Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie na vedúceho ekonomického oddelenia

Dátum: 08.03.2024
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 486
6 min. čítania
Výberové konanie na vedúceho ekonomického oddelenia

Prihlášky je potrebné zasielať do 2.apríla 2024

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • odborná prax v oblasti ekonomiky, rozpočtu, účtovníctva minimálne v dĺžke 3 roky,
 • prax v  riadiacej funkcii podmienkou,
 • znalosť právnych noriem, najmä – zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákonník práce, zákon č.  597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení vrátane nariadenia vlády č. 630/2008, ktorým sa ustanovujú podobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Iné požadované predpoklady:

 • práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint,  práca s internetom),
 • manažérske schopnosti, samostatnosť a flexibilita v práci, kreativita, iniciatívnosť,
 • koncepčné a strategické myslenie, komunikačné schopnosti,
 • splnenie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o  výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer.

Predpokladaný termín nástupu: 01.05.2024

Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od praxe, https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2022/296/20230901_5446423-2.pdf.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • doklady o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia (overené kópie),
 • doklad o dĺžke odbornej praxe (napr. pracovná zmluva, pracovný posudok a pod.),
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • vypracovaný vlastný návrh koncepcie činnosti ekonomického oddelenia,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome a životopise.

Rámcová náplň práce vedúceho/-cej ekonomického oddelenia :

 • komplexné riadenie, koordinácia činností a kontrola práce ekonomického oddelenia,
 • navrhovanie a aktívne napĺňanie stratégie mesta v súvislosti s plnením úloh v oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva a výstupov účtovníctva,
 • príprava odborne spracovaných materiálov pre zasadnutia a rokovania v orgánoch mesta, vrátane vypracovávania návrhov všeobecne záväzných nariadení mesta,
 • príprava komplexného návrhu programového rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií v oblasti školstva a sociálnych služieb, spracovanie záverečného účtu, úprav rozpočtu, monitorovacích správ rozpočtu a sledovanie čerpania rozpočtu na mesačnej báze,
 • kontrola správnosti vykazovania účtovných výstupov záverečného účtu v nadväznosti na výrok audítora a jeho  o prerokovanie a schválenie  v mestskom zastupiteľstve,
 • spolupráca s audítorom v oblasti správnosti a relevantnosti účtovných výstupov a výkazníctva,
 • zodpovednosť za účelné, efektívne a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov z vyčlenenej časti zvereného rozpočtu,
 • metodické usmerňovanie a súčinnosť s organizáciami zriadenými a založenými mestom,
 • rozpis rozpočtu, tvorba rozpočtových opatrení pre rozpočtové organizácie pri zohľadnení účelovo určených finančných prostriedkov v oblasti školstva - v oblasti preneseného výkonu štátnej správy.

Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) je potrebné doručiť osobne do podateľne mestského úradu alebo zaslať poštou najneskôr do 02. apríla 2024 do 1300 hod. na adresu: Mestský úrad,  Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v zalepenej obálke označenej  heslom : „Výberové konanie – vedúci/a ekonomického oddelenia   – neotvárať“.

 

 

Dátum, miesto a hodinu výberového konania písomne oznámi príslušná výberová komisia tým uchádzačom, ktorí       splnia kritériá vyhláseného výberového konania.