Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stavebné povolenie Vallova/Gallo

SÚBOR
Dátum: 11.03.2024
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 198
3 min. čítania
Stavebné povolenie Vallova/Gallo

Montáž klimatizačnej jednotky Ul. 29. augusta 

Žiadatelia: Jarmila Vallová, Antonín Gallo, adresa: 972 51 Handlová, podali dňa 17.01.2024 na stavebnom úrade v Handlovej žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „Montáž klimatizačnej jednotky na obvodovom plášti bytového domu“ bytu č. 7 na ul. 29. augusta 44 v bytovom dome č. súp. 81 na pozemku KN-C parcelné číslo 530 v k.ú. Handlová v stavebnom konaní.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad, po preskúmaní žiadosti rozhodol, že povoľuje v rozsahu: návrh montáže klimatizačnej jednotky na západnej stene obvodového plášťa bytového domu vchodu 44 a vo vnútornom priestore jednej izby bytu č. 7 systémovými konzolami a kotviacimi prvkami vhodnými pre kotvenie do muriva z plnej pálenej tehly a vo vnútornom priestore do steny jednej izby bytu v byte č. 7 na ulici 29. augusta č. 44 v bytovom dome č. súp. 81 na pozemku parc.č. 530 v katastrálnom území Handlová.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:  Stavba bude uskutočnená v termíne do 31.12.2024.

Začiatok výstavby oznámiť stavebnému úradu. Pre uskutočnenie stavby zabezpečiť splnenie podmienok napojenia na technické siete a úpravu staveniska, ako aj podmienky, ktoré vyplynuli z posúdenia projektovej dokumentácie:

  • Stavebník je povinný viesť na stavbe podľa § 46d stavebného zákona stavebný denník.
  • Všetky stavebné práce budú vykonané presne podľa schválenej projektovej dokumentácie a statického posúdenia.

Ku kolaudácii stavby predložiť doklad o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov zo stavebnej činnosti.
Napojenie na technické siete: na jestvujúcu bytovú prípojku NN siete.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na Okresný úrad v Trenčíne, odbor výstavby a bytovej politiky, prostredníctvom tunajšieho stavebného úradu s adresou: Mestský úrad, 972 51 Handlová, Námestie baníkov č. 7.
Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Celé znenie verejnej vyhlášky nájdete nižšie vo formáte .pdf

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - SP, stav. úpravy bytu, Vallová, verejná vyhláška Veľkosť: 245.3 kB Formát: pdf Dátum: 11.3.2024