Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Referát ochrany prírody a krajiny

Ing. Peter Kerata

Kontakt: tel.: 046/ 519 25 13, Mestský úrad , prízemie č.d. 2

Stránkové hodiny - kliknite sem 

e-mailpeter.kerata@handlova.sk

Agenda

- rozhodovanie o výrube drevín, náhradnej výsadbe, alebo zaplatení finančnej náhrady

- rozhodovanie o vykonaní nevyhnutných opatrení na ozdravenie

- vykonávanie štátneho dozoru ochrany prírody a krajiny v rámci svojej pôsobnosti

- vydávanie rozhodnutí na odber povrchových vôd a pozemných vôd

- uskutočňovanie, zmena a odstránenie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom

- vydávanie povolení na osobitné užívanie vôd a povolení stavieb na odvodňovanie pozemkov do výmery 5 ha

- vydávanie súhlasov na stavby v inundačných územiach drobných vodných tokov

- vydávanie vyjadrení k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať povolenie k stavbe rodinnému domu, individuálnych rekreácií a na domové župy

- vykonávanie štátneho vodoochranného dozoru v rámci svojej pôsobnosti.

Upozornenie: Opílené konáre z vašej záhrady nepatria na verejné priestranstvá. Mesto Handlová zastúpené Oddelením výstavby, ÚP, dopravy a OŽP oznamuje občanom mesta Handlová, že biologicky rozložiteľný dopad zo súkromných záhrad (konáre z opiľovania stromov, tráva, lístie) nie je možné vykladať na verejné priestranstvá, chodníky a zelené plochy pred rodinnými domami. Takýto odpad mesto Handlová neodváža. Zneškodnenie tohto odpadu, resp. jeho odvoz si musia zabezpečiť vlastníci nehnuteľností na vlastné náklady. Takéto konanie bude definované ako tvorenie čiernych skládok a posudzované v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

Oznamy referátu životného prostredia
Výrub stromov - správne konania ochrany prírody a krajiny

  • Na základe zákona č. 408/2011(účinnosť od 1. decembra 2011), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bola mestám a obciam  uložená povinnosť zverejniť na svoje internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
  • V prípade mesta Handlová ide o povinnosť zverejniť podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia na výrub drevín rastúcich v katastrálnom území Handlová, Morovno a Nová Lehota.
  • Túto povinnosť mesto Handlová bude plniť v lehote do 3 dní od začatia konania, v zmysle vyššie uvedeného zákona. Začiatok konania vzniká podaním žiadosti.
  • Informácie budú zverejňované v štruktúre: žiadateľ, rozsah výrubu, lokalita, odôvodnenie.
  • Súčasťou uvedenej informácie bude  údaj o lehote, ktorú mesto Handlová určí na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní, pričom lehota nesmie byť kratšia ako sedem dní od zverejnenia informácie.

Zverejnené informácie slúžia v zmysle novely zákona týmto subjektom:

  • subjekt, ktorý má požadovanú právnu formu, je právnickou osobou (napr. občianske združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iné)
  • predmetom jeho činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1 zákona o ochrane prírody),
  • podalo predbežnú žiadosť o účastníctvo podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody,
  • písomne alebo elektronicky potvrdilo svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní (potvrdenie musí byť doručené referátu životného prostredia MsÚ Handlová, ako orgánu ochrany prírody v určenej lehote a zverejnenej spolu s informáciou o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody).
  • V prípade záujmu oprávnených subjektov o vstup do správneho konania je potrebné túto požiadavku zaslať na referát životného prostredia, v uvedenej lehote.

V meste Handlová písomne na adresu:
Ing. Peter Kerata, referát životného prostredia
MsÚ Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová.
Elektronicky na email: peter.kerata@handlova.sk

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Žiadosť o udelenie súhlasu k umiestneniu MZZO 24.8 kB docx 13.5.2020
Žiadosť o udelenie súhlasu k užívaniu MZZO 23.6 kB docx 13.5.2020
MZZO - oznámenie údajov na určenie výšky poplatku 22.9 kB docx 13.5.2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (súkromná zeleň) 24.6 kB docx 13.5.2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (verejná zeleň) 24.6 kB docx 13.5.2020
Žiadosť o povolenie na zriadenie vodnej stavby (jazierko, bazén) 26.6 kB docx 13.5.2020
Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby (studne) 26.9 kB docx 13.5.2020
Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov 20.1 kB docx 13.5.2020
Podnet na výrub_orez dreviny mestská zeleň 21.3 kB docx 13.5.2020
Žiadosť o udelenie súhlasu k umiestneniu MZZO 11.7 kB odt 14.5.2020
Žiadosť o udelenie súhlasu k užívaniu MZZO 12.6 kB odt 14.5.2020
MZZO - oznámenie údajov na určenie výšky poplatku 14 kB odt 14.5.2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (súkromná zeleň) 13.1 kB odt 14.5.2020
Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov 10.1 kB odt 14.5.2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (verejná zeleň) 13.4 kB odt 14.5.2020
Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby (studne) 10.9 kB odt 14.5.2020
Podnet na výrub_orez dreviny mestská zeleň 11.6 kB odt 14.5.2020
Žiadosť o povolenie na zriadenie vodnej stavby (jazierko, bazén) 10.6 kB odt 14.5.2020

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.