Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zápis do materských škôl

Aktualizácia 27.4.2022

Oznamuje rodičom, ktorí plánujú podať žiadosť do Materskej školy, Ul. SNP 27, Handlová v určených termínoch (4.-5. mája 2022 alebo elektronicky, e-mailom do 11.mája 20222) , že ak je ich dieťa pacientom MUDr. Hlobíkovej Ivety, môžu priniesť  žiadosť bez potvrdenia od lekára. Toto potvrdenie rodičia doručia dodatočne, najneskôr do 13.mája 2022 na riaditeľstvo materskej školy .

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu

web_foto_(1)

PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

V MESTE HANDLOVÁ NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

4. - 5. 5. 2022 - osobne

do 11. mája 2022 - elektronicky

Spôsob podania žiadosti nájdete nižšie v texte.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 a 59a zákona č.245 /2008 ( ďalej len školský zákon).

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky, a to ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt. Z právnych predpisov nevyplýva možnosť prijatia dieťaťa mladšieho ako dva roky do materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení, a to bez ohľadu na jej zriaďovateľa alebo právnu formu. V nadväznosti na skutočnosť, že dieťa od dvoch rokov veku možno prijať len výnimočne, riaditeľ materskej školy nesmie pri prijímaní uprednostniť deti mladšie ako tri roky (pričom stále ide o deti od dvoch rokov) pred prijatím starších detí.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

V prípade, ak je v materskej škole voľná kapacita a ak sú na jeho prijatie vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

Dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia spolu so žiadosťou do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Upozornenie

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením o jeho zdravotnej spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie. Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy. Dôležitosť, a najmä potreba odborného a dôsledného vyplnenia potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti sa ukazuje najmä v prípadoch, ak má dieťa napr. epilepsiu, je liečené na cukrovku alebo iné závažné ochorenie, o ktorom ak by materská škola nebola včas a riadne informovaná, mohlo by byť vážne ohrozené zdravie, alebo aj život konkrétneho dieťaťa, ale aj bezpečnosť, zdravie alebo aj život iných detí, ktoré sa zúčastňujú na predprimárnom vzdelávaní (napr. pri epileptickom záchvate alebo pri hyper, či hypoglykemickom šoku).

Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca k žiadosti predloží:

  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahujúce aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
  • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
  • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Upozornenie

Žiadosť, spolu s požadovanými dokladmi musia zákonní zástupcovia dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné  predložiť riaditeľke MŠ najneskôr do 31. augusta príslušného kalendárneho roku.

Spôsob podania žiadosti

Zákonný zástupca môže podať vyplnenú a od detského lekára potvrdenú žiadosť:

  • osobne

4. máj 2022 od 8:00hod – 14:00hod v riaditeľni Materskej školy, Ul. SNP 27, Handlová

5. máj 2022 od 8:00hod – do 16:00hod v riaditeľni Materskej školy, Ul. SNP 27, Handlová

poštou na adresu materskej školy najneskôr do 11.mája 2022

  • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu najneskôr do 11.mája 2022

Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť aj prostredníctvom:

  • elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo
  • elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, najneskôr do 11.mája 2022

Upozornenie

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

- jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),

- jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať ) alebo

- vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať  písomným vyhlásením podľa prílohy č. 2).

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti predložia riaditeľovi školy (príloha č. 3).

Podmienky prijímania

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.

Podľa podmienok ustanovených v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona sa na predprimárne vzdelávanie:

prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (prijímanie týchto detí sa explicitne viaže na ich trvalý pobyt, nie na trvalý pobyt ich zákonných zástupcov, kvôli spádovej materskej škole).

výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Ďalšie podmienky prijímania určené riaditeľkou materskej školy po prerokovaní so zriaďovateľom, ktoré sa budú uplatňovať v prípade, ak počet evidovaných žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2022/2023 bude vyšší ako voľná kapacita materskej školy:

deti, ktoré k 31.08.2022 dovŕšia tri roky veku,

na predprimárne vzdelávanie nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky.

Povinné predprimárne vzdelávanie

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022 je predprimárne vzdelávanie zo zákona povinné.

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. augusta 2022 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky, od 1. septembra 2022 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.

Ak sa ale zákonný zástupca dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevuje pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa do novej materskej školy musí požiadať a k žiadosti musí priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní; v prípade, že je týmto dieťaťom dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Pre dieťa, ktoré doteraz materskú školu nenavštevovalo a do 31. augusta 2022 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, je jeho zákonný zástupca povinný požiadať o prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie do materskej školy.

 

Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku

Ak zákonný zástupca požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2022, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. O to, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2022 je rodič povinný požiadať najneskôr 31. augusta 2022.

 

Spádová materská škola

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej materskej škole (Príloha č.4 ), ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy.

Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

 

Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča (Príloha č.5). 

 

Individuálne vzdelávanie dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

Školským zákonom sa ustanovilo, že povinné predprimárne vzdelávanie môžu deti plniť nielen „inštitucionálnou“ formou, teda v materskej škole, ale aj inou, individuálnou formou.

Podľa § 28b ods. 2 školského zákona, formou individuálneho vzdelávania môže povinné predprimárne vzdelávanie plniť dieťa, ktorého:

1. zdravotný stav mu neumožňuje plniť povinné predprimárne vzdelávanie v kmeňovej materskej škole (podľa § 28a ods. 2 písm.a) školského zákona) – zákonný zástupca požiada kmeňovú materskú školu, do ktorej je dieťa vopred prijaté, o povolenie individuálneho vzdelávania. K tomu priloží písomný súhlas všeobecného detského lekára alebo písomné odporúčanie zariadenia poradenstva a prevencie,

Predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa § 28b ods. 2 písm. a) školského zákona, teda „zo zdravotných dôvodov“, bude zabezpečovať kmeňová materská škola v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne.

2. zákonný zástupca o to požiada materskú školu (podľa § 28 ods.2 písm. b) školského zákona) – zákonný zástupca v tomto prípade požiada kmeňovú materskú školu, do ktorej je dieťa vopred prijaté, o povolenie individuálneho vzdelávania.

V tomto prípade žiadosť zákonného zástupcu o povolenie individuálneho vzdelávania musí obsahovať:

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu dieťaťa

b) obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť,

c) dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania,

d) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie dieťaťa, ktorému má byť povolené individuálne vzdelávanie, a doklady o splnení kvalifikačných predpokladov podľa odseku 4 § 28b školského zákona,

e) ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie dieťaťa.

Výdavky spojené s individuálnym vzdelávaním dieťaťa podľa § 28b ods. 2 písm. b) školského zákona znáša zákonný zástupca.

Zákonný zástupca je povinný v termíne určenom kmeňovou materskou školou zabezpečiť absolvovanie overenia osobnostného rozvoja svojho dieťaťa, ktoré má povolené individuálne vzdelávanie podľa § 28b ods. 2 písm. b) školského zákona. Overenie osobnostného rozvoja tohto dieťaťa bude uskutočňovať kmeňová materská škola v priebehu mesiaca marec príslušného školského roka, v ktorom dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie.

 

Oslobodenie dieťaťa od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie

Zákonný zástupca, ak pôjde o deti, ktoré síce dosiahnu päť rokov veku do 31. augusta 2022, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého budú deti plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, avšak majú nepriaznivý zdravotný stav, ktorý im neumožní vzdelávať sa až do pominutia dôvodov, môžu požiadať riaditeľa spádovej materskej školy podľa § 59a ods. 1 školského zákona o oslobodenie o povinnosti dochádzať do materskej školy a k žiadosti podľa § 28a ods. 6 školského zákona priložia:

písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a

písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Následne, po predložení žiadosti spolu s  požadovanými písomnými súhlasmi podľa § 28a ods. 6 školského zákona riaditeľ materskej školy rozhodne podľa § 5 ods. 14 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie.

Dieťaťu, ktoré má vydané rozhodnutie o oslobodení od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie sa neposkytuje žiadne vzdelávanie ani v materskej škole, ani individuálnym vzdelávaním, až do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu.

 

Osobitný spôsob plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Ak ide o dieťa s trvalým pobytom v meste Handlová, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022 a vzdelávanie uskutočňuje v školách mimo územia Slovenskej republiky, zákonný zástupca požiada o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a následne po prijatí dieťaťa do materskej školy predloží potvrdenie o návšteve školy v zahraničí (potvrdenie vydá príslušná škola, ktorú dieťa navštevuje)

Rozhodnutia bude materská škola vydávať do elektronických  schránok zákonných zástupcov dieťaťa (nie do e-mailu). V prípade, že zákonný zástupca nemá elektronickú schránku aktivovanú, listinný rovnopis rozhodnutia mu bude doručený prostredníctvom Slovenskej pošty na uvedenú doručovaciu adresu v žiadosti najneskôr do konca júna 2022.

V prípade rozhodnutia o prijatí budú zákonným zástupcom informácie ohľadom nástupu do materskej školy k 1. septembru 2022 poskytnuté osobne,  z pracoviska na ktoré je dieťa prijaté.

 

Ďakujeme za dodržanie postupu pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie.

 

Mgr. Marcela Jakubíková, riaditeľka MŠ

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Príloha č.4 VZN Veľkosť: 119.2 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2022
Príloha č.3 PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE Veľkosť: 24.1 kB Formát: docx Dátum: 21.4.2022
Príloha č.2 PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE Veľkosť: 20.1 kB Formát: docx Dátum: 21.4.2022
Príloha č.5 - INFORMOVANÝ SÚHLAS ZZ Veľkosť: 23.7 kB Formát: docx Dátum: 21.4.2022
Príloha č.1 ŽIADOSŤ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE Veľkosť: 57 kB Formát: docx Dátum: 21.4.2022
Príloha č.5 - INFORMOVANÝ SÚHLAS ZZ Veľkosť: 6.67 kB Formát: odt Dátum: 21.4.2022
Príloha č.3 PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE Veľkosť: 7.84 kB Formát: odt Dátum: 21.4.2022
Príloha č.2 PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE Veľkosť: 6.36 kB Formát: odt Dátum: 21.4.2022
Príloha č.1 ŽIADOSŤ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE Veľkosť: 18.3 kB Formát: odt Dátum: 21.4.2022