Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozhodnutie stavebného úradu - ÚR - železničná zástavka

SÚBOR
Dátum: 11.01.2021
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 672
Rozhodnutie stavebného úradu - ÚR - železničná zástavka

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby ŽSR.

MESTO HANDLOVÁ, Číslo: SÚ 2020/ 20672/2357-2 Handlová, 18.09.2020

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, adresa: 813 61 Bratislava, Klemensova 8, v zastúpení: Valbek&PRODEX, spol. s r.o., adresa: 851 01 Bratislava 5, Rusovská cesta 16, podal dňa: 02.07.2020, návrh na vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: "ŽSR, výstavba novej železničnej zástavky Handlová zástavka a súvisiacej infraštruktúry", na pozemkoch parcelné číslo reg. C KN 4661/8, 4669/2, 4670/1, 4670/2, 4671, 4679/1, 4679/3, 4680/2, 104/1, 107/1, 107/5 E KN: 2436/1, 2615/1, vo vlastníctve SR v správe ŽSR, parcelné číslo reg. C KN 1436/136, 1495/1, 1495/38, 1495/48, 1495/50, 1495/51, 1495/233, 1497, reg. E KN 18035, 18036/2 vo vlastníctve mesta Handlová, v katastrálnom území Handlová, v súlade s § 32 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 3 Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Predmetom nového územného rozhodnutia o umiestnení stavby je vybudovanie novej železničnej zástavky, zlepšenie technického stavu železničného zvršku, vybudovanie vyššieho stupňa zabezpečenia jestvujúceho železničného priecestia pre peších, zabezpečenie potrebnej dodávky elektrickej energie, v časti Morovnianskeho sídliska v Handlovej. Územné rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby, ktoré bolo vydané dňa 12.05.2016 pod číslom SÚ 2016/2527/605-2 právoplatné dňa 07.06.2016, stratilo platnosť, nakoľko nebolo požiadané v zákonom stanovenej lehote o vydanie stavebného povolenia.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, posúdil predložený návrh podľa §§ 35, 36 a nasl. zákona č. 50/76 Zb. v znení nesk. predpisov a na základe tohto posúdenia a ústneho pojednávania dňa 17.09.2020 vydáva podľa § 39a stavebného zákona
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY ŽSR, výstavba novej železničnej zástavky Handlová zástavka a súvisiacej infraštruktúry. 

Celé znenie vyhlášky nájdete a stiahnutie nižšie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - ÚR žel. zástavka 2020 Veľkosť: 384.8 kB Formát: pdf Dátum: 11.1.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.