Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zápis do materských škôl

 

web_foto_(1)

 

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 a 59a zákona č.245 /2008 ( ďalej len školský zákon).

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne (V prípade, ak je v materskej škole voľná kapacita a ak sú na jeho prijatie vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.) možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky, a to ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt. Z právnych predpisov nevyplýva možnosť prijatia dieťaťa mladšieho ako dva roky do materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení, a to bez ohľadu na jej zriaďovateľa alebo právnu formu. V nadväznosti na skutočnosť, že dieťa od dvoch rokov veku možno prijať len výnimočne, riaditeľ materskej školy nesmie pri prijímaní uprednostniť deti mladšie ako tri roky (pričom stále ide o deti od dvoch rokov) pred prijatím starších detí.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Ziadost o predprimarne vzdelavanie

Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia spolu so žiadosťou do materskej školy predkladá aj

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Upozornenie

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením o jeho zdravotnej spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie. Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy. Dôležitosť, a najmä potreba odborného a dôsledného vyplnenia potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti sa ukazuje najmä v prípadoch, ak má dieťa napr. epilepsiu, je liečené na cukrovku alebo iné závažné ochorenie, o ktorom ak by materská škola nebola včas a riadne informovaná, mohlo by byť vážne ohrozené zdravie, alebo aj život konkrétneho dieťaťa, ale aj bezpečnosť, zdravie alebo aj život iných detí, ktoré sa zúčastňujú na predprimárnom vzdelávaní (napr. pri epileptickom záchvate alebo pri hyper, či hypoglykemickom šoku).

 

Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca k žiadosti predloží:

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahujúce aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
 • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast Potvrdenie od lekara

Upozornenie

Žiadosť, spolu s požadovanými dokladmi musia zákonní zástupcovia dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné  predložiť riaditeľke MŠ najneskôr do 31. augusta príslušného kalendárneho roku.

 

SPÔSOB PODANIA ŽIADOSTI

Zákonný zástupca môže podať vyplnenú a od detského lekára potvrdenú žiadosť:

 • osobne

v riaditeľni Materskej školy, Ul. SNP 27, Handlová

 • poštou

Na adresu materskej školy Ul. SNP 27, 972 51 Handlová

 • e-mailom

Odoslaním naskenovaného tlačiva (žiadosť) na adresu mssnp@handlova.sk 

Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť aj prostredníctvom:

 • elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo
 • elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, najneskôr do 15.mája 2023

Upozornenie

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

 • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
 • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať) alebo
 • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením Suhlas druheho rodica

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy Prehlasenie - spravne konanie

 

PODMIENKY PRIJÍMANIA

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.

Podľa podmienok ustanovených v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona sa na predprimárne vzdelávanie:

 • prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (prijímanie týchto detí sa explicitne viaže na ich trvalý pobyt, nie na trvalý pobyt ich zákonných zástupcov, kvôli spádovej materskej škole).
 • výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Ďalšie podmienky prijímania určené riaditeľkou materskej školy po prerokovaní so zriaďovateľom, ktoré sa budú uplatňovať v prípade, ak počet evidovaných žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024 bude vyšší ako voľná kapacita materskej školy:

 • deti, ktoré k 31.08.2023 dovŕšia tri roky veku,
 • na predprimárne vzdelávanie nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky.

Upozornenie

Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od 1. septembra 2023 najneskôr do 30. júna 2023.

Rozhodnutia budú vydávané do elektronických schránok zákonných zástupcov dieťaťa (nie do e-mailových schránok). V prípade, že zákonný zástupcu nemá elektronickú schránku aktivovanú, listinný rovnopis rozhodnutia mu bude doručený osobne na proti podpis, resp. prostredníctvom Slovenskej pošty na uvedenú doručovaciu adresu v žiadosti.

Informácie ohľadom nástupu dieťaťa do materskej školy od 4. septembra 2023 budú zákonným zástupcom poskytovať pani zástupkyne osobne, z pracoviska na ktoré bude dieťa prijaté.

Ďakujeme za dodržanie postupu pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie.

Mgr. Marcela Jakubíková, riaditeľka MŠ

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Príloha č.4 VZN Veľkosť: 119.2 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2022
Ziadost na predprimarne vzdelavanie Veľkosť: 148 kB Formát: pdf Dátum: 14.4.2023
Potvrdenie od lekara Veľkosť: 103.5 kB Formát: pdf Dátum: 14.4.2023
Cestne prehlasenie - podpis rodica Veľkosť: 117.4 kB Formát: pdf Dátum: 14.4.2023
Pisomne prehlasenie k podaniam - spravne konanie Veľkosť: 103.7 kB Formát: pdf Dátum: 14.4.2023