Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Podnikateľský inkubátor

Činnosť Podnikateľského inkubátora - Asterion, n.o. bola ukončená ku dňu 31.11.2021. 

Uznesením na MsZ zo dňa 2.12.2021 bol schválený nájom prebytočného majetku mesta v prospech Mestského byotvého podniku. 

Uznesenie 1073.: MsZ SCHVAĽUJE: Nájom prebytočného majetku mesta – nehnuteľností v k.ú. Handlová, a to : - stavba súp. č. 18 - Podnikateľský inkubátor - postavená na parcele C-KN č. 5/2 – zastavaná plocha o výmere 878 m2 v k.ú. Handlová, v prospech Mestský bytový podnik Handlová, s.r.o., so sídlom Handlová, Pekárska č. 16, zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18416/R, IČO 36 851 442, zastúpenej Ing. Rudolfom Vlkom, konateľom spoločnosti, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu zrušenia neziskovej organizácie Asterion, n.o., so sídlom Handlová, Námestie baníkov 5, IČO: 37 923 358 podľa § 14 písm. b) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov ku dňu 31. 12. 2021 a z dôvodu, že mesto má s MsBP Handlová, s.r.o. uzavretú nájomnú zmluvu na nebytové priestory za účelom zabezpečenia a vykonávania činností na nich, najmä, no nie len, v rozsahu správy, prenájmu, prevádzky, údržby a opravy nebytových priestorov, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov s nájomným vo výške 0,50 eur/m2/mesiac za úžitkovú plochu, v predloženom rozsahu.