Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí povoľovacej činnosti - IMMOBILIEN

SÚBOR
Dátum: 21.02.2022
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 573
Oznámenie o začatí povoľovacej činnosti - IMMOBILIEN

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu: "Obchodné centrum, Dopravná infraštruktúra - Prekládka plynovodu STL DN 150"

Oznámenie podľa § 3 ods. (6) Zákona o správnom konaní č.71/1967 Zb. v platnom znení pre verejnosť o začatí povoľovacej činnosti a zverejnenie žiadosti spoločnosti: IMMOBILIEN MANAGEMENT, s.r.o. Veľká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina, ktorá podala dňa: 27.04.2021, na meste Handlová, ako príslušnom stavebnom úrade, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu: "Obchodné centrum, Dopravná infraštruktúra - Prekládka plynovodu STL DN 150", na pozemkoch parcelné číslo reg. C KN 4478/2, 4477/1, 1436/304, 1436/136, 1436/188, v katastrálnom území Handlová.

Projektová dokumentácia rieši prekládku STL plynovodu (distribučného plynovodu) v dĺžke 166,2 m, menovitý tlak 380 kPa na ul. Morovnianska cesta v Handlovej, popod miestnou komunikáciou, chodníkom a z časti v zelenom páse. Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad dňa 29.09.2021, pod číslom SÚ 2021/3004/2714-2, vydalo stavebné povolenie na predmetnú stavbu, proti ktorému bolo podané odvolanie, pričom v odvolacom konaní vec nanovo posúdilo, z dôvodu svojho pochybenia, ako aj z dôvodu zrýchlenia a zhospodárnenia konania uvážilo využiť možnosť autoremedúry a rozhodlo tak, že odvolaniu vyhovelo a napadnuté prvostupňové rozhodnutie ktorým bolo vydané stavebné povolenie na stavbu: "Obchodné centrum Handlová, Dopravná infraštruktúra - Prekládka verejného STL plynovodu", na pozemku parcelné číslo reg. C KN 4478/2, 4477/1, 1436/304, 1436/136, 1436/188, v katastrálnom území Handlová v celom rozsahu zrušilo rozhodnutím číslo SÚ 2021/3004/2714-4, dňa 30.12.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.02.2022.

Pre stavbu Obchodného centra bolo vydané rozhodnutie v zisťovacom konaní podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Okresným úradom Prievidza, odborom starostlivosti o životné prostredie dňa 10.05.2019 pod číslom OU-PD-OSZP-2019/010035-028, ktoré nadobudlo právoplatnosť 17.07.2019, s výrokom, že navrhovaná činnosť Obchodné centrum Handlová sa nebude posudzovať. Navrhované umiestnenie stavby je v súlade s Územným plánom Sídelného útvaru mesta Handlová, schváleným mestským zastupiteľstvom dňa 27.10.1994, uznesením číslo 582, Zmeny a doplnky č.3 ÚPN mesta Handlová, schváleným mestským zastupiteľstvom dňa 31.01.2013, uznesením č. 692/2013. Záväzná časť územného pánu vyhlásená VZN č.1/2013 uznesením č. 692/2013, dňa 31.01.2013 s účinnosťou od 04.03.2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2008, ako aj s verejnými záujmami mesta a nie je v rozpore so Zmenami a doplnkami č.3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - oznámenie o povoľovacej činnosti STL Veľkosť: 168.4 kB Formát: pdf Dátum: 21.2.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.