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §15 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zriaďuje Mesto Handlová dobrovoľný hasičský zbor mesta (DHZM). Zriaďovacia listina dobrovoľného hasičského zboru mesta bola schválená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva číslo 21 zo dňa 29.04.2021 uznesením MsZ č. 837.

 

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Handlová

Štruktúra a fungovanie
podľa zákona 314/2001 Z. z a vyhlášky 611/2006 Ministerstva vnútra o hasičských jednotkách

 • DHZM je hasičská jednotka mesta, rozhoduje o nej mestské zastupiteľstvo
 • Riadi ju veliteľ, ktorého vymenúva obecné zastupiteľstvo na základe jeho odbornej spôsobilosti, kvalifikácie, skúseností
 • Vymenovanie veliteľa musí schváliť OR HaZZ v Prievidzi
 • Veliteľ sa zodpovedá len mestskému zastupiteľstvu, resp. mestu ako zriaďovateľovi jednotky a je jej plne podriadený

 

Zloženie DHZM
podľa zákona 314/2001 Z. z a vyhlášky 611/2006 Ministerstva vnútra o hasičských jednotkách

 • Na čele DHZM je veliteľ jednotky DHZM
 • Jednotka sa skladá z dvoch družstiev
 • Každé družstvo sa skladá z minimálne štyroch členov
 • V každom družstve je veliteľ družstva, technik strojník a minimálne dvaja hasiči

 

Požiadavky na člena DHZM
podľa zákona 314/2001 Z. z a vyhlášky 611/2006 Ministerstva vnútra o hasičských jednotkách
 

Každý člen DHZM musí byť na základe vyhlášky 611/2006 Ministerstva vnútra o hasičských jednotkách byť spôsobilý :

 • Zdravotne ( posudzuje sa fyzický aj duševný stav)
 • Odborne ( posudzuje sa vzdelanie, kvalifikácia, odborná spôsobilosť
 • Fyzicky ( posudzuje sa fyzická zdatnosť)

 

Čo musí ovládať člen DHZM
podľa zákona 314/2001 Z. z a vyhlášky 611/2006 Ministerstva vnútra o hasičských jednotkách

 • Teoreticky aj prakticky organizáciu ochrany pred požiarmi
 • Požiarnu prevenciu
 • Činnosť hasičských jednotiek pri zdolávaní požiarov, pri výkone záchranných prác a úlohy odborných služieb, ktoré sú zriadené v hasičskej jednotke
 • Hasičskú techniku, vecné prostriedky
 • Poskytovanie predlekárskej prvej pomoc

 

Znak a označenie členov DHZM

 • Rovnošata nesmie byť zameniteľná s rovnošatou Hasičského a záchranného zboru, ozbrojených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostných zborov.
 • Rovnošata člena musí mať označenie príslušnosti k hasičskej jednotke DHZM Handlová.
 • Všetky vozidlá musia byť označené znakom DHZM Handlová na oboch predných dverách hasičských vozidiel.
 • Znak DHZM Handlová je v prílohe č.3 zriaďovacej listiny DHZM Handlová.
 • Znak DHZM Handlová je totožný so znakom DHZ Morovno.

 

Všetky uvedené skutočnosti sú v súlade so zákonom 314/2001 Z. z a vyhlášky 611/2006 Ministerstva vnútra o hasičských jednotkách.