Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie p. Vallová/p. Gallo

Dátum: 26.01.2024
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 550
2 min. čítania
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie p. Vallová/p. Gallo

Montáž klimatizačnej jednotky na obvodovom plášti bytového domu

Žiadatelia: Jarmila Vallová, adresa: 972 51 Handlová a Antonín Gallo, adresa: 972 51 Handlová, podali dňa 17.01.2023 na stavebnom úrade v Handlovej žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „Montáž klimatizačnej jednotky na obvodovom plášti bytového domu“ bytu č. 7 na ul. 29. augusta 44 v na pozemku v k.ú. Handlová v stavebnom konaní.

Predmetom stavebného povolenia je: návrh montáže klimatizačnej jednotky na západnej stene obvodového plášťa bytového domu vchodu 44 a vo vnútornom priestore jednej izby bytu č. 7.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Súčasne podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje stavebný úrad lehotu k podaniu námietok a pripomienok účastníkom konania a na vykonanie úkonu súvisiaceho s nazeraním do spisu – do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v tejto lehote na tunajšom stavebnom úrade: Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7 (predovšetkým v dni: pondelok, streda 8,00-16,00 hod.). Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr v tejto lehote, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

Stavebný úrad žiada účastníkov konania, ktorí chcú nahliadnuť do spisového materiálu, aby sa vopred telefonicky ohlásili na čísle 046 5192540, prípadne podali svoje námietky písomne, resp. e-mailovou poštou na adrese: andrea.horvathova@handlova.sk

Celé znenie vyhlášky je k dispozícii nižšie na stiahnutie.