Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Verejná vyhláška - podanie návrhu od ŽSR

Verejná vyhláška - podanie návrhu od ŽSR
ŽSR podali návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - novej železničnej zastávky. 

OZNÁMENIE
o začatí nového územného konania líniovej stavby a pozvánka na ústne pojednávanie s miestnym šetrením.

Navrhovateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, adresa: 813 61 Bratislava, Klemensova 8, v zastúpení: Valbek&PRODEX, spol. s r.o., adresa: 851 01 Bratislava 5, Rusovská cesta 16, podal dňa: 02.07.2020, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: "ŽSR, výstavba novej železničnej zástavky Handlová zástavka a súvisiacej infraštruktúry", na pozemkoch parcelné číslo reg. C KN 4661/8, 4669/2, 4670/1, 4670/2, 4671, 4679/1, 4679/3, 4680/2, 104/1, 107/1, 107/5 E KN: 2436/1, 2615/1, vo vlastníctve SR v správe ŽSR, parcelné číslo reg. C KN 1436/136, 1495/1, 1495/38, 1495/48, 1495/50, 1495/51, 1495/233, 1497, reg. E KN 18035, 18036/2 vo vlastníctve mesta Handlová, reg. KN E 18044 vo vlastníctve SR v správe SVP š.p. Piešťany, v katastrálnom území Handlová, v súlade s § 32 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 3 Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Celé znenie verejnej vyhlášky je k dispozícii v pdf. formáte na stiahnutie nižšie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Handlová, ÚK oznámenie železn. zastávka 2020 173.3 kB pdf 24.7.2020
S30C-120072407051 945.9 kB pdf 24.7.2020

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.