Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zápis do materských škôl

 

web_foto_(1)

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59, 59 a) a   59 b) zákona č.245 /2008 ( ďalej len školský zákon).

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne (v prípade, ak je v materskej škole voľná kapacita a ak sú na jeho prijatie vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky) možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky, a to ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt. Z právnych predpisov nevyplýva možnosť prijatia dieťaťa mladšieho ako dva roky do materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení, a to bez ohľadu na jej zriaďovateľa alebo právnu formu. V nadväznosti na skutočnosť, že dieťa od dvoch rokov veku možno prijať len výnimočne, riaditeľ materskej školy nesmie pri prijímaní uprednostniť deti mladšie ako tri roky (pričom stále ide o deti od dvoch rokov) pred prijatím starších detí.

Podľa § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole prednostne prijímajú:

 • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka, je predprimárne vzdelávanie povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok.

Ak dieťa materskú školu pred dosiahnutím päť rokov veku nenavštevovalo, zákonný zástupca podáva žiadosť (príloha č.1) o prijatie dieťaťa do spádovej materskej školy podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa.

Dieťa, ktoré už navštevuje materskú školu a do 31. augusta príslušného kalendárneho roka (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky, od 1. septembra príslušného školského roka stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.

Ak rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, bude mať záujem, aby jeho dieťa povinné predprimárne vzdelávanie plnilo v inej materskej škole, ako je tá, ktorú navštevuje pred začiatkom plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa do novej materskej školy musí požiadať – v takomto prípade pôjde o žiadosť o prijatie prestupom.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy o prijatí do materskej školy, do ktorej ho hlási zákonný zástupca.

 • následne sa prijímajú deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roka. Pre tieto deti predprimárne vzdelávanie nie je povinné.

Podľa § 59b ods. 2 školského zákona, ak ide o dieťa, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie (dieťa ktoré dovŕši 4 roky veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka vrátane), zákonný zástupca podáva žiadosť o prijatie dieťaťa riaditeľke materskej školy.

 

ŽIADOSŤ

Dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (príloha č.1).

Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia spolu so žiadosťou do materskej školy predkladá aj:

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Upozornenie

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením o jeho zdravotnej spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie. Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy. Dôležitosť, a najmä potreba odborného a dôsledného vyplnenia potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti sa ukazuje najmä v prípadoch, ak má dieťa napr. epilepsiu, je liečené na cukrovku alebo iné závažné ochorenie, o ktorom ak by materská škola nebola včas a riadne informovaná, mohlo by byť vážne ohrozené zdravie, alebo aj život konkrétneho dieťaťa, ale aj bezpečnosť, zdravie alebo aj život iných detí, ktoré sa zúčastňujú na predprimárnom vzdelávaní (napr. pri epileptickom záchvate alebo pri hyper, či hypoglykemickom šoku).

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj v žiadosti, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

 • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
 • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať) alebo
 • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením podľa prílohy č. 2).

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy (príloha č.3).

 

DIEŤA SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI

Do materskej školy môže riaditeľ prijať aj dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia, s nadaním a deti vyžadujú poskytnutie podporného opatrenia).

Riaditeľ materskej školy vždy pred svojim rozhodnutím o prijatí dieťaťa so zdravotným znevýhodnením musí zvážiť, či má vytvorené vhodné podmienky (personálne, priestorové, materiálne atď.) na prijatie tohto dieťaťa, a ak ich nemá či bude schopný tieto podmienky dodatočne, v spolupráci so zriaďovateľom vytvoriť po prijatí takéhoto dieťaťa.

O zaradení dieťaťa ako dieťaťa so zdravotným znevýhodnením rozhodne riaditeľ materskej školy:

 • na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast (príloha č.4),
 • na základe odporúčania zariadenia poradenstva a prevencie a
 • na základe vopred prerokovaného informovaného súhlasu zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia

O zaradení dieťaťa ako dieťaťa s nadaním rozhodne riaditeľ materskej školy:

 • na základe odporúčania zariadenia poradenstva a prevencie a
 • na základe vopred prerokovaného informovaného súhlasu zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Upozornenie 

Žiadosť, spolu s požadovanými dokladmi musia zákonní zástupcovia dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné  predložiť riaditeľke MŠ najneskôr do 31. augusta príslušného kalendárneho roku.

S účinnosťou od 1. septembra 2023, ak je už dieťa prijaté na predprimárne vzdelávanie v niektorej materskej škole zaradenej v sieti, môže byť dieťa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu prijaté prestupom do inej materskej školy zaradenej v sieti; prijatie prestupom sa vzťahuje na všetky deti bez výnimky, teda aj na deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Zákonný zástupca v materskej škole, ktorú dieťa navštevuje oznámi, že dieťa prihlásil do inej materskej školy.

K žiadosti o prijatie dieťaťa prestupom zákonný zástupca nepredkladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa; toto potvrdenie je súčasťou fotokópie osobného spisu dieťaťa prijatého prestupom.

Ak sa prestupom prijíma dieťa so zdravotným znevýhodnením, k žiadosti o prijatie dieťaťa prestupom zákonný zástupca nepredkladá vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast; tieto sú súčasťou fotokópie osobného spisu dieťaťa so zdravotným znevýhodnením prijatého prestupom.

Ak sa prestupom prijíma dieťa s nadaním, k žiadosti o prijatie dieťaťa prestupom zákonný zástupca nepredkladá vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie; toto vyjadrenie je súčasťou fotokópie osobného spisu dieťaťa s nadaním prijatého prestupom.

 

SPÔSOB PODANIA ŽIADOSTI

Zákonný zástupca môže podať vyplnenú a od detského lekára potvrdenú žiadosť:

OSOBNE

14. máj 2024 od 09:00h do 12:00h a od 13:00h do 15:00h v riaditeľni Materskej školy Ul. SNP 27, Handlová                                                     

15. máj 2024 od 09:00h do 12:00h a od 13:00h do 16:00h v riaditeľni Materskej školy Ul. SNP 27, Handlová

16. máj 2024 od 09:00h – do 12:00h v riaditeľni Materskej školy, Ul. SNP 27, Handlová

POŠTOU

Na adresu materskej školy (Ul. SNP 27, 972 51 Handlová) najneskôr do 17.mája 2024

 E-MAILOM

Odoslaním naskenovaného tlačiva (žiadosť) na adresu mssnp@handlova.sk najneskôr do 17.mája 2024

Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť aj prostredníctvom:

 • elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo
 • elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, najneskôr do 17.mája 2024

 

PODMIENKY PRIJÍMANIA

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.

Podľa podmienok ustanovených v § 59 ods. 1 a 2 a v § 59a ods. 2 školského zákona sa na predprimárne vzdelávanie:

 • prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu (CDR),
 • následne deti, ktoré majú právo na prijatie ( v školskom roku 2024/2025 sú to len 4 ročné deti),
 • výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Ostatné podmienky prijímania určené riaditeľkou materskej školy po prerokovaní so zriaďovateľom, ktoré sa budú uplatňovať v prípade, ak počet evidovaných žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2024/2025 bude vyšší, ako voľná kapacita materskej školy.

 • deti 3 ročné, ktorých zákonný zástupca podá žiadosť do MŠ v termíne podľa §59 ods. 4 zákona 245/2008 (od 1. mája – najneskôr do 31.mája),
 • deti, ktoré najneskôr do konca novembra príslušného kalendárneho roka dovŕšia tri roky veku.

Upozornenie

Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od 1. septembra 2024 najneskôr do 30. júna 2024.

Rozhodnutia budú vydávané do elektronických schránok zákonných zástupcov dieťaťa (nie do e-mailových schránok). V prípade, že zákonný zástupcu nemá elektronickú schránku aktivovanú, listinný rovnopis rozhodnutia mu bude doručený osobne na proti podpis, resp. prostredníctvom Slovenskej pošty na uvedenú doručovaciu adresu v žiadosti.

Informácie ohľadom nástupu dieťaťa do materskej školy od 2. septembra 2024 budú zákonným zástupcom poskytovať pani zástupkyne osobne, z pracoviska na ktoré bude dieťa prijaté.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Príloha č.2 PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE Veľkosť: 85.6 kB Formát: pdf Dátum: 26.4.2024
Príloha č.4 - SÚHLAS DETSKÉHO LEKÁRA Veľkosť: 72.7 kB Formát: pdf Dátum: 26.4.2024
Príloha č.3 PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE Veľkosť: 126.6 kB Formát: pdf Dátum: 26.4.2024
Príloha č.1 ŽIADOSŤ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE-MŠ Veľkosť: 151.7 kB Formát: pdf Dátum: 26.4.2024