Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vyrubovanie dane za užívanie verejného priestranstva

Trvalé parkovanie vozidla mimo strážené parkovisko

Mestská polícia v Handlovej pravidelne vykonáva monitoring parkovacích miest a vozidiel v meste, o čom vedie evidenciu. Ku konkrétnemu vozidlu založí evidenčný list, ktorého súčasťou sú kontroly podložené fotodokumentáciou s určením dátumu kontroly. Preverením na oddelení štátnej polície zistí držiteľa vozidla. 

Následne Mestskému úradu Handlová (MsÚ), Oddeleniu daní a podnikateľskej činnosti poskytuje  písomné oznámenie spolu s príslušnými prílohami (evidenčný list, fotodokumentácia, kontroly vozidiel). 

Na základe fotodokumentácie sa na  Oddelení majetkovo-právnom, evidencie a vnútornej správy zistí vlastník pozemku. Daň za užívanie verejného priestranstva sa vyrubuje, ak sa jedná o verejné priestranstvo vo vlastníctve mesta Handlová. Mesto, ako správca dane, postupuje podľa procesného zákona, ktorým je zákon č. 563/2009 Z.z. (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov a ktorý upravuje procesné postupy pri správe daní.

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zmocňuje mestá a obce ukladať miestne dane. Mesto Handlová má schválené VZN č. 7/2023, ktoré je účinné od 01. 01. 2024. Vo VZN je upravené, čo je osobitným užívaním verejného priestranstva a sú v ňom stanovené sadzby za konkrétne užívanie verejného priestranstva. Za trvalé parkovanie vozidla mimo strážené parkovisko je sadzba 0,20 € za každý aj začatý m2 za každý aj začatý deň. Od platenia dane je oslobodený daňovník v prípade, že trvalé parkovanie nepresiahne dobu 1 mesiac. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. 

Daňovník (v tomto prípade držiteľ/majiteľ vozidla) je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. V prípade, že si túto povinnosť nesplní, Mesto Handlová ako správca dane,  ho písomne vyzve k splneniu oznamovacej povinnosti o vzniku daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva a to v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výzvy. Ak daňovník v určenej lehote splní oznamovaciu povinnosť, daň sa vyrubí z údajov uvedených v oznámení. V prípade, ak daňovník v  stanovenej lehote oznámenie nepodá, správca dane pristúpi k ďalším procesným postupom. 

Správca dane vyhotoví úradný záznam, ktorým skonštatuje, že sú splnené podmienky pre postup určenia dane podľa pomôcok. Túto skutočnosť daňovníkovi písomne oznámi s uvedením dátumu začatia konania o určenie dane za užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla mimo strážené parkovisko podľa pomôcok za určité obdobie. Po prevzatí oznámenia daňovníkom, správca dane vypracuje protokol o určení dane podľa pomôcok, ktorého súčasťou je výzva na vyjadrenie sa k dodržaniu zákonných podmienok na použitie tohto spôsobu určenia dane a k dodržaniu zákonného postupu a to v lehote najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia protokolu o určení dane podľa pomôcok, ktorého súčasťou je výzva na vyjadrenie. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Po uplynutí tejto lehoty správca dane pristúpi k vyrubovaciemu konaniu a daň vyrubí rozhodnutím. Daň určí podľa pomôcok, ktoré má k dispozícii, t.j. správy a oznámenia Mestskej polície, vyjadrenie štátnej polície a verejne dostupné technické údaje (mapu pozemku s číslom parcely a rozmery vozidla pre výpočet záberu verejného priestranstva). 

 

V Handlovej, dňa 05.02.2024

Vypracoval:  Mgr. Petra Čierna